Nytt tingshus i Visby. Den 15 juni 1962 invigdes i Visby ett nytt tingshus för Gotlands domsaga, vilken fr. o. m. 1 jan. 1962 omfattar även Visby stad. I invigningshögtidligheten, som ägde rum i tingssalen, deltogo bland andra statsrådet Herman Kling, landshövdingen Martin Wahlbäck, generalmajoren Fale F:son Burman och expeditionschefen Tage Evers. Anföranden höllos av byggnadskommitténs ordförande riksdagsmannen Georg Pettersson, häradshövdingen G. Rosenqvist, tingshusstyrelsens ordförande godsägaren Stig Wikström och kontraktsprosten Åke Hultmark. Invigningstalet hölls av statsrådet Kling. Sedan lokalerna visats för de inbjudna, däribland länets riksdagsmän och representanter för länets kommuner, inalles omkring 120 personer, gåvo tingshusbyggnadsskyldige middag på Snäckgärdsbaden för de inbjudna.
    Det nya tingshuset är beläget vid Artillerigatan ej alltför långt från stadens centrala delar men ändå i nära anslutning till infartsvägar och med goda parkeringsmöjligheter samt med ringmuren inom synhåll och med Solbergaklostrets ruiner i direkt anslutning till byggnadstomten. Byggnaden har upp-

NOTISER 685förts efter ritningar av arkitekten SAR Lennart Lundström, Vällingby, vilken även svarat för inredning och möblering. Tingshuset — en sammanhängande byggnadskropp i två steg halvtrappsvis förskjutna våningsplan i den mot staden inom murarna sluttande terrängen — inrymmer i första hand tingssal med tillhörande biutrymmen, bl. a. rum för nämnden, förlagda tillhusets nedre mot staden vettande del och i direkt anslutning till huvudentrén. Husets mittparti inrymmer domsagans kanslilokaler med i bottenvåningen expedition och fastighetsboksarkiv, lunchrum m. m. och i övervåningen rum för domare, notarier och skrivpersonal. I byggnadens övre del slutligen äro som hyresgäster inrymda länets lantmäterikontor och lantmäteriförrättningsorganisation. Den goda kontakt mellan domsagan och lantmäteriet, som uppkommer härigenom, medför påtagliga fördelar. Av konstnärlig utsmyckning må nämnas textil utsmyckning i tingssalen av textilkonstnärinnan Monika Bertilsson i Visby och mosaikgolv i vänthallen av konstnären Erik Olsson i Sanda.

G. R.