FÖRTECKNING ÖVER PROFESSOR JAN ERIC ALMQUISTS SKRIFTER 1917—1962

 

    Professorn, juris doktor Jan Eric Almquist avgick den 1 juli innevarande år från det professorsämbete i rättshistoria och romersk rätt vid Stockholms universitet, som han innehaft sedan år 1939. Juridiska fakulteten har vid professor Almquists avgång velat bringa i erinran hans omfattande och betydelsefulla forskargärning genom att låta utarbeta nedanstående förteckning över professor Almquists skrifter. Svensk Juristtidning tillåter sig att deltaga i hyllningarna genom att intaga förteckningen i föreliggande häfte av tidskriften.

1917

Ett försök under Karl XII:s regering till grundskatternas förenkling i samband med ny jordeboksmetod. Karolinska förbundets årsbok 1916. Lund 1917, s. 194—239. Av arbetet finnes en liten separatupplaga med paginering 1—46 och särskilt titelblad, innehållande den förändrade titeln: Grundskatternas förenkling under Karl XII:s regering i samband med ny jordeboksmetod.

1918

Om kontributionsränteriet, dess organisation och första verksamhet med särskild hänsyn till 1713 års nya beskattningsmetod. Karolinska förbundets årsbok 1917. Lund 1918, s. 94—177. Av arbetet finnes en liten separatupplaga med paginering 1—84 och särskilt titelblad.

1920

[Porträttkatalog över] Stockholms nation i Upsala. Vårterminen 1920. Sthlm 1920. 118 s. 4:o.

1921

Den svenska jordbeskattningens historia under det adertonde århundradet med särskild hänsyn till den s. k. skatteförenklingsfrågan. I—II. Historisk tidskrift. Årg. 40 (1920). Sthlm 1921, s. 51—101 och 179—210. Av arbetet finnes en liten separat upplaga med paginering 1—84.
Till belysning av skatteväsendet i Skåne, Blekinge och Bohuslän under den karolinska tiden. Historisk tidskrift för Skåneland. Bd 7 (1921), s. 248—270.

1923

Det processuella förfarandet vid ägotvist. Studier över jordabalkens 14 och 15 kapitel. Ak. avh. (Upps.) Sthlm 1923. 243 s.

1924

Den s. k. mellersta lagens bestämmelser om istadarätt. En studie i äldre svensk arvsrätt. Uppsala universitets årsskrift 1924. Juridik 1. 43 s.

JAN ERIC ALMQUISTS SKRIFTER 643Erik Sparre [s] Pro lege, rege et grege samt Rättegångsinlagor i tvisten rörande fru Görvel Abrahamsdotter Gyllenstiernas arv. Historiska handlingar 27: 1. Sthlm 1924. 172 s.
Säteriet Kersö och dess innehavare 1284—1924. Några anteckningar. Sthlm 1924. 32 s. Folio.

1925

Nils Hansson Brask. [Art. i] Svenskt biografiskt lexikon. Bd 6 (1925), s. 65—69. 4:o.

1926

Tidelagsbrottet. En straffrätts-historisk studie. Uppsala universitets årsskrift 1926. Juridik 1. 44 s.

1927

Olof Mårtensson Bärling (Berling). [Art. i] Svenskt biografiskt lexikon. Bd 7 (1927), s. 121—125. 4:o.
Vår äldsta kommentar till landslagen. Juris professor B. Crusius' föreläsningar vid Uppsala universitet hösten 1630, efter studenters anteckningar utgivna. Uppsala universitets årsskrift 1927. Juridik 2. 68 s.

1928

K. W. Herdin, Uppsala på 1600-talet. Rättsväsendet. I. Stadsstyrelsensorganisation och rättsskipning. Uppsala 1926. [Rec. i] Tidsskrift for Retsvidenskap 1928, s. 198—201.
Det norrländska avvittringsverket. Svenska lantmäteriet 1628—1928, D. 1. Sthlm 1928, s. 365—494. 4:o.
Skogskommissionerna under det karolinska enväldet. [Avh. i samma publikation], s. 495—588.
Rågång, administrativ gräns och riksgräns, deras utmärkande och fastställelse med särskild hänsyn till lantmätarnas verksamhet. [Avh. i samma publikation], s. 589—629.
De tre avhandlingarna äro dessutom utgivna i en gemensam separat upplaga under titeln: Studier i svensk jordrätt. 1—3. Sthlm 1928. 4:o.
Vendels sockens dombok 1615—1645 med bidrag av statsmedel utg. genom Nils Edling. Uppsala 1925. — Uppsala på 1600-talet. Rättsväsendet. I. Stadsstyrelsens organisation och rättsskipning. Av K. W. Herdin. Uppsala 1926. [Gemensam rec. i] Historisk tidskrift. Årg. 48(1928), s. 202—207.
Petrus Eliæ Gavelius Cederschiöld. [Art. i] Svenskt biografiskt lexikon. Bd 8(1928), s. 76—81. 4:o.

1929

Innebörden av 36 och 49 §§ i gällande gruvstadga. Minnesskrift utgiven av Juridiska fakulteten i Uppsala 1929. Uppsala universitets årsskrift 1929. Juridik 2. 32 s.
Juridik och poesi. Ergo. Årg. 6 (1929), s. 159—160. 4:o.
Om ärftlig besittningsrätt till jord före det sjuttonde seklets slut. En studie i romersk och svensk rätt. Upps. och Sthlm 1929. 140 s.
Studier rörande straffutmätningen i medeltida svensk rätt. Akad. avh.av Ragnar Hemmer. H-fors 1928. [Rec. i] Historisk tidskrift. Årg. 49 (1929), s. 125—127.
1485 års s. k. förordning om malmberg och dess betydelse för rättsutvecklingen. En rättshistorisk undersökning. Upps. och Sthlm 1929.52 s.

644 JAN ERIC ALMQUISTS SKRIFTERJón Dúason, Grønlands statsretslige Stilling i Middelalderen. Oslo 1928. [Rec. i] Statsvetenskaplig tidskrift 1929, s. 95—97.
1930
E. W. Dahlgren, Järnvräkeri och järnstämpling. Sthlm 1930. [Rec.i] Jernkontorets annaler. Årg. 114 (1930), s. 278—282.
Kommentar till 1884 års gruvstadga Upps. och Sthlm 1930. 225 s.
Benedictus Olai Crusius. [Art. i] Svenskt biografiskt lexikon. Bd 9 (1930), s. 438—441. 4:o.

1931

Dawid Suendsön. [Art. i] Svenskt biografiskt lexikon. Bd 10 (1931), s.331—332. 4:o.
Gustaf Adolf De la Gardie. [Art. i] Svenskt biografiskt lexikon. Bd 10 (1931), s. 717—722. 4:o.

1932

Om blodsskyldskap såsom äktenskapshinder enligt svensk rätt. Personhistorisk tidskrift. Årg. 32 (1931). Sthlm 1932, s. 160—176.
Den moderna romanistikens betydelse för studiet av romersk rätt. En översikt. Uppsala universitets årsskrift 1932. Juridik 1. 32 s.
Det sakrättsliga momentet i den klassiska jurisprudensens vektigalrättsbegrepp. Uppsala universitets årsskrift 1932. Juridik 2. 22 s.
Om Johan Olofsson Stiernhööks fädernehärstamning. Personhistorisk tidskrift. Årg. 33 (1932), s. 94—96.
Strödda bidrag till familjerättens historia. Sthlm 1932. 86 s.

1933

Förarbeten till Sveriges rikes lag 1666—1686. Med bidrag av statsmedel utgivna. Uppsala universitets årsskrift 1933. Juridik 1. 189 s.

1934

Johan Stiernhöök och den yttre laghistorien. En rätts-historiografisk studie. Uppsala universitets årsskrift 1934. Juridik 3. 51 s.
Till frågan om skattebondens jordäganderätt under perioden 1719—1789. Minnesskrift ägnad 1734 års lag. II. Sthlm 1934, s. 97—136.
Bergsmans- och bruksförlag intill 1748 års förlagsförordning [av] Henrik Munktell. Ak. avh. Upps. 1934. [Rec. i] Jernkontorets annaler. Årg. 118 (1934), s. 273—275.

1935

Minnesskrift ägnad 1734 års lag av jurister i Sverige och Finland. [Rec.i] Historisk tidskrift. Årg. 55 (1935), s. 432—436. [Sign. J. E. A.].
Om odalgruvor, odalfält och odalutmål ur rättslig synpunkt. Jernkontorets annaler. Årg. 119 (1935), s. 197—215.
Studier rörande Senatus consultum Macedonianum. I. Uppsala universitets årsskrift 1935: 12. 134 s.
Skogsregalet. [Art. i] Svensk uppslagsbok, Bd 24 (1935), sp. 1253—55.
Johan Olofsson Stiernhöök. [Art. i] Svensk uppslagsbok. Bd 26 (1935), sp. 85—86.

JAN ERIC ALMQUISTS SKRIFTER 6451936

Domareregler från den yngre landslagens tid. Med inledning och kommentar utgivna. Lunds universitets årsskrift 1936. N. F. Avd. 1. Bd 32. Nr 5. 74 s.
Domarereglernas slutord. Svensk Juristtidning. Årg. 21 (1936), s. 186—194.
1686 års kyrkolag utgiven av Samfundet Pro fide et christianismo med inledning av Gabriel Thulin. Uppsala 1936. [Rec. i] Statsvetenskaplig tidskrift. Årg. 39 (1936), s. 491—492.
Kort översikt över den svenska juridiska litteraturhistorien (c. 1530—1930) jämte en förteckning över våra viktigaste historiska urkundspublikationer till undervisningsbruk sammanställda. [Stenc.] 60 s. 4:o.
Kompendium över den svenska familjerättens historia. [Stenc.; tr. titelblad]. Upsala 1936. 108 s. 4:o.


1937

Svensk rätts införande i de under 1600-talet med Sverige inkorporerade danska och norska provinserna. Installationsföreläsning vid Lunds universitet den 17 oktober 1936. Svensk Juristtidning. Årg. 22 (1937), s. 3—14.
»Med hand å bok.» Svensk Juristtidning. Årg. 22 (1937), s. 240—246.
»Häradshövding lyse ting och tingsfrid.» Skrifter tillägnade Ernst Trygger den 27 oktober 1937. Svensk Juristtidning. Årg. 22 (1937), s. 635—640.
Handlingar rörande 1642 års lagkommission, dess förutsättningar och verksamhet. Med inledning och kommentar utgivna. Lunds universitets årsskrift 1937. N. F. Avd. 1. Bd 33. Nr 4. 164 s.
Tvenne förut otryckta juridiska skrifter av Olavus Petri, utgivna och kommenterade. Lychnos 1937, s. 130—147. [Sammanfattning på tyska s. 146—147].
Kompendium över den svenska familjerättens historia. 2 uppl. [Stenc.;tr. titelblad]. Lund 1937. 108 s. 4:o.
Den moderna romanistikens betydelse för studiet av romersk rätt. En översikt. 2 genomsedda och tillökade uppl. Lund 1937. 38 s.

1938

David Nehrman och den juridiska undervisningen. I—II. Svensk Juristtidning. Årg. 23 (1938), s. 55—63 och 298—306.
Tidelagsbrottet. En straffrätts-historisk studie. 2 omarb. uppl. Lund 1938. 57 s.
Kort översikt över den svenska juridiska litteraturhistorien. 2 omarb. uppl. [Stenc.; tr. titelblad]. Lund 1938. 108 s. 4:o.

1939

Giftermål mellan kvinnor. Svensk Juristtidning. Årg. 24 (1939), s. 168—173.
Examen juridicum i Lund. I—IV. Svensk Juristtidning. Årg. 24 (1939), s. 463—474, 572—584 och 684—697.
Förteckning över studenter, som före 1813 vid Lunds universitet avlagt de i kungl. förordningen den 10 mars 1749 angivna akademiska kunskapsproven för inträde i rättegångsverken. Lund 1939. 76 s. Av arbetet är tryckt en bibliofilupplaga på extra papper.

646 JAN ERIC ALMQUISTS SKRIFTERKort översikt över den svenska juridiska litteraturhistorien. 3 omarb.uppl. [Stenc.; tr. titelblad]. Sthlm 1939. 53 s. 4:o.
Om s. k. eviga räntor i det medeltida Stockholm. Historisk tidskrift. Årg. 59 (1939), s. 257—276.
Sakkunnigutlåtande rörande den ledigförklarade professuren i romersk rätt och rättshistoria vid Lunds universitet 1939. [Stenc.]. Folio. Jfr Svensk Juristtidning 1939, s. 823.
Sakkunnigutlåtande rörande Rättstvisten angående Älvdalens kronopark n:o 1. [Tryckta rättegångshandlingar]. Del 2. Sthlm 1939, s. 495—504. 4:o.
Woldemar Engelmann, Die Wiedergeburt der Rechtskultur in Italien durch die wissenschaftliche Lehre. Eine Darlegung der Entfaltungdes gemeinen italienischen Rechts und seiner Justizkultur im Mittelalter. Leipzig 1938. [Rec. i] Lychnos 1939, s. 413—14. 4:o.

1940

Bidrag till frågan om Svea hovrätts uppkomst. Svensk Juristtidning. Årg. 25 (1940), s. 468—478.
Stockholms stads tänkeböcker från år 1592. D. I (1592—95), redigerad av D. Almqvist, Sthlm 1939. [Rec. i] Svensk Juristtidning. Årg. 25 (1940), s. 627—628. [Sign. J. E. A.].
A. Perandi, Das ordentliche Verfahren in bürgerlichen Streitsachen vor dem estländischen Oberlandgericht zur schwedischen Zeit. Tartu 1938. [Rec. i] Svensk Juristtidning. Årg. 25 (1940), s. 628—629. [Sign. J.E. A.].
Dödsdomen över Olavus Petri den 2 januari 1540. Nya synpunkter på ett gammalt problem. Festskrift tillägnad professor Nils Stjernbergden 1 september 1940. Sthlm 1940, s. 29—50.
Jacques Brejon, Un jurisconsulte de la Renaissance, André Tiraqueau (1488—1558). Paris 1937. [Anm. i] Lychnos 1940, s. 378. 4:o.
Kompendium över den svenska familjerättens historia. 3 förbättrade uppl. [Stenc.; tr. titelblad]. Sthlm 1940. 111 s. 4:o.
Om domarreglerna i lagboken. Svensk Juristtidning. Årg. 25 (1940), s.813—815. [Sign. J. E. A.].

1941

Rättstvisten om Skeboholm 1614—1616. Bidrag till släkterna Måneskölds och Totts historia. Personhistorisk tidskrift. Årg. 40 (1939—40). Sthlm 1941, s. 1—22.
Kungl. Maj:t som revisionsrätt 1614—1632. En orientering med särskild hänsyn till källmaterialet. Skrifter tillägnade Birger Wedberg. Svensk Juristtidning. Årg. 26 (1941), s. 49—65.
Drottning Kristina, den första kvinnliga domaren i Sverige. Svensk Juristtidning. Årg. 26 (1941), s. 818—826.
Samuel Pufendorf och Nicolaus Beckman. En akademisk fejd på 1670-talet. Lychnos 1941, s. 49—101. 4:o. [Sammanfattning på tyska s. 100—101].
Johan de Mornay. [Art. i] Svenskt biografiskt lexikon. Bd 11 (1941), s. 82—85. 4:o.
Hendrick de Moucheron. [Art. i] Svenskt biografiskt lexikon. Bd 11 (1941), s. 87—89. 4:o.

JAN ERIC ALMQUISTS SKRIFTER 6471942

Den svenska fastighetsrättens historia. Efter föreläsningar. [Stenc.; tr. titelblad]. Sthlm 1942, 134 s. 4:o.
Karl IX och den mosaiska rätten. Lychnos 1942, s. 2—32. [Sammanfattning på tyska s. 32].
Sakkunnigutlåtande rörande den ledigförklarade professuren i rättshistoria vid Uppsala universitet 1942. [Stenc.]. Folio. Jfr Svens kJuristtidning 1942, s. 274 ff.
Kort översikt över den svenska juridiska litteraturhistorien. 4 förbättrade uppl. [Stenc.; tr. titelblad]. Sthlm 1942, 57 s. 4:o. Jfr Svensk Juristtidning 1942, s. 680—81.
Om formerna för tingsfridens lysning i Sverige under äldre tid. Historiska studier tillägnade Sven Tunberg den 1 februari 1942. Upps. 1942, s. 61—81.
Ytterligare om formerna för lysande av tingsfrid. Svensk Juristtidning. Årg. 27 (1942), s. 41—45.
Om konung Karl IX:s s. k. straffordning. Svensk Juristtidning. Årg. 27 (1942), s. 535—540.
Namnet riddarsyn. Svensk Juristtidning. Årg. 27 (1942), s. 682—687.
Den ointroducerade adliga ätten Torskenstierna. Personhistorisk tidskrift. Årg. 41 (1941—42). Sthlm 1942, s. 1—22.

1943

Den svenska familjerättens historia. Efter föreläsningar. [Stenc.; tr. titelblad]. Sthlm 1943. 116 s. 4:o.
Vängåvan vid fastighetsköp i Uppland under landslagens tid. Svensk Juristtidning. Årg. 28 (1943), s. 40—43.
Juridisk litteraturhistoria. Kommentatorerna under perioden 1530—1630. Svensk Juristtidning. Årg. 28 (1943), s. 130—135.
Juridisk litteraturhistoria. Bidrag till Johan Stiernhööks biografi. Svensk Juristtidning. Årg. 28 (1943), s. 193—206.
Juridisk litteraturhistoria. Clas Rålamb som rättsvetenskaplig författare. Svensk Juristtidning. Årg. 28 (1943), s. 661—674.
Hans Hansson Dober. [Art. i] Svenskt biografiskt lexikon. Bd 11 (1943), s. 319—21. 4:o.
Petrus Dober. [Art. i] Svenskt biografiskt lexikon. Bd 11 (1943), s. 321—324. 4 :o.
Emanuel Christoffer Drangel. [Art. i] Svenskt biografiskt lexikon. Bd 11 (1943), s. 437—439. 4:o.

1944

Den svenska fastighetsrättens historia. Efter föreläsningar. 2 förbättrade uppl. [Stenc.; tr. titelblad]. Sthlm 1944, 136 s. 4:o.
Den svenska processrättens historia. Efter föreläsningar. [Stenc.; tr. titelblad]. Sthlm 1944. 75 s. 4:o.
Domareden i historisk belysning. Svensk Juristtidning. Årg. 29 (1944), s. 44—53.
Juridisk litteraturhistoria. Johannes Loccenius. Svensk Juristtidning. Årg. 29 (1944), s. 331—340.

648 JAN ERIC ALMQUISTS SKRIFTERJuridisk litteraturhistoria. Carl Lundius d. y. Svensk Juristtidning. Årg. 29 (1944), s. 650—662.
Juridisk litteraturhistoria. En rättshistoriker från 1700-talet [J. H. Hochschild]. Svensk Juristtidning. Årg. 29 (1944), s. 887—892.
Kring den svenska kvinnans rättsliga ställning. I. Arvsrätten. I Fredrika Bremers spår. Fredrika Bremerförbundet 1884—1944. Sthlm 1944,s. 81—88.
Romersk rätt. 1. Allmänna delen. Efter föreläsningar. [Stenc.; tr. omslag]. Sthlm 1944. 52 s. 4:o.
Mannen som förklarade sig hellre vilja mista huvudet än bliva assessor i Svea hovrätt. Personhistorisk tidskrift. Årg. 42 (1943). Sthlm 1944, s. 99—103.
1945
Carl Johan Schlyter. Till 150-årsminnet av hans födelse. Svensk Juristtidning. Årg. 30 (1945), s. 1—18.
Landslagens stadgande om val av häradshövding. Svensk Juristtidning. Årg. 30 (1945), s. 275—281.
Häradsdomaren. Svensk Juristtidning. Årg. 30 (1945), s. 695—701.
Häradstingsprotokollen före 1614. Inventering och proveniensundersökning. Sthlm 1945. 68 s. Skrifter utgivna av Rättsgenetiska institutet vid Stockholms högskola. 1.
Strödda bidrag till familjerättens historia. 2 omarbetade och utökade uppl. Sthlm 1945. 99 s.

1946

Den svenska familjerättens historia. Efter föreläsningar. 2 uppl. [Stenc.;tr. titelblad]. Sthlm 1946. 112 s. 4:o.
Den svenska fastighetsrättens historia. Efter föreläsningar. 3 delvis omarbetade uppl. [Stenc.; tr. titelblad]. Sthlm 1946. 140 s. 4:o.
Den svenska processrättens historia. Efter föreläsningar. 2 omarb. uppl. [Stenc.; tr. titelblad]. Sthlm 1946. 78 s. 4:o.
Domsagor och häradshövdingar i Stockholms och Uppsala län. Sthlm 1946. 126 s. Skrifter utgivna av Personhistoriska samfundet. 11.
Romersk rätt. H. 1. Allmänna delen. Efter föreläsningar. [Stenc.; tr.titelblad]. Sthlm 1946. 52 s. 4:0.
Svensk juridisk litteraturhistoria sammanställd. Sthlm 1946. 280 s. Arbetet har tryckts i två lika stora upplagor, en på bättre och en på sämre papper, med olika omslag.
Våra äldsta häradstingsprotokoll. Svensk Juristtidning. Årg. 31 (1946), s. 114—121.

1947

David Ehrenstråle, före adl. Nehrman. [Art. i] Svenskt biografiskt lexikon. Bd 12 (1947), s. 385—391. 4:o.

1949

Den svenska familjerättens historia. Efter föreläsningar. 3 uppl. [Stenc.;tr. titelblad]. Sthlm 1949. 112 s. 4:o.
Den svenska fastighetsrättens historia. Efter föreläsningar. 4 uppl. [Stenc.; tr. titelblad]. Sthlm 1949. 140 s. 4:o.
Den svenska processrättens historia. Efter föreläsningar. 3 delvis omarbetade uppl. [Stenc.; tr. titelblad]. Sthlm 1949. 76 s. 4:o.

JAN ERIC ALMQUISTS SKRIFTER 649Wolffs edition av Johan Skyttes kommentar till stadslagen. En textkritisk granskning. Festskrift tillägnad Karl Schlyter den 21 december1949. Sthlm 1949, s. 20—31.

1950

Den svenska processrättens historia. Efter föreläsningar. 4 uppl. [Stenc.;tr. titelblad]. Sthlm 1950. 79 s. 4:o.
Romersk rätt. 1. Efter föreläsningar. 2 delvis omarbetade uppl. [Stenc.;tr. titelblad]. Sthlm 1950. 33 s. 4:o.

1951

Den svenska familjerättens historia. Efter föreläsningar. 4 uppl. [Stenc.;tr. titelblad]. Sthlm 1951. 108 s. 4:o.
Den svenska fastighetsrättens historia. Efter föreläsningar. 5 uppl. [Stenc.; tr. titelblad]. Sthlm 1951. 141 s. 4:o.
Domareregler från den yngre landslagens tid, med inledning och kommentar utgivna. 2 omarb. uppl. Upps. och Sthlm 1951. 81 s.
Upplands lagmansdombok 1581 och 1586, utg. genom Nils Edling och Olof Svenonius. [Rec. i] Svensk Juristtidning. Årg. 36 (1951), s. 680—682.

1952

Gustaf Rosenhane som juridisk författare. Svensk Juristtidning. Årg. 37 (1952), s. 242—246.
Romersk rätt. Efter föreläsningar. H. 1—2. [Stenc.; tr. titelblad]. Sthlm 1952. 56 och 52 s. 4:o.
Om de senare domarereglerna. Lychnos 1952, s. 1—20. 4:o. [Sammanfattning på tyska s. 19—20].
Bidrag till den ointroducerade adliga s. k. Bjurum-släktens historia. Personhistorisk tidskrift. Årg. 50 (1952), s. 57—75.

1953

Ätten Båt av Billa (1473—1647). Släkt- och gårdshistoriska undersökningar. Släkt och hävd 1953, s. 189—202.
Ett nytt bidrag till frågan om författarskapet till de yngre domarreglerna. Svensk Juristtidning. Årg. 38 (1953), s. 123.
En stämning av lagmannen Ture Jönsson (Tre rosor) till landstinget i Skara 1527. Några reflexioner med anledning av ett arkivfynd. Svensk Juristtidning. Årg. 38 (1953), s. 396—400.
Strödda bidrag till civilrättens historia. Sthlm 1953. 143 s. Av detta arbete har tryckts en bibliofilupplaga i tio numrerade exemplar på bättre papper.
1569 års adelsprivilegier och våra äldsta bevarade häradshövdingeregister. Personhistorisk tidskrift. Årg. 51 (1953), s. 54—71.

1954

Biskop Hans Brasks släktbok. Vår äldsta samling av adliga ättartavlor. En källanalys. Historisk tidskrift. Årg. 74 (1954), s. 393—411.
Den svenska processrättens historia. Efter föreläsningar. [Stenc.; tr.titelblad]. 5 uppl. Sthlm 1954. 79 s. 4:o.

650 JAN ERIC ALMQUISTS SKRIFTERLagsagor och domsagor i Sverige. Med särskild hänsyn till den judiciella indelningen. I. Sthlm 1954. 448 s. Skrifter utgivna av Rättsgenetiska institutet vid Stockholms högskola. 2:1. Av detta arbete i gult omslag har tryckts dels en bibliofilupplaga av tio numrerade exemplar på bättre papper och dels en upplaga i vitt omslag, som icke ingår i skriftserien.
Om släktskapsbevisning inför rikets högsta domstol år 1562. Svensk Juristtidning. Årg. 39 (1954), s. 328—333.
Problemet Nils Krumme. En släkthistorisk utredning. Släkt och hävd 1954, s. 1—19.

1955

Lagsagor och domsagor i Sverige. Med särskild hänsyn till den judiciella indelningen. II (Register). Sthlm 1955. 217 s. Skrifter utgivna av Rättsgenetiska institutet vid Stockholms högskola 2:2. Av detta arbete i gult omslag har tryckts dels en bibliofilupplaga på extra papper, dels ett särtryck i grått omslag med den förändrade titeln: Lagmän och häradshövdingar i Sverige c:a 1350—1950 i alfabetisk ordning uppställda.
Något om klosterfolks familjerättsliga ställning i Sverige under 1500-talet. Reflexioner kring ett pergamentsbrev. Svensk Juristtidning. Årg. 40 (1955), s. 171—175.
Den muntliga traditionen och adliga ätten Gylta (1390—1646). En källkritisk undersökning. Släkt och hävd 1955, s. 185—201.
Statskalenderns historiska föregångare (1728—1823). Festskrift tillägnad Nils Herlitz den 30 juni 1955. Sthlm 1955, s. 17—40.
Samtida anteckningar om adliga ätten Oxehufvud (1573—1625). Utgivna och kommenterade. Personhistorisk tidskrift. Årg. 53 (1955), s. 64—70. Med en rättelse ibid. s. 176.

1956

Biskop Hans Brask och landskapslagarna. Reflexioner kring ett privatbrev från 1527. Svensk Juristtidning. Årg. 41 (1956), s. 416—422.
Den utan bevarade sköldebrev å riddarhuset introducerade svenska adelns ursprung. Släkt och hävd 1956, s. 1—20.
Fru Ebba Brahes släktanteckningar (1574—1633) utgivna och kommenterade. Personhistorisk tidskrift. Årg. 54 (1956), s. 68—80. Med en rättelse ibid. s. 198.
1957
Den moderna romanistikens metoder och deras genombrott i Sverige vid början av 1900-talet. Minnesskrift utgiven av Juridiska fakulteten i Stockholm vid dess femtioårsjubileum 1957. Sthlm 1957, s. 45—70.
Johan Stiernhöök, vår förste rättshistoriker. Skrifter utgivna av Institutet för rättshistorisk forskning. Ser. 2. Bd 2. Lund 1957, s. 162—214.
Vadsbo härads sätesgårdar under reformationstiden. Vadsbobygden, tidskrift för Vadsbo hembygds- och fornminnesförening 1957. Mariestad 1957, s. 10—15.
Vem var lagutgivaren Claudius Åkerman? Svensk Juristtidning. Årg. 42 (1957), s. 328—331. Med rättelse och tillägg ibid. s. 621.
De introducerade ätterna Drakes gemensamma ursprung. Släkt och hävd 1957. s. 149—171.

JAN ERIC ALMQUISTS SKRIFTER 651Fru Margareta Acrelias († 1732) fädernehärstamning. Släkt och hävd 1957, s. 267—269.

1958

Georg Stiernhielm och västgötalagarnas handskrifter. Svensk Juristtidning. Årg. 43 (1958), s. 231—237.
Svensk rättshistoria. Efter föreläsningar. 1—3. [Stenc.; tr. titelblad]. Sthlm 1958. 423 s. 4:o.
Väpnaren Tore Bytings svenska avkomlingar i fem led. En släkttavla från Västergötland, författad 1579. Här rättad och i modern form framlagd. Släkt och hävd 1958, s. 1—23.

1959

Landslagens stadfästelse den 2 maj 1442 och dess tillämpning under konung Kristoffers senare regeringstid. Svensk Juristtidning. Årg. 44 (1959), s. 308—312.
Romersk rätt. Efter föreläsningar. H. 1—2. [Stenc.; tr. titelblad]. Sthlm 1959. 57 och 52 s. 4:o.
Häradshövdingen Arvid Jönssons [sparre över stjärna] avkomlingar till fjärde och femte led. En släktredogörelse från Västergötland, slutligt avfattad senast på 1550-talet. Här rättad, kompletterad och i modern form framlagd. Släkt och hävd 1959, s. 163—182.
Släkten Wegelin (från Riga), utslocknad i Sverige 1918. Släkt och hävd 1959, s. 231—241. En liten upplaga har tryckts på extra papper.
1960
Herrgårdarna i Sverige under reformationstiden (1523—1611). I—II. Sthlm 1960. 474 s. Skrifter utgivna av Rättsgenetiska institutet vid Stockholms högskola. 3: 1—2. Av detta arbete är tryckt en bibliofilupplaga på extra papper.
Om 1439 års s. k. straffordning. Svensk Juristtidning. Årg. 45 (1960), s. 503—510.
Romersk rätt. Efter föreläsningar. H. 1. [Stenc.; tr. titelblad]. Sthlm 1960. 59 s. 4:o.
Ätten Schack av Skylvalla 1372—1617. Senaste släktredogörelsen häröver, tryckt 1895, här kommenterad, rättad och i ny upplaga framlagd. Släkt och hävd 1960, s. 1—27.
Laamannin- ja kihlakunnantuomarinvirkojen läänittäminen ja hoito suomessa 1500- ja 1600-luvuilla (1523—1680). Ak. avh. av Yrjö Blomstedt. H-fors 1958. [Rec. i] Historisk tidskrift. Årg. 80 (1960), s. 93—100.

1961

Västergötlands säterier år 1622 jämte deras innehavare. Släkt och hävd 1961, s. 209—228.
Dalslands säterier år 1622 jämte deras innehavare. Släkt och hävd 1961, s. 294—296.
Straffet för incest i Sverige under reformationstiden. Svensk Juristtidning. Årg. 46 (1961), s. 31—40.
Romersk rätt. Efter föreläsningar. H. 2 [Stenc.; tr. titelblad]. Sthlm 1961.52 s. 4:o.

652 JAN ERIC ALMQUISTS SKRIFTERSvensk rättshistoria. I. Processrättens historia. Efter föreläsningar. 2.uppl. [Stenc.; tr. omslag]. Sthlm 1961, s. 1—65. Folio. Kompendier utgivna av Juridiska Föreningen vid Stockholms universitet.

1962

Reformatorn Olavus Petri och ärelöshetsbegreppet i den s. k. Uppsalastadgan av den 29 juni 1538. Svensk Juristtidning. Årg. 47 (1962), s. 354—363.
Sakkunnigutlåtande rörande den ledigförklarade professuren i rättshistoria och romersk rätt vid Stockholms universitet 1962. [Stenc.]. Folio. Jfr Svensk Juristtidning 1962, s. 520 ff.
Svensk rättshistoria. II. Familjerättens historia. III. Fastighetsrättens historia. Efter föreläsningar. 2 uppl. [Stenc.; tr. omslag]. Sthlm 1962, s. 65—154 och 155—282. Folio. Kompendier utgivna av Juridiska Föreningen vid Stockholms universitet.
Ätten Lilliehöök under sen medeltid och äldre vasatid. En källkritisk undersökning. Släkt och hävd 1962, s. 1—38.
Johan Skyttes kommentar till den svenska stadsrätten 1608. I (omfattande sex balkar av den allmänna stadslagen). Nu andra gången med stöd av delvis nytt material utgiven, rättad samt ytterligare försedd med inledning och förklaringar av numera ej brukliga svenska ord och uttryck. Sthlm 1962. 136 s. Skrifter utgivna av Rättsgenetiska institutet vid Stockholms universitet (tidigare högskola). 4. Av detta arbete har tryckts en bibliofilupplaga på extra papper.
1582 års adelsregister. Släkt och hävd 1962 (korr.).