FLEMMING TOLSTRUP. Forkøbsret og Koncession. Jordpolitiske studier. Kbhvn 1961. Gads. 199 s. Dkr. 18,00.

    Förf. är professor i landboret vid veterinär- og landbohøjskolen i Köpenhamn. Bokens ämne är i främsta rummet förköpsrätten och förvärvskontrollen såsom instrument för den statliga jordpolitiken. Såtillvida har framställningen emellertid sträckt sig utanför den jordpolitiska ramen som förf. behandlar förköpsrätten också såsom privaträttsligt institut. I olika sammanhang görs komparativa utblickar på norsk, svensk och tysk lagstiftning.

662 LITTERATURNOTISER    Någon tvekan kan inte råda om att det är ett förnämligt verk som här föreligger. Boken ger en utmärkt systematisk överblick över rättsområdet och redovisar inträngande begreppsanalyser. Dess värde för svenska jurister är uppenbart; vår litteratur rymmer hittills inte någon jämförbar monografi på detta alltmera viktiga gebit.
    Framställningen har sitt aktualitetsintresse för en svensk läsare bl. a. medhänsyn till att lagberedningens jordabalksförslag siktar på införandet av en konventionell förköpsrätt. Detta projekt omnämnes i boken, men de olika anordningar, det innefattar, har inte blivit närmare granskade av förf. Tydligt är dock att diskussionen kring jordabalksförslaget i denna del kan hämta åtskilligt av värde ur det danska arbetet.

P. W.