Jahrbuch des öffentlichen Rechts der Gegenwart utg.av GERHARD LEIBHOLZ. Neue Folge Bd. 10. J. C. B. Mohr (Paul Siebeck).Tübingen 1961. 549 s. DM 78,00.
    Av den högst förtjänstfulla tyska årsboken om vår tids offentliga rätt föreligger numera den tionde volymen. Den är lika gedigen, mångsidig och läsvärd som alla sina föregångare.
    I den sista recension som i denna tidskrift ägnades årsboken (1960 s. 526—530) framhölls att konstitutionsdomstolarnas verksamhet och problematik i många länder alltmer trätt i förgrunden vid de statsrättsliga och statspolitiska diskussionerna och att detta även i årsbokens volymer starkt kommer till uttryck. Frågan om ett visst lagstadgande eller domstolsutslag eller en viss förvaltningsakt står i överensstämmelse med eller strider mot landets grundlag och medborgarnas däri kodifierade individualrättigheter har i nästan alla länder som skapat en sådan författningsjurisdiktion fått förut oanad juridisk vikt och ännu större politisk betydelse. I den nya volymen redogörs i tre omfattande avhandlingar för denna rättskipning i olika stater: KARL-HEINZ GROSSMANN »Inhalt und Grenzen des Rechts auffreie Meinungsäusserung im Spiegel der Entscheidungen des amerikanischen Supreme Court», WALTER LEISNER (prof. i Erlangen) »Die klassischen Freiheitsrechte in der italienischen Verfassungsrechtsprechung» och HANS-JUSTUS RINCK (domare i Karlsruhe) »Die höchstrichterliche Rechtsprechung zum Gleichheitssatz in der Bundesrepublik, der Schweiz, Österreich, Italien, den U.S.A. und Indien». Alla tre arbetena är guldgruvor för den som söker rättskomparativt material på detta område. Tyvärr förbjuder platsbrist att här ingå på detaljfrågor.
    Redogörelser för författningsutvecklingen lämnas av HENRY W. EHRMANN (prof. i New Hampshire) om Frankrike under de Gaulle sedan 1958 (framställningen, som avslutades 1960, synes ibland något subjektiv och är i viss mån redan förlegad), av Luis SANCHEZ AGESTA (prof. i Granada) om Spanien sedan 1936 och av prof. FREDE CASTBERG om Norge sedan 1952 (mycket givande, men tyvärr ytterst knapp).
    HANS KLINGHOFFER (prof. i Jerusalem) behandlar den israeliska statens uppkomst och PAVLOS TZERMIAS (grekisk advokat) republiken Cyperns nya konstitution, som är Europas yngsta.
    Bland de övriga avhandlingarna skall här nämnas: HERIBERT GOLSONGS omfattande arbete om Europa-rådets konvention angående skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna (förf. är verksam vid den enligt konventionen stiftade Strasbourg-domstolen) och en engelskspråkig uppsats av GEORGE S. DUGGAR (Pittsburgh) »Federalism and Self Government in the U.S. A.: Urban Renewal as an Example».
    Boken är tyvärr dyr.

Gerhard Simson