736 LITTERATURNOTISERCARL JACOB ARNHOLM. Panteretten. 3. utg. Oslo 1962. Grundt Tanum. XXI+ 382 s. Nkr. 55,00.

    Detta juridiska standardverk har bakom sig en lång historia. År 1932 utgav professor ARNHOLM ett kompendium i panträtt. Tio år senare utkom en omarbetad version i tryck under titeln »Panteretten» (anm. av MALMSTRÖM i SvJT 1943 s. 261 ff.). Denna bok förvärvade sig snabbt ställningen som ett av både juris studerande och praktiker gärna rådfrågat arbete. År 1950 utkom den andra upplagan, men i väsentligt reviderat skick.
    När den tredje upplagan nu har utsänts, är naturligt nog ändringarna inte så vidlyftiga utan inskränker sig i stort sett till att uppta nytillkommet lag- och rättsfallsmaterial. När man läser framställningen slår det en också hur färdigt genomarbetad och avslutad den verkar utan att ändå ha förlorat den friskhet i stilen, som är norsk juridiks särmärke. Norges jurister är att lyckönska till att äga en så instruktiv och pedagogiskt välpresenterad framställning av detta viktiga rättsområde.

K. G.

ANDERS VINDING KRUSE. Misligholdelse af Ejendomskøb. 2 uppl. Kbhvn 1962. Juristforbundets forlag. 331 s. (inkl. litteraturförteckning och sakregister). Dkr. 50,00.

    I förestående arbete, vars första upplaga anmäldes av LENNART VAHLÉNSvJT 1956 s. 50, skildras den danska rättens regler om kontraktsbrott vid fastighetsköp. Framställningen är mycket innehållsrik och förefaller sakkunnigt och skickligt gjord. Skillnaden mellan de danska och svenska rättsreglerna på området är visserligen bl. a. på grund av den stora roll formkravet spelar hos oss även såvitt angår det obligationsrättsliga mellanhavandet mellan säljaren och köparen, betydande, varför arbetet i väsentliga delar icke kan vara omedelbart vägledande för svenska jurister. Medelbart har det dock avsevärt intresse jämväl för svensk fastighetsrätt. Härtill kommer att de allmänna köprättsliga utläggningar som förekomma givetvis ha sitt intresse och värde. Dansk rättspraxis i ämnet behandlas utförligt. —I den nya upplagan har texten, såsom framhålles i förordet, i många avsnitt utvidgats och omarbetats.

Hj. Kgn

HENRY USSING. Køb. 3 uppl., utg. av A. Vinding Kruse. Kbhvn 1962. Juristforbundets forlag. 184 s. (inkl. litteraturförteckning och sakregister).

    Den nya upplagan innehåller åtskilliga tillägg föranledda bl. a. av litteratur och rättspraxis som tillkommit under det senaste årtiondet. Kompletteringarna öka ytterligare värdet av Ussings utmärkta, med hänsyn till omfånget förvånansvärt rikhaltiga framställning. Arbetet är i hög grad lämpat för att, vid sidan av Alméns verk, utnyttjas av svenska jurister.

Hj. Kgn

Kommentar zum Handelsgesetzbuch. Früher ausg. v. Mitgliedern d. Reichsgerichts. Bd III:3, bearb. v. REINHARD FREIHERR VON GODIN, III: 4, bearb. v. VON GODIN och PAUL RATZ, III: 5, bearb. v. PAUL RATZ, IV: 1, bearb. v. HANS WÜRDINGER, IV: 5, bearb. v. WÜRDINGER och DIETER BRÜGGEMANN, V: 1 och 2, bearb. v. PAUL RATZ, allt 2 uppl., Berlin1956—1961.

    Denna välkända kommentar till den tyska handelslagboken är, även från svensk rätts utgångspunkt, ett utomordentligt givande arbete. En rad cen-

LITTERATURNOTISER 737trala rättsfrågor analyseras ingående. Till de lagregler som kommenteras finns det i stor omfattning motsvarigheter i svensk rätt; vi ha ju i vårt land »lånat» konkreta regler och allmänna rättsgrundsatser ojämförligt oftare från Tyskland än från t. ex. England, även om under senare tid engelska rättsregler, icke alltid av odisputabelt värde, mer än tidigare utövat inflytande på vår rättsordning (jfr sjörätten). Det är ett otal ämnen, som i ovan angivna arbete äro föremål för behandling. Framställningen rör sig icke enbart på handelsrättens område, enär i densamma även förekomma ganska utförliga undersökningar anknytande till BGB, såsom beträffande vissa delar av den allmänna avtalsrätten och av panträttsläran. Ett mycket omfattande parti i kommentaren hänför sig till köprätten; andra avsnitt gälla kommission, spedition, yrkesmässiga depositionsavtal etc. Dessutom har såsom »Anhang» till § 365 i handelslagboken insprängts en hel monografi rörande bankavtal av skilda slag, där en mängd — ofta komplicerade — »moderna» rättsfrågor dryftas. Detta parti synes vara speciellt lärorikt och av intresse.

Hj. Kgn