Comité Maritime International höll i april i år ordinarie konferens i Aten. Under kongressen, som varade en vecka, behandlades ett förhållandevis stort antal olika sjörättsliga spörsmål. Härom kan i korthet meddelas följande.
    En fråga, som tilldrog sig allmänt intresse, var försöket att komma fram till en konvention avseende registrering av certepartier, varigenom man syftar till att giva tredje man ett skydd genom att i det nationella registret eller eventuellt i ett centralt register angiva till vem ett fartyg är bortfraktat på tid eller på s. k. »bare boat charter». Under behandlingen av denna fråga visade det sig, att det förelåg intresse att utöka ramen för ämnet. Fråga uppkom nämligen om man genom en registrering eller för svensk del, genom införande i inteckningsregistret, kunde uppnå att ett certeparti skulle kunna göras gällande även vid ägarskifte av fartyg. Det torde vara uppenbart, att det för särskilt banker och varv föreligger ett intresse för en sådan ordning. Frågan är nu överlämnad till en kommitté som har att närmare utreda problemet samt så småningom framlägga ett förslag till konvention.
    År 1961 antogs i Bryssel en konvention om redareansvarets omfattning vid transport av passagerare. Denna konvention kom emellertid icke att innehålla redarens ansvarighet för passagerarens bagage. Det ansågs riktigast, att detta ansvar borde regleras i en särskild konvention. Förslag till sådan konvention hade också utarbetats av den Norska sjörättsföreningen och detta förslag framlades och diskuterades i Aten. Man kom vid dessa diskussioner rätt långt och det förefaller troligt, att förslaget efter viss överarbetning kan komma att antagas vid nästa konferens, som skall hållas i Stockholm 1963.
    Ett annat ämne, som diskuterades ganska ingående var frågan om regler för beräkning av överliggetidsersättning. Resultatet av övervägandena i Aten blev att det inte ansågs troligt, att en konvention skulle kunna utarbetas avseende dessa frågor. Man enade sig i stället om att i samarbete med andra internationella sjöfartsorganisationer såsom International Chamber of Shipping och the Baltic and International Maritime Conference söka utarbeta enhetliga modellklausuler, som skulle kunna komma till användning i certepartier. En särskild kommitté tillsattes för att bedriva detta arbete.
    Bland de nya ämnen, som upptagits till behandling inom Comité Maritime International's ram, kan vidare nämnas ett förslag från fransk sida att söka nå fram till internationellt enhetliga grunder för beräkning av skador i samband med fartygskollision. Den franska sjörättsföreningen hade för sin del utarbetat ett förslag till konvention i detta ämne som framlades i Aten. Då frågan emellertid inrymde stora principiella frågor, visade det sig ogörligt att diskutera problemet med utgångspunkt från det framlagda konventions-

NORDISKT OCH INTERNATIONELLT 775förslaget. Man enades i stället om att i första hand till principiell behandling upptaga vissa centrala skadeståndsrättsliga principer, och först sedan enhet nåtts om dessa och om i vilken utsträckning de borde inflyta i en konvention, borde arbetet med utformandet av en konventionstext fortsätta. Frågan blev sålunda återförvisad till den kommitté som har frågan om hand.
    Ett problem, som diskuterats under en mycket lång följd av år, förekom också på programmet i Aten, nämligen frågan om »Back Letters» eller s. k.»Letters of Indemnity». Det har visat sig vara utomordentligt svårt att komma till rätta med detta problem, men under Aten-konferensen meddelades det att Chambre de Commerce International för sin del också upptagit diskussioner i ämnet. I anledning härav beslöt konferensen att den kommitté som inom CMI handlagt ärendet borde i samarbete med »Chambre de Commerce» fortsätta försöken att nå fram till en lösning av denna segslitna fråga.
    Slutligen diskuterades också problemet om fartygs ställning i främmande hamn. Detta ämne, som först nyligen upptagits på Comité Maritime International's föredragningslista, har ännu icke varit föremål för närmare utredning. Det beslöts, att frågan skulle utredas vidare, även om i varje fall Sverige röstade emot att detta problem skulle upptagas av CMI under hänvisning till att frågan egentligen vore av offentligrättslig karaktär.
    Nästa ordinarie konferens skall CMI avhålla i Stockholm under tiden 9—15 juni 1963. För att uppnå önskad koncentration har antalet ämnen vid denna konferens nedskurits så, att endast tre huvudämnen äro avsedda att förekomma på dagordningen. Dessa utgör frågan om en revision av Haagreglerna, där en kommitté framlagt ett omfattande material och ett detaljerat förslag, frågan om redares ansvar för passagerares bagage samt slutligen ett nytt ämne, som skall behandlas för första gången inom CMI, nämligen frågan om inteckning i fartyg under byggnad.

C. P.