78 NOTISER    Nils Olof Henrik Nordenström avled d. 26 okt. 1961. Han var född i Sthm d. 13 okt. 1884 samt avlade studentex. där 1902 och jur. utr. kand.ex. i Uppsala 1907. Efter tingstjänstgöring började han tjänstgöra vid rådhusrätten i Falun, där han blev andre rådman 1922 och förste rådman 1926. Han avgick med pension 1951.

 

    Oskar Vilhelm Cornelius Jenrik avled d. 17 nov. 1961. Han var född i Malmö d. 13 dec. 1893 samt avlade studentex. i Sthm 1914 och jur. kand.ex. där 1921. Efter tingstjänstgöring drev han från 1925 egen advokatverksamhet i Norrköping. Han blev led. av Sveriges advokatsamfund 1933.

 

    Emil Julius Nilsson avled d. 3 dec. 1961. Han var född i Sthm d. 17 febr. 1887 samt avlade studentex. i Ystad 1906 och jur. kand.ex. i Lund 1916. Efter tingstjänstgöring blev han 1920 notarie i Svea hovrätt. Under åren 1940—1948 tjänstgjorde han som överkrigsfiskal och blev 1949 advokatfiskal.

 

    Knut Gunnar Casimir Bretzner avled d. 7 dec. 1961. Han var född i Tjällmo, Östergötlands län, d. 14 mars 1880 samt avlade mogenhetsex. i Örebro 1899 och jur. utr. kand.ex. i Uppsala 1905. Efter tingstjänstgöring och verksamhetsom advokat blev han borgmästare i Askersund 1913. Han avgick när staden lades under landsrätt 1948.

 

PERAONALNOTISER

    Justitiedepartementet. K. M :t har 29 dec. 1961 förordnat ass. i Svea hovr. Ove Rainer till byråchef för lagärenden i justitiedep. fr. o. m. 1 jan. 1962.
    Dep.chefen har
    11 nov. 1961 entledigat övering. G. Dahl från uppdrag att såsom sakkunnigdeltaga i det utredn. arbete som numera bedrives av firmautredn. och utredn.om illojal konkurrens;
    s. d. förordnat omb.mannen Gunnar Glimstedt till sakkunnig i firmautredn.;
    s. d. entledigat prof. Gösta Eberstein och gen.dir. Åke von Zweigbergk från uppdrag att deltaga i det utredn. arbete, som numera bedrives av utredn. om illojal konkurrens ävensom förordnat just. rådet Erik Hedfeldt till ordf. i nämnda utredn., verkst. dir. Harry Wennberg att såsom sakkunnig deltaga i utredningens arbete samt verkst. dir. K. E. Gillberg och Johan Söderberg att såsom experter biträda utredn.;
    30 nov. 1961 förordnat t. f. förste sekr. Vidar Hellners till expert i familjerättskomm.;
    6 dec. 1961 förordnat fiskalen i hovr. över Skåne och Blekinge Erland Aspelin till expert i utredn. ang. försöksverksamhet mot ungdomsbrottsligheten.
    12 dec. 1961 förordnat hovr. rådet i Svea hovr. Peter Westerlind att såsom utredn.man överarbeta vissa delar av lagberedningens förslag till ny jordabalk ävensom fiskalen i samma hovr. Arne Wilhelmsson till sekr. åt utredn.mannen;
    14 dec. 1961 förordnat förbundsjuristen Carl Gustaf Ekman att såsom expert biträda utredn. ang. vissa skadeståndsrättsliga frågor;
    15 dec. 1961 förordnat hovr.rådet i hovr. för Nedre Norrland Erik Nyman till sekr. i 1961 års utredn. om översyn av medborgarskapslagstiftningen.

 

    Regeringsrätten. K. M :t har 15 dec. 1961 beviljat reg. rådet Folke Rudewallavsked med utg. av mars 1962.

 

    Nedre justitierevisionen. K. M:t har
    24 nov. 1961 förordnat ass. vid Hälsingborgs rr Bert Göransson att t. v. tjänstgöra såsom rev.sekr.;
    8 dec. 1961 utnämnt ass. i Svea hovr. Folke Andrén och hovr.rådet i hovr.för Nedre Norrland Carl Gustaf Grotander till rev.sekr. fr. o. m. 1 jan. 1962;
    s. d. förordnat tingsdomaren i Medelpads västra domsaga Bertil Malm att t. v. tjänstgöra såsom rev.sekr.