PERSONALNOTISER 525    Ecklesiastikdepartementet. K. M:t har 25 maj 1962 fr. o. m. 1 juli 1962 förordnat byråchefen för lagärenden i ecklesiastikdep., hovr.rådet i Göta hovr. Sven Ekblad till chef för rättsavd. och ass. i Svea hovr. Georg Ericsson till byråchef för lagärenden i nämnda dep.

    Jordbruksdepartementet. K. M:t, som 11 maj 1962 förordnat statssekr. i jordbruksdep. Harry Wikström till gen.dir. och chef för rikets allmänna kartverk fr. o. m. 1 okt. 1962, har förstnämnda dag förordnat budgetsekr. i finansdep.Valfrid Paulsson till statssekr. i jordbruksdep. fr. o. m. 1 okt. 1962.

    Hovrätterna. K. M:t har
    18 maj 1962 beviljat pres. i hovr. för Övre Norrland Mauritz Wijnbladh avsked med utg. av sept. 1962;
    6 juni 1962 till hovr.råd i hovr. för Nedre Norrland utnämnt byråchefen för lagärenden i kommunikationsdep., ass. i hovr. över Skåne och Blekinge Clas Nordström och ass. i förstnämnda hovr. Lars Landh.

    Häradsrätterna. K. M:t har
    25 maj 1962 utnämnt fiskalen i Göta hovr. Josef Styrud till tingsdomare i Gällivare domsaga fr. o. m. 1 aug. 1962;
    6 juni 1962 beviljat häradshövd. i Kinda och Ydre domsaga Julius Söderström avsked med utg. av juli 1962;
    s. d. förordnat borgm. i Härnösand Carl Hamilton att fortf. t. v. till utg. av år 1962 uppehålla häradshövd.ämb. i Ångermanlands södra domsaga.

    Vattendomstolarna. K. M:t har 6 juni 1962 utnämnt t. f. vattenrättsdomaren vid Österbygdens vattendomstol, hovr.rådet i Svea hovr. Åke Lundgren till vattenrättsdomare vid samma vattendomstol fr. o. m. 1 juli 1962.

    Rådhusrätterna. K. M:t har
    25 maj 1962 utnämnt ass. vid rr i Lund Sven Klemendz till brottsmålsrådman i samma stad fr. o. m. 1 juni 1962;
    s. d. utnämnt fiskalen i Svea hovr. Rolf Hammarström till civilrådman i Skellefteå fr. o. m. 1 aug. 1962.

    Fångvårdsstyrelsen. K. M:t har 6 juni 1962 förordnat anstaltsdir. vid fångv.anstalten i Norrköping Gösta Schiöld till bevakningsinsp. hos fångv.styr. fr. o. m. 1 juli 1962.

    Skyddskonsulentorganisationen. K. M:t har
    6 juni 1962 till skyddskonsulenter fr. o. m. 1 juli 1962 konstituerat i Stockholms norra förorters distrikt skyddskonsulenten i Upplands distrikt Börje Nyblom och i Bohus distrikt skyddskonsulenten i Jönköpings-Kronobergs distrikt Nils-Eric Perborg;
    s. d. till skyddskonsulenter fr. o. m. 1 juli 1962 förordnat i Stockholms södra förorters distrikt skyddskonsulenten i Södertörn-Gotlandsdistrikt Anna-Lisa Ek och i Stockholms norra distrikt för unga skyddsassistenten i Stockholms distrikt Märta Gabrielson.

    Polis- och åklagarväsendet. Riksåklagarämbetet har
    28 maj 1962 utnämnt e. o. landsfogdeassistenten Sven Ljunggren till bitr.stadsfiskal i Umeå fr. o. m. 1 juli 1962;
    7 juni 1962 utnämnt bitr. stadsfiskalen i Gävle Jan Encrantz till stadsfiskal i samma stad fr. o. m. 1 juli 1962.

    Sveriges advokatsamfund. Såsom ledamöter ha antagits 18 maj 1962 Hugo Stenbeck j:r, Stockholm, Gillis Bodén, Säter, och Sven Stänkelström, Östersund, samt 25 maj 1962 Jan Löfgren och Erik Syll, Norrköping.

    Universiteten. Vid Uppsala universitet ha 30 maj 1962 till hedersdoktorer promoverats justitierådet Sigurd Dennemark och prof. em. Gunnar Tilander.
    Vid Lunds universitet ha 30 maj 1962 promoverats till jubeldoktor utrikesministern Östen Undén samt till hedersdoktorer prof. Stig Jägerskiöld och f. d. statsrådet Ernst Wigforss.
    Till juris doktorer ha vid Sthms universitet 29 maj 1962 promoverats jur.lic. Jacob Sundberg (se SvJT 1962 s. 80) och jur. lic. Gunnar Fredriksson.

526 PERSONALNOTISERFredriksson disputerade 12 maj 1962 på avhandlingen »Kriminalstatistiken och kriminologien».