Näringsfrihetsrådet. Av de hos näringsfrihetsrådet under år 1961 anhängiga ärendena avsåg fyra framställningar från näringsfrihetsombudsmannen (NO) om förhandling jämlikt konkurrensbegränsningslagen. Ett av dessa ärenden, vilket berörts i en notis i SvJT 1961 s. 532, gällde järnhandlareförbundets s. k. riksprislista. Vissa stadganden i förordet till prislistan hade av näringsfrihetsrådet befunnits innefatta konkurrensbegränsning med skadlig verkan varför beslut fattats om förhandling. Vid förhandlingen fann rådet bestämmelserna i förordet efter vissa ändringar, som järnhandlareförbundet förklarat sig villigt att vidtaga, ej föranleda någon erinran ur allmän synpunkt. Rådet avskrev därför ärendet. En framställning angående en av Cykel- och sporthandlarnas riksförbund utgiven riktprislista för reservdelar till mopeder (jfr SvJT 1961 s. 532) har numera återkallats av NO, varefter ärendet avskrivits. — Ett av NO anhängiggjort ärende avsåg vägran av tre möbelleverantörer att leverera bl. a. bäddsoffor till ett detaljhandelsföretag som genomfört relativt kraftiga prissänkningar. Efter skriftväxling mellan parterna förklarade sig två av leverantörerna villiga att upptaga normala affärsförbindelser med detaljhandelsföretaget. Sedan NO därefter återkallat sin talan — enär den skadliga verkan av konkurrensbegränsning, varom i förevarande sammanhang var fråga, syntes vara undanröjd — avskrev näringsfrihetsrådet ärendet.
    Näringsfrihetsrådet beslöt under år 1961 att förlänga två förut beviljade, tidsbegränsade dispenser från bruttoprisförbudet. Den ena avsåg fasträkningsförsäljning på prov av tidskrifter, den andra partihandel med strömming. Vidare inkom under året en ansökan från Svenska Bokförläggareföreningen om fortsatt dispens efter den 31 december 1962 från bruttoprisförbudet med avseende å handeln med böcker och en ansökan från Svenska Musikförläggareföreningen om motsvarade dispens beträffande handeln med noter. Med anledning av dessa ansökningar har näringsfrihetsrådet föranstaltat om viss utredning rörande bokhandeln.
    En av rådet under året handlagd ansökan om dispens från förbudet mot vissa slag av anbudskarteller vid försäljning av spårväxelmateriel har efter skriftväxling återkallats av sökandena.
    Näringsfrihetsrådet hade under år 1961 nitton sammanträden, varav tio med rådet in pleno. Fyra av dessa hade offentligen bekantgjorts.
    Beslut och utlåtanden av näringsfrihetsrådet liksom av NO refereras fortlöpande i den av statens pris- och kartellnämnd i samarbete med nyssnämnda två myndigheter utgivna tidskriften Pris- och kartellfrågor.

L. J.

    Ombudsmannen för näringsfrihetsfrågor (NO). Hos NO har under år 1961 förekommit sammanlagt 223 ärenden, av vilka 68 överförts från föregående år och 155 upptagits under året. Under samma tid har 150 ärenden slutförts medan 73 balanserats.

 

NOTISER 683    På grundval av uppgifter i kartellregistret var 22 ärenden avseende 47 i registret införda konkurrensbegränsande överenskommelser föremål för granskning. Ett av dessa ärenden avskrevs sedan ifrågavarande avtal uppsagts. Fem ärenden avskrevs enär avtalens verkningar bedömts ej vara av sådan betydelse att vidare åtgärder för närvarande ansetts böra vidtagas. Resterande 16 ärenden var vid utgången av år 1961 ännu icke slutbehandlade.
    Under året handlades vidare 130 anmälningar av enskilda parter mot olika former av konkurrensbegränsning. I samband med ärendenas behandling undanröjdes helt eller delvis de påtalade missförhållandena i 40 fall. Av andra skäl föranledde 43 ärenden icke framställning till näringsfrihetsrådet om förhandling. 47 anmälningar, däribland en som föranlett NO att i ett ärende avseende leveransvägran beträffande möbler i viss del begära prövning och förhandling hos näringsfrihetsrådet, var vid årets utgång ännu icke slutbehandlade.
    På grundval av uppgifter i dagspressen eller av annan anledning granskade NO ex officio elva fall av konkurrensbegränsning. I två fall undanröjdes ifrågavarande missförhållanden helt eller delvis. Tre ärenden avskrevs enär skadlig verkan bedömts icke föreligga och fyra ärenden föranledde ej särskild åtgärd enär ifrågavarande förfarande hade sådant samband med annan konkurrensbegränsning, att prövning erfordrades av saken i dess helhet. Två ärenden var icke slutbehandlade vid årets utgång.
    Övriga ärenden har omfattat av statens pris- och kartellnämnd ex officioföretagna och till NO överlämnade utredningar, remissutlåtanden och yttranden till departement och näringsfrihetsrådet samt skriftliga förfrågningar o. dyl. beträffande konkurrensbegränsningar.
    NO har under år 1961 i 18 fall begärt särskild utredning genom pris- och kartellnämndens försorg.
    I tidskriften Pris- och kartellfrågor redogöres fortlöpande för av NO handlagda ärenden, som bedömts ha allmänt intresse. — Efter visst ingripande av en detaljistorganisation hade en större detaljist i Stockholm vägrats fortsatta leveranser av mopeder från tre svenska tillverkare. Återförsäljaren hade före leveransavstängningen varit den ojämförligt störste kunden hos en av fabrikanterna och de båda övrigas störste återförsäljare i Stockholm. Leveranserna återupptogs emellertid — av två av fabrikanterna dock först sedandet från NO:s sida gjorts gällande, att de avbrutna leveranserna på ett allvarligt sätt försvårade detaljistens näringsutövning och, med hänsyn till den aktiva priskonkurrens denne bedrev, även påverkade prisbildningen samt att framställning till näringsfrihetsrådet därför övervägdes. Som den i ärendet påstådda skadliga verkan undanröjts avskrevs ärendet från vidare handläggning. — Av dåvarande AB Svenska Tobaksmonopolet i samband med ikraftträdandet av den nya ordningen beträffande handeln med tobak antagna försäljningsbestämmelser innebar bl. a. att årsbonus infördes. Bonussystemet medförde en prisskillnad som missgynnade de mindre återförsäljarna i förhållande till de större. De nya bestämmelserna hade enligt den utredning som förebragts emellertid medfört en förbilligad tobaksdistribution. Med hänsyn härtill samt vad i övrigt anförts var NO icke beredd att för det dåvarande göra gällande att ifrågavarande bonussystem medförde skadlig konkurrensbegränsning. Ärendet avskrevs därför från vidare handläggning. NO avsåg emellertid att ägna frågan fortsatt uppmärksamhet. — Två detaljhandelsföretag i Halmstad, som enligt uppgift tillämpade lägre priser på livsmedel än de till

684 NOTISERköpmannaföreningen anslutna detaljisterna i staden, hade avstängts från leveranser av norskt margarin av visst märke. Enligt utredningen i ärendet hade den norska fabriken, på grund av att dess agent i Halmstad levererat margarinet till de ifrågavarande detaljhandelsföretagen, överlåtit agenturen till en annan firma, som ej ville upptaga affärsförbindelse med dessa. Under ärendets handläggning underrättades den nye agenten om att hans leveransvägran — då den framstod såsom beroende av att de båda detaljhandelsföretagen representerade viss företagsform eller affärstyp — kunde ifrågasättas medföra skadlig verkan i konkurrensbegränsningslagens mening. Ställningstagande härtill visade sig emellertid icke erforderligt, enär klagandena sedermera kunde erhålla leverans av likvärdigt norskt margarin ehuru av annat märke. Ärendet påkallade därför icke ytterligare NO:s åtgärd.

G. L.