Delbetänkande av lagberedningen. Som ett första led i arbetet på en allmän översyn av utsökningslagstiftningen (jfr SvJT 1960 s. 717) har lagberedningen valt att med förtur upptaga ett antal specialfrågor rörande utmätning, införsel m. m. Resultatet härav föreligger i form av ett betänkande med förslag till partiella reformer, »Utsökningsrätt I» (SOU 1961:53).
    Huvudparten av betänkandet rör utmätningsinstitutet. Ett förslag är, att utmätning under vissa villkor skall kunna erhållas direkt på grund av avtal om underhållsbidrag. Ett annat gäller frågan om utmätningsmans lokala kompetens; det innebär bl. a., att utmätning alltid skall kunna sökas hos utmätningsmannen där gäldenären har sitt hemvist och att denne skall få taga egendom i mät även utom sitt distrikt. Vidare föreslås bestämmelser om mera tidsenliga former för gäldenärens underrättande före och efter utmätning, om befogenhet för utmätningsman att vidtaga interimistiska åtgärder för att trygga utmätning och att inom viss kortare tid rätta verkställd utmätning samt om ändring av tidsfristerna för utmätning och för utmätt egendoms försäljning m. m. I ett särskilt avsnitt föreslås vidgade möjligheter för utmätningsman att ge anstånd med vräkning.
    De hittills berörda förslagen avser själva utsökningslagen och tillämpningsföreskrifter i anslutning därtill. I utsökningslagen föreslås också vissa ändringar rörande verkställighets- och fullföljdsregler.
    Även i lagen om avbetalningsköp föreslås ändringar. De gäller förfarandet vid handräckning för återtagande av avbetalningsgods och ansluter sig till vissa av ändringsförslagen rörande utmätning.
    De frågor om ändring i införsellagen som beredningen nu upptagit rörpreskription av rätt att erhålla införsel för längre tid tillbaka, möjligheten till fortsatt införsel sedan underhållsskyldigheten upphört, införsel i sjukpenning samt ett par andra detaljer. Beredningen avser att i ett senare delbetänkande framlägga förslag om införselinstitutet i dess helhet.
    Under slutskedet av sitt arbete med de nu föreslagna reformerna har beredningen samrått med delegerade från övriga nordiska länder. Därvid har också det nordiska samarbetet på utsökningslagstiftningens område planlagts förden närmaste tiden.

I. U.

    Rikets judiciella indelning m. m. Genom beslut den 27 juli 1961 har K. M:t förordnat om förening av staden Visby i judiciellt avseende med Gotlands domsaga 1 jan. 1962. För domsagans tingslag skola fr. o. m. sistnämnda dag finnas tingsställen i Visby och Skogs, medan tingsstället i Allekvia skulle indragas. Tryckfrihetsmål för Gotlands län skola fr. o. m. 1 jan. 1962 upptagas av Sthms rr.
    Av K. M :t anbefallda utredningar rörande förening i judiciellt avseende av städerna Oskarshamn, Växjö och Falun med domsaga ha numera verkställts. Ärendet rörande Oskarshamn är slutremitterat och avvaktar K. M :ts prövning, medan utredningarna angående Växjö och Falun ännu äro föremål för remissförfarande. Utredningen beträffande Falun avser även frågan huruvida domsagoreglering lämpligen bör äga rum i sammanhanget.
    Slutligen må nämnas att K. M:t den 15 sept. 1961 förordnat, att Orusts, Tjörns och Inlands domsagas tingsställe i Varekil skall indragas den 1 jan. 1962 och att samtliga allmänna ting i domsagans tingslag fr. o. m. samma dag skola hållas å tingsstället i Stenungsund.

ThW