Scandinavian legal bibliography. Sthm 1961. Almqvist & Wiksell. 196 s. Kr. 25,00.

    I serien Acta Instituti Upsaliensis Iurisprudentiæ Comparativæ har som nr IV utkommit en skandinavisk juridisk bibliografi på engelska, Scandinavian legal bibliography, sammanställd av professorerna STIG IUUL och ÅKE MALMSTRÖM samt bibliotekarien JENS SØNDERGAARD under medverkan av bibliotekarien KAARE HAUKAAS, professor ÁRMANN SNÆVARR och jur. d:r HEIKKI JOKELABibliografin har tillkommit på initiativ av UNESCO i syfte främst att till gagn för icke skandinaviska jurister meddela upplysning om, såsom Malmström säger i förordet, nuvarande standardverk inom skandinavisk juridik och om de huvudsakliga hjälpmedlen för studiet av skandinavisk lagstiftning. Bibliografien åsyftar således icke att giva någon fullständig förteckning över sådan litteratur. I en inledning lämnar envar av medarbetarna uppgifter rörande laghistoria samt viktigaste källor och verk för lagstudiet.
    Värdet av bibliografin för det avsedda ändamålet är uppenbart. Såvitt anmälaren kunnat finna fyller förteckningen alla skäliga anspråk på fullständighet. Möjligen kan anmärkas att urvalet skett något olika för de skilda länderna. Såsom Malmström framhåller sammanhänger detta med att utarbetandet verkställts av olika personer. Även i fråga om de bibliografiska uppgifternas noggrannhet förtjänar arbetet ett mycket högt betyg; anmälaren har trots ingående sökande blott funnit anledning till ett fåtal frågetecken.
    Jämväl för skandinaviska jurister måste bibliografin vara av stor nytta, och kanske får boken sin största betydelse för dessa. Som envar vet är det nu för tiden svårt att följa med redan publicerandet inom eget land och förenat med stor möda att följa vad som händer i grannländerna. Då boktitlar angivas på bokens språk (förutom i engelsk översättning) bör ej heller språket utgöra hinder för att bibliografin kommer till allmän användning.
    Anmälaren vill varmt anbefalla, att bibliografin anskaffas till alla juridiska bibliotek och förvärvas av alla som ha behov av upplysning om bokbeståndet rörande aktuell juridisk litteratur i de skandinaviska länderna.

N. R.