VALDEMAR HVIDT. Ret er en folkesag. Kbhvn 1961. Gyldendalske boghandel. 92 s. DKr. 10,50.

    Förf. till denna skrift anser det angeläget att väcka intresset hos gemene man för det ideella samhällsvärde som rätt och rättssäkerhet utgör. De grundläggande synpunkterna på rättens grundbegrepp och rättens sammanhang med samhällsetik och personlig livsåskådning framställas flärdfritt och lättfattligt.Under intryck av makt- och rättsövergreppen under kriget och efterkrigstiden har det på många håll i Europa kommit att framstå som ett angeläget problem att intressera medborgarna för en aktiv medverkan i rättskulturens upprätthållande och stärkande. Förf. diskuterar på ett värdefullt sätt några uppslag i denna riktning. I. A.

 

Kriminalvården 1961. Sthm 1962. Fångvårdsstyrelsen. 157 s. Kr. 7,00, inb. 10,00.

    Fångvårdsstyrelsens tryckta verksamhetsberättelse för 1961 bär titeln Kriminalvården. Man har alltså övergivit rubriceringen Fångvården, vilket motiveras med att huvudparten av det klientel, vars vård styrelsen administrerar, ej befinner sig på anstalt utan under vård i frihet.
    Eftersom styrelsen under flera år ej kunnat utge någon tryckt berättelse, har den nu publicerade redogörelsen gjorts mera utförlig än tidigare. Berättelsen innehåller åtskilligt intressant statistiskt material. Detta är desto värdefullare som styrelsens ambition att ge snabbare information om läget inom kriminalvården föranlett, att publiceringen kunnat ske redan fyra månader efter utgången av det år berättelsen avser.

C. H.

 

Ur nordiska tidskrifter

    Ekonomen. Nr 11. KURT GRÖNFORS, Köprätt och transporträtt, s. 8—15.
    Ekonomiskt forum 62. KURT GRÖNFORS, Företagares skadeståndsansvar utanför kontraktsförhållanden, s. 25—33.
    Juristen. Nr 8. ERIK SIESBY, Partautonomi gennem voldgiftsavtale, s. 193—203. NIELS HARBOU, Ægtefællers arveretlige stilling, s. 204—210. KNUD WAABEN, Nordisk kriminologisk samarbejde, s. 210—212. — Nr 9. POUL RØNNOV, Om bevisumiddelbarhed, protokollation og koncentration i den borgerlige retspleje, s. 213—231. HANS PETER PEDERSEN, Magistratsinstruksen a f1795 og domstolskontrollen med forvaltningen, s. 235—238. — Nr 10. HANS TOPSØE-JENSEN, Underretternes kompetence, s. 240—246. — Nr 11. O. A. BORUM, Hvem tilkommer stemmeretten på en aktie?, s. 255—266. — Nr 12.J. TROLLE, De presseetiske regler for god presseskik ved omtalen af straffesager, s. 267—272. C. BANG, Underretternes kompetence, s. 273—274.
    Nordisk Administrativt Tidsskrift. H. 2. POUL MEYER, Dansk forvaltningsreform, s. 67—75. JAN DEBES, Egne organer for »fellesoppgaver», s. 76—83.C. OVE CHRISTENSEN, Betragtninger over sympatiaktioner till støtte for uden-

LITTERATURNOTISER 663landske arbejdskonflikter, s. 84—99. P. SPLETH og J. TROLLE, Danske domme 1961 af administrativ interesse, s. 100—125.
    Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab. H. 1—2. Specialhäfte med referat till femte nordiska kriminalistmötet. INKERI ANTTILA, KNUT SVERI m. fl.Åtgärder mot ungdomskriminaliteten sedda mot bakgrunden av kriminalitetens allmänna utveckling i de nordiska länderna under de senaste åren, s. 5—115. JOHS. ANDENÆS, Avhør av mistenkte, tiltalte og vitner i straffesaker, s. 119—139. AXEL HYE-KNUDSEN, Livstidsstraffen, s. 143—159. KYÖSTI JOUSIMAA, Undersökning av omfattande brott på det ekonomiska livets område, s. 163—181. BÖRJE NYBLOM, Tillsyn och annan eftervård efter kort frihetsstraff, s. 185—190. KNUD WAABEN, Den strafferetlige reaktion over fortruende personer, s. 193—226.

    Norsk Retstidende. Nr 5—8. CARL-BERNHARD KJELSTRUP, Jordlovens § 55— Odelsloven §§ 12 og 14, s. 65—72.
    Pris- och kartellfrågor. Nr 2, 4. Meddelanden från ombudsmannaämbetet för näringsfrihetsfrågor, s. 163—167, 315—319.
    Skattenytt. Nr 4, 5. HARRY SALOMON, De viktigaste svenska dubbelbeskattningsavtalen i praktiskt sammandrag, s. 101—118, 137—154.
    Sociala meddelanden. Nr 1—2. Specialnummer om den moderna kriminalvården. Artiklar av TORSTEN ERIKSSON, SVEN LARSSON, GUNNAR RUDSTEDT, TOR BUNNER, ERIK LINDBERG, GUNNAR MARNELL, BARBRO HALL-MIKAELSSON, CARL HENRIK ERICSSON, BERTIL FORSSELL, SONJA BERG VON LINDE m. fl., s. 1—192.
    Statistisk tidskrift. Nr 5. Brott som kommit till polisens kännedom, s.295—297, 306—309.
    Svensk Skattetidning. H. 3. Regeringsrättsutslag 1961, s. 3—102.
    Tidsskrift for Rettsvitenskap. H. 1. FR. VINDING KRUSE, Tinglysning og panteret, s. 1—33. BIRGER STUEVOLD LASSEN, Noen utviklingslinjer i og omkring norsk opphavsrett i dag, s. 34—63. OLE LUND jr, Noen betraktningervedrørende avtaler og kutymer i sivilt kjøp, s. 64—80. BERTEL SCHWINDTFrån högsta domstolen i Finland 1959, s. 81—86. — H. 2. GIORGIO DELVECCHIO, Rättsordningens allmänmänsklighet, s. 97—101. Fr. VINDING KRUSEEt centralt problem mellem privat og offentlig ret i området: byplan kontraservitutter, s. 102—115. EINAR LÖCHEN, Rettslige sider ved det européiske økonomiske fellesskap, s. 116—134. P. SPLETH og J. TROLLE, Fra den danske højesterets praksis august—december 1961, s. 135—167.
    Ugeskrift for Retsvæsen. Nr 16. PER JACOBSEN, Strejkearbejde — et problem i den kollektive arbejdsret, s. 85—95. J. TROLLE, Udkast til Lov om ændring af reglerne om skifte mellem ægtefæller, s. 96—100. — Nr 18. OLE ESPERSEN, Nogle bemærkninger om menneskerettighedskonventionen og Bjørn Schow Nielsen sagen, s. 101—113. — Nr 20. OLAF SINDING KJÆR, Vore grundlovstridige dommere, s. 117—124. — Nr 24. A. BLOM-ANDERSEN, Om sælgersoplysningspligt vedrørende afgiftspligtig grundstigning under de 4-årige omvurderingsperioder, s. 133—136. — Nr 26. H. SCHAUMBURG, Nogle problemer omkring ulykkesforsikringslovens § 4, s. 145—154.

C. H.