SIGRID BECKMAN. Äktenskap. Sthm 1962. Norstedts. 114 s. Kr. 6,50.

    Äktenskapets juridik upptas till behandling i förevarande arbete, som ingår i en serie populära framställningar över vardagens rättsliga frågor. I fyra särskilda kapitel genomgår förf. de juridiska problem, som kunna aktualiseras inför äktenskapet, under äktenskapet eller vid dess upplösning genom dödsfall eller äktenskapsskillnad. Den juridiska termen äktenskapsskillnad undvikes emellertid av förf., som föredrar att tala om skilsmässa. Förf:s framställningssätt är även i övrigt sådant, att boken i stortsett torde kunna förstås av envar. Dess värde ökas av att däri redogöres icke endast för rättsreglers innehåll utan även för de speciella rättsliga fallgropar som, om de icke beaktas, kunna leda till allvarliga följder för endera maken. För den som står i begrepp att påbörja eller avsluta ett äktenskap kan därför Sigrid Beckmans bok anbefallas till läsning och begrundan.

H. D-s

 

Handbok för nykterhetsnämnden. Lund 1962. Håkan Ohlssons Boktryckeri. 184 s. Kr. 13,80.

    Förevarande handbok är närmast en samling lagar och författningar av betydelse för nykterhetsnämndernas arbete. Utöver den i detta sammanhang centrala 1954 års nykterhetsvårdslag finner man i särskilda avdelningar av handboken författningar om vårdanstalter för alkoholmissbrukare, om handeln med rusdrycker, diverse särskilda bestämmelser rörande alkoholmissbrukare m. m. Under olika författningsrum hänvisas bl. a. till rättsfall, om vilkas innehåll i ett särskilt kapitel lämnas kortfattade upplysningar.
    Handboken ingår i en serie arbeten, som under den gemensamma titeln »Sociallagarna» utges till tjänst för dem som syssla med olika former av social verksamhet. Bakom utgivningen står en redaktionskommitté bestående av rådmannen ANDERS BRUZELIUS, häradshövdingen GUNNAR ENGSTRÖM och kanslirådet LARS-ÅKE ÅSTRÖM.

H. D-s