Personalnotiser    

 

Ny president i hovrätten för Övre Norrland. Hovrättsrådet Karl Sidenbladh har 28 juni 1962 utnämnts till president i hovrätten för Övre Norrland fr. o. m. 1 okt. 1962. Presidenten Sidenbladh, som är född i Sthm d. 8 febr. 1910, avlade studentex. där 1928 och jur.kand.ex. i Uppsala 1933. Efter tingstjänstgöring i Uppsala läns norra domsaga började han 1936 i Svea hovrätt, där han blev assessor 1950 och hovrättsråd 1953. Han har biträtt med skilda lagstiftningsuppdrag i justitiedepartementet. Han blev 1949 sekreterare åt 1945 års lufträttssakkunniga och var 1951—55 tillika ledamot av de sakkunniga. Han blev 1950 ledamot av ICAO:s juridiska kommitté och 1960 dess ordförande. Som svenskt ombud har han deltagit i en rad internationella luftprivaträttskonferenser. Sedan 1959 har han varit ordförande i flygvapnets haverikommission.

    Ny professor. K. M:t har 28 juni 1962 till professor i offentlig rätt med folkrätt vid universitetet i Lund fr. o. m. 1 juli 1962 utnämnt preceptorn vid samma universitet Håkan Strömberg.
    Prof. Strömberg är född i Malmö 18 februari 1917. Han blev jur. kand. i Lund 1941 samt disputerade för juris doktorsgrad i Lund 1949 på avhandlingen »Om rättsförhållandet mellan offentliga anstalter och deras nyttjare». Han förordnades samma år till docent i förvaltningsrätt vid universitetet i Lund och utnämndes 1960 till preceptor i offentlig rätt vid samma universitet. Förutom gradualavhandlingen har han författat de båda monografierna »Den lokala förordningsmakten» (1954) och »Konungens dispensmakt» (1957) samt åtskilliga tidskriftsuppsatser, recensioner m. m. Han har vidare utarbetat två kompendier, »Allmän förvaltningsrätt» (1961) och »Kommunalrätt» (1962), av vilka det förra numera är under utgivning som tryckt lärobok. Vid sidan av sitt juridiska författarskap har han 1954 utgivit ett urval av Martialis' epigram i svensk tolkning.

    Justitiedepartementet. K. M:t har 28 juni 1962 utnämnt e.o. sekr. i justitiedep., dr juris Gerhard Simson till kansliråd i K. M:ts kansli.
    Dep.chefen har
    18 juni 1962 förordnat dir. Arne Thorell att såsom expert biträda utredn. ang. fraktavtalet vid internationell godsbefordran å väg;
    26 juni 1962 förordnat adv. Wilhelm Pehrsson att såsom expert biträda jordbalksutredn.;
    28 juni 1962 förordnat verkst. dir. Carl-Henrik Nordlander, ordf., lagbyråchefen Sture Lundell, agr. lic. Clas-Erik Odhner, verkst. dir. Åke Pihlgren och verkst. dir. Karl Erik Önnesjö att såsom sakkunniga verkställa en allm.översyn av de frågor, som sammanhänga med rätt att här i riket förvärva egendom och driva näring ävensom förordnat rev.sekr. Åke Åhström till sekr.åt de sakkunniga;

604 PERSONALNOTISER    s. d. förordnat häradshövd. Gustaf Eriksson, ordf., led. av riksdagens II kamm., adv. Bo Martinsson och lagbyråchefen Erik Reuterswärd att såsom sakkunniga verkställa utredn. rör. revision av lagstiftningen om rättshjälp i rättegång och därmed sammanhängande frågor;
    s. d. förordnat ass. i Svea hovr. Gösta Dyrssen att såsom sakkunnig överse vattenlagens bestämmelser rör. torrläggning av mark;
    s. d. förordnat just. rådet Hjalmar Karlgren och prof. Jan Hellner att såsom sakkunniga följa arbetet av två i Finland tillsatta kommittéer för utarbetande av förslag till lag om köp av lös egendom och till lagstiftning om kommission samt att i samband därmed fullgöra vissa uppgifter;
    s. d. förordnat ass. i Svea hovr. Leif Brundin och förste sekr. Vidar Hellners att såsom sakkunniga följa arbetet av en i Danmark tillsatt komm. rörande eventuell lagstiftning om skiljedom samt att i samband därmed fullgöra vissa uppgifter;
    s. d. förordnat ass. i hovr. över Skåne och Blekinge Erik Holmberg och byråchefen Sven-Hugo Ryman att jämte f. stadsjuristen P. E. Elsin och prof. Hilding Eek deltaga i utarbetandet av en handledning för tillämpning av tryckfrihets- och sekretesslagstiftningen;
    19 juli 1962 förordnat avd.chefen Sten Lundberg och lagbyråchefen Ove Rainer att såsom experter biträda de sakkunniga för en allm. översyn av de frågor som sammanhänga med rätt att här i riket förvärva egendom och driva näring.