Nordiska utredningar

    Den som under senaste åren fått något exemplar av SOU i sin hand har kanske lagt märke till att på omslagets insida funnits en ny serie förtecknad, Nordisk Udredningsserie (NU). Från och med 1960 har det offentliga trycket i vårt land berikats med denna nya publikationssamling, vilken utgives av Nordiska rådet.
    Under åren efter det andra världskriget har det nordiska samarbetet skjutit fart. Som ett led i denna verksamhet har ett ej ringa antal samnordiska kommittéer av olika slag tillsatts. Till en början brukade de betänkanden, som utarbetades av dessa utredningsorgan, avgivas i varje land för sig och tryckas i hemlandets utredningsserie på dess språk. Betänkanden med samma innehåll förekomma med andra ord i flera olika språkliga versioner. Nordiska rådets presidium, som ansåg att ett betänkande avfattat på ett nordiskt språk skulle kunna omedelbart användas i övriga länder, fann denna ordning oekonomisk och beslöt därför år 1960 lägga upp en egen nordisk utredningsserie för publicering av gemensamma betänkanden.
    Serien är avsedd för utredningar av gemensam natur, som icke mynna ut i skilda nationella förslag. Särskilt ha samfällda undersökningar varit i blickpunkten. På lagstiftningsområdet torde serien måhända få mindre betydelse. Där förhåller det sig ofta så, att separat lagstiftning är erforderlig i varje land. Skilda lagutkast måste för den skull utarbetas, och dessa kräva också olika motiv. Dylika utredningar torde även framgent vanligtvis få sin plats i de nationella serierna.
    I Nordisk Udredningsserie ha hittills utkommit under 1960 två nummer och under 1961 åtta nummer. Under 1962 torde serien komma att omfatta något tiotal nummer. Av hittills utkomna publikationer torde särskilt en vara av intresse för denna tidskrifts läsare, nämligen NU1961:6 »Gemensam lagstiftning i rättstillämpningen». I ifrågavarande betänkande ha publicerats sju rättsvetenskapliga undersökningar rörande hur sådan lagstiftning, som tillkommit efter nordiskt lagstiftningssamarbete, tillämpats i rättspraxis i de olika länderna. De sju undersökningarna ha utförts av specialister och torde få anses vara av hög kvalitet. Den första har gjorts av assistenten Gunvald Gussgard i samarbete med prof. Carl Jacob Arnholm, Oslo, och avhandlar den familjerättsliga lagstiftningen. Prof. Stig Jørgensen i Aarhus har behandlat rättspraxis på de områden, som täckas av den gemensamma lagstiftningen om köp, avtal, kommission och skuldebrev. Sjörättslagstiftningen har belysts av prof. Sjur Brækhus, Oslo, upphovsrättslagstiftningen av prof. Seve Ljungman, Stockholm, patent- och varumärkeslagstiftningen av prof. Berndt Godenhielm, Helsingfors, växel- och

43—623004. Svensk Juristtidning 1962

674 NORDISKA UTREDNINGARchecklagstiftningen av prof. Henrik Hessler, Uppsala, och försäkringsavtalslagstiftningen av prof. Jan Hellner, Stockholm. Undersökningarna äro av olika omfattning och uppläggning. De torde kunna sägas i stort sett utvisa att den gemensamma lagstiftningen med ganska fåtaliga undantag tolkats på likartat sätt i samtliga länder.
    Skriften får anses utgöra ett värdefullt bidrag till den nordiskt komparativa rättsvetenskapliga litteraturen på privaträttens område. Det har varit Nordiska rådets förhoppning att den skulle kunna vara till praktisk nytta i domstolsarbetet liksom i övrigt för dem, som eljest syssla med de behandlade rättsområdena.

Gustaf Petrén