Ur Svensk författningssamling 1962

2. KK 12 jan. 1962 med uppgift å främmande staters anslutning till vissa av Sverige biträdda konventioner angående inbördes rättshjälp m. m.
4. K krigsinstruktion s. d. för länsstyrelserna.
32. KK 16 febr. 1962 ang. viss hastighetsbegränsning för motorfordon.
47. Lag 9 mars 1962 ang. ändrad lydelse av 24 § lagen d. 1 dec. 1950 (nr 596) om rätt till fiske.
49. KK 2 mars 1962 med bestämmelser om sommararbetstid för viss personal i statlig tjänst m. m.
51. Lag s. d. om fortsatt giltighet av lagen d. 21 mars 1952 (nr 98) med särskilda bestämmelser om tvångsmedel i vissa brottmål.
53—56. Lag 16 mars 1962 om ändrad lydelse av 72 § växellagen, m. m.
57—59. KK s. d. om ändrad lydelse av 14 § kung. d. 31 okt. 1947 (nr 825) med vissa bestämmelser ang. rådhusrätt och magistrat, m. m.
70. KK s. d. om ändrad lydelse av 1 och 3 §§ kung. d. 22 okt. 1948 (nr 710) ang. rättsstatistiken.
71. Lag 30 mars 1962 ang. ändring i lagen d. 26 nov. 1920 (nr 796) om val till riksdagen.
72—79. Lag s. d. om ändring i kommunala vallagen d. 6 juni 1930 (nr 253), m. m.
82. Lag s. d. ang. ändrad lydelse av 3 § lagen d. 6 dec. 1957 (nr 668) om utlämning för brott.
83. Lag 16 mars 1962 om ändrad lydelse av 4 kap. 1 och 4 §§ vattenlagen.
90. Brandlag 30 mars 1962.
91. Brandstadga s. d.
92. Lag s. d. om ändrad lydelse av 79 § kommunallagen d. 18 dec. 1953 (nr 753).
101. Lag 13 april 1962 om ändrad lydelse av 1 § lagen d. 10 juli 1947 (nr 632) ang. ersättning av allmänna medel till vittnen m. fl.
102. Lag s. d. ang. ändrad lydelse av 4 § lagen d. 19 juni 1919 (nr 367) om fri rättegång.
103. KK s. d. om ändrad lydelse av 2 § kung. d. 10 juli 1947 (nr 642) med bestämmelser ang. vissa kostnader vid domstol.

1 Vid denna redogörelses utarbetande ha medverkat hovrättsassessorn Böret Eriksson samt hovrättsfiskalerna Nils Olof Wentz och Leif Ekberg.

602 UR SVENSK FÖRFATTNINGSSAMLING 1962110. Riksarkivets och krigsarkivets cirkulär s. d. ang. plan till förteckning över centrala ämbetsverks m. fl. arkiv.
120. Lag 27 april 1962 om straff i vissa fall för oriktig ursprungsdeklaration m. m.
123. Lag 13 april 1962 ang. fortsatt giltighet av lagen d. 3 juni 1955 (nr 272) om inskränkning i rätten att förvärva jordbruksfastighet (jordförvärvslagen).
136. Lag 11 maj 1962 ang. ändrad lydelse av 1 och 2 §§ lagen d. 6 juni 1952 (nr 334) om höjning av vissa underhållsbidrag.
137. Lag s. d. ang. ändring i lagen d. 28 febr. 1958 (nr 52) om förlängning av tid för preskription av rätt till arv eller testamente.
143. Lag s. d. ang. ändrad lydelse av 1 § lagen d. 23 mars 1956 (nr 73) om tillfällig ökning av regeringsrådens antal.
144. Lag s. d. om ändrad lydelse av 8 § förordningen d. 16 maj 1884 (nr 25) ang. patent.
145. Lag s. d. om ändrad lydelse av 47 § varumärkeslagen d. 2 dec. 1960 (nr 644).
150. Sjötrafikförordning 18 maj 1962.
154. Lag 11 maj 1962 om ändring i kommunallagen d. 18 dec. 1953 (nr 753).
166. Lag 25 maj 1962 ang. förbud mot sämjedelning av fast egendom.
172—179. KK s. d. om ändrad lydelse av 1 och 3 §§ kung. d. 30 april 1953 (nr 236) ang. dagarvode samt resekostnadsersättning och traktamente till nämndemän, m. m.
180—184. KK s. d. om rikets indelning i skyddskonsulentdistrikt m. m., m. m.
186—188. Lag s. d. ang. ändring i lagen d. 14 sept. 1944 (nr 705) om aktiebolag, m. m.
191. Lag s. d. ang. ändrad lydelse av 2 § 4:o), 14:o), 16:o) och 17:o) lagen d. 26 maj 1909 (nr 38 s. 3) om K. M:ts regeringsrätt.
199. Lag s. d. ang. ändring i lagen d. 28 maj 1937 (nr 249) om inskränkningar i rätten att utbekomma allmänna handlingar.
207. KF s. d. om ändring i förordningen d. 19 nov. 1914 (nr 383) ang. stämpelavgiften.
208. KK s. d. om ändring i förordningen d. 7 dec. 1883 (nr 64) ang. expeditionslösen.
209. KK s. d. om ändring i förordningen d. 5 dec. 1901 (nr 125 s. 1) ang. antagande av släktnamn.
242. Sjukvårdslag 6 juni 1962.
264. KK 25 maj 1962 om ändring i byggnadsstadgan d. 30 dec. 1959 (nr 612).
267. KK s. d. med särskilda bestämmelser för sjötrafiken.
270. Lag 6 juni 1962 om äganderättsutredning, lagfart och sammanläggning av fastigheter i vissa fall i Kopparbergs län.
278. Lag s. d. med förbud i vissa fall mot rundradioutsändning på öppna havet m. m.
288. KK s. d. om ändring i lantmäteritaxan d. 13 maj 1960 (nr 332).
303—308. Lag s. d. om förhöjning av vissa ersättningar i anledning av yrkesskada m. m., m. m.
319. Skollag s. d.
371. Lag 28 juni 1962 om särskilda förmåner för vissa internationella organisationer m. m.
381—415. Lag 25 maj 1962 om allmän försäkring, m. m.
421. K instruktion 6 juni 1962 för länsläkarväsendet.
428. KK 28 juni 1962 om ändring i länsstyrelseinstruktionen 30 maj 1958 (nr 333).
429. K instruktion 6 juni 1962 för statistiska centralbyrån.
443. KK 28 juni 1962 ang. statsmyndigheternas rätt att trycka publikationer.
447. KK s. d. om mottagande för statsverkets räkning av gåvo- och donationsmedel.
452. Transumt av K. M:ts brev 18 maj 1962 till länsstyrelsen i Uppsala län ang. staden Enköpings förenande i judiciellt avseende med Uppsala läns södra domsaga.

S. R.