Defensor L e g i s. Index 1920—1960. Helsingfors 1962. 340 s.
    Styrelsen för Suomen Asianajajaliitto (Finlands advokatförbund) beslöt i maj månad 1961 att utge ett register till förbundets tidskrift Defensor Legis.(Se om denna SvJT 1920 s. 120 och 182 f.) Redan i januari innevarande år kunde redaktören, vice häradshövdingen Marjatta Seppälä, lägga sista hand vid arbetet, och någon månad senare utkom registret från trycket.
    Registret är uppdelat i fyra huvudavdelningar: uppsatser (65 sidor), sakregister till uppsatserna (35 sidor), anmäld litteratur (6 sidor) och rättsfall (222 sidor). Uppsatserna ha klassificerats i grupperna allmän rättsvetenskap och rättsfilosofi, rättshistoria, allmän privaträtt, speciell privaträtt, straffrätt, processrätt, advokatväsendet, statsrätt, förvaltningsrätt, folkrätt, uppsatser från skilda områden och personhistoria. — Uppsatsregistret är välförsett med huvudord; den, som fröjdats åt de små bilder ur livet (varför så ofta importerade?), som då och då (se s. 71) tillåtits lätta upp tidskriftens eljest så sobert sansade innehåll, söker emellertid förgäves efter »Huumoria». (Är för övrigt denna term fullt adekvat — se t. ex. 1920: 268 och 316?) — Rättsfallen äro sammanförda i grupper alltefter berörda ämnen, och grupperna äro ordnade alfabetiskt efter ämnesord. Härvid har — liksom för övrigt i uppsatsregistret — även motsvarande ämnesord på svenska språket medtagits.

F. J. B. A.

ARTHUR NIKISCH. Arbeitsrecht. 3. Aufl. Bd I. Tübingen 1961. J. C. B. Mohr (Paul Siebeck). XXI + 912 s.

    Av NIKISCHS stora Arbeitsrecht har band I (allmänna läror och tjänsteavtalets rätt) utkommit i en 3:e upplaga innan 2:a upplagan hunnit fullbordas med band III. I jämförelse med föregående upplaga, anmäld i SvJT 1955s. 487 ff, är arbetet betydligt utvidgat och delvis nyskrivet. Ny lagstiftning och framför allt rättspraxis från Bundesarbeitsgericht, som vid förra upplagans tillkomst knappast hunnit börja sin verksamhet, hade medfört att arbetet hotade att snabbt bli föråldrat. Arbetets plan har dock bibehållits. Det enda avsnitt som helt saknar motsvarighet i den tidigare upplagan är ett om ansatserna till en europeisk arbetsrätt, vari Nikisch redogör för de föga ingripande bestämmelserna av arbetsrättsligt intresse i fördragen om

47—623004. Svensk Juristtidning 1962

738 LITTERATURNOTISERkol- och stålunionen och europamarknaden. Det framgår att frågan om ett förenhetligande av arbetsrätten befinner sig helt på ett förberedande stadium.

A. A.