LITTERATURNOTISER 735KNUT NORSTRÖM—SVEN NORDELL. Hunden och lagen. Sthm 1962. Ica-förlaget 100 s. Kr. 8,75.

    I denna skrift redogöres på ett lättillgängligt sätt för de olika lagregler och föreskrifter som en hundägare bör känna till. Sålunda behandlas 1943 års lagom tillsyn över hundar, bestämmelser i lokala ordningsstadgor, vägtrafikförordningen, jaktlagen, jaktstadgan, hundskatteförordningen och djurskyddslagen samt reglerna om djurplågeri. Stort utrymme ägnas frågan om hundägares skadeståndsansvar. Vid läsningen härav blir man benägen att instämma i författarnas rekommendation till hundägarna att taga en ansvarsförsäkring.

C. H.

DICK BLOMBERG. Ungdom i riskzonen. Sthm 1962. Svenska föreningen för psykisk hälsovård. 25 s. Kr. 1,25.

    Av rektorn vid Lövsta ungdomsvårdsskola, fil. lic. DICK BLOMBERG, som häromåret utgav en större undersökning om ungdomsbrottsligheten (Den svenska ungdomsbrottsligheten, Sthm 1960, Natur och Kultur, 207 s.), har utkommit en liten upplysningsskrift i detta ämne. Här behandlas i korthet ungdomsbrottslighetens omfång och utveckling, frågan varför brottsligheten är störst i ungdomen, orsakssammanhangen och vad man kan göra. Skriften är välgörande fri från tvärsäkra påståenden. Förf. framhåller själv, att man när det gäller ungdomsasocialiteten rör sig på ett fält där även de stora sammanhangen ännu är delvis outforskade. Förf. har på ett lättillgängligt sätt pekat på vad man vet och inte vet. Skriften är trots det lilla formatet rik på synpunkter. Förf. uttalar som sin mening att det viktigaste i kampen mot ungdomsbrottsligheten är allmänt förebyggande åtgärder.

C. H.

CECIL HAMMARBERG. Folkbokföring och folkbokföringsprocess. Sthm 1961. Norstedts. 253 s. Kr. 18,00.

    Såsom förf. framhåller i sin inledning till förevarande arbete, är folkbokföringen av stor betydelse bl. a. genom de rättsverkningar i avseende å skattskyldighet och rösträtt som äro knutna till mantalsskrivningen. För den som sysslar med »domstolsjuridik» är det naturligt att därutöver tänka på mantalsskrivningen som anknytningsfaktum för olika forumbestämmelser i rättegångsbalken och andra författningar.
    Förf. bygger sin framställning på föredrag i folkbokföringsfrågor, som han hållit vid olika utbildningskurser. Han lämnar först en redogörelse för det svenska folkbokföringssystemet med dess två registreringsformer kyrkobokföring och mantalsskrivning. I detta sammanhang behandlas principiellt intressanta frågor om kyrkoboks vitsord och möjligheterna till rättelse av kyrkoboksanteckning. I ett särskilt avsnitt uppehåller sig förf. utförligt vid frågor om bestämmande av rätt mantalsskrivningsort. Framställningen illustreras därvid med referat av ett stort antal kammarrättsavgöranden. I ett sista kapitel behandlar förf. processen i folkbokföringsmål.
    Som kommentar till 1946 års folkbokföringsförordning har man hittills fått nöja sig med Sune Norrmans »Rätt kyrkobokförings- och mantalsskrivningsort» (1953). Genom Hammarbergs bok ha alla de som syssla med kyrkobokföring eller mantalsskrivning fått ytterligare en betydelsefull handbok att tillgå.

H. D-s