Det femte nordiska kriminalistmötet hölls i Helsingfors den 12—15 juni 1962. I mötet deltog drygt 200 medlemmar i de nordiska kriminalistföreningarna, därav omkring 90 från Sverige. I det väl organiserade mötet var förhandlingarna uppdelade på två plenarsammankomster d. 12 och 15 juni och fyra sektionsdiskussioner d. 13 juni. D. 14 juni anordnades besök på Riihimäki centralfängelse och fångkolonien vid Valkeakoski.
    Vid plenarmötena diskuterades ämnena »Åtgärder mot ungdomskriminaliteten sedda mot bakgrunden av kriminalitetens allmänna utveckling i de nordiska länderna under de senaste åren» och »Förhör med misstänkta, tilltalade och vittnen i brottmål». I det förra ämnet var prof. Inkeri Anttila, Helsingfors, referent, samt doc. Knut Sveri, Sthm, fuldmægtig Lars Nordskov Nielsen, Köpenhamn, och byråsjef Helge Röstad, Oslo, korreferenter. Referent i det andra ämnet var prof. Johs. Andenæs, Oslo, och korreferentprof. Bo Palmgren, Helsingfors. Vid sektionsdiskussionerna behandlades följande ämnen: »Livstidsstraffet», referent vicedirektör Axel Hye-Knudsen,Köpenhamn, »Undersökning av omfattande brott på det ekonomiska livetsområde», referent kriminalinspektör Kyösti Jousimaa, Helsingfors, »Tillsyn och annan eftervård efter kort frihetsstraff», referent skyddskonsulenten Börje Nyblom, Sthm, och »Åtgärder mot den som hotar med brott», referent prof. Knud Waaben, Köpenhamn. Det förberedande materialet till mötets överläggningar har tryckts i Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab, h. 1—2/1962; referat från förhandlingarna kommer att intagas i Nordisk Kriminalistisk Årsbok.
    Stor gästfrihet visades deltagarna och medföljande hustrur från värdlandets sida. I programmet ingick bl. a. teaterbesök, mottagning av Helsingfors stad och en strålande avslutningsbankett. I anslutning till anstaltsbesöken anordnades en resa med sjöbuss genom det tjusande finska sjölandskapet från Valkeakoski till Tavastehus.

C. H.

    Den sjätte internationella kongressen för jämförande rättsforskning ägde rum i Hamburg den 30 juli—4 aug. 1962. Kongressen var mycket omfattande, i flera skilda bemärkelser. Deltagarna var över 400, fördelade på c:a 30 olika länder. 35 ämnen debatterades, och till några av dessa hade över tjugotalet rapporter inkommit. Ämneskretsen innefattade bl. a. rättshistoria och ro-

686 NOTISERmersk rätt, rättsfilosofi och rättsetnologi, civilrätt, processrätt, straffrätt och internationell rätt, med en viss tyngdpunkt på civilrätten. Bland de mera allmänna ämnena, som tilldrog sig ett stort antal åhörare vid diskussionen, kan nämnas möjligheterna till utsträckt kodifikation i ljuset av nyare erfarenheter och möjligheterna till förenhetligande av rätten (där bl. a. de nordiska erfarenheterna framfördes i debatten). Exempel på ett mera speciellt ämne, vars behandling omtalades som mycket givande, är begreppet äganderätt i den romerska rätten, varöver Hamburg-professorn Kaser gav en lysande översikt.
    Från svensk sida deltog professorerna Fritjof Lejman, Lund, Åke Malmström och Stig Jägerskiöld, Uppsala, samt Folke Schmidt och Jan Hellner, Sthm. Professorerna Malmström och Schmidt hade betrotts med uppdrag att fungera som ordförande för var sin sektion.

J. H.