Ny ungersk strafflag. D. 21 dec. 1961 utfärdades en ny strafflag för Ungern.Den föregående var av år 1878 men var praktiskt taget satt ur kraft. Dess allmänna del ersattes år 1950 med nya bestämmelser. Kort därefter publicera-

FRÄMMANDE RÄTT 781des en officiell samling av gällande straffrättsliga bestämmelser, och år 1957 utgavs en ny edition av denna samling som därefter helt eller nästan helt ersatte den speciella delen av den gamla strafflagen.
    Dödsstraff skall enligt den nya lagen tillämpas i mindre utsträckning än förut. Det är aldrig, såsom förr ej sällan var fallet, det enda tillämpliga straffet, och det skall icke kunna ådömas någon som vid brottet var under 20 år. Motsvarande åldersgräns var tidigare 16 år.
    Frihetsstraff skall ådömas på bestämd tid, i regel minst 30 dagar och högst 15 år. Frihetsstraff på livstid skall ej längre förekomma. Ett annat straff är korrektivt-kurativt arbete. Detta straff, som icke är förenat med frihetsförlust, består i skyldighet att under en av domstolen bestämd tid, i regel minst 3 och högst 18 månader, utföra av domstolen bestämt arbete och att till staten avstå en del av lönen, 5—20 %. Böter och villkorlig dom förekomma också i strafflagen. Däremot synes denna icke upptaga någon frihetsberövande påföljd på obestämd tid för vuxna, frånsett att domstol torde kunna ålägga den som begått brott under inflytande av alkoholmissbruk att underkasta sig en kur i vårdanstalt.
    Straffmyndighetsåldern är höjd från 12 till 14 år. För unga som vid domen ännu icke fyllt 18 år finnas särskilda uppfostringsåtgärder: villkorlig dom med övervakning och föreskrifter eller intagning i uppfostringsanstalt på obestämd tid, minst ett år. Även frihetsstraff kan emellertid användas för unga ända ned till 14-årsåldern, ehuru maximalt på 10 år.
    Vissa tidigare föreskrifter om retroaktiv tillämpning av bestämmelser om straff för brott mot freden och mänskligheten ha lämnats utan motsvarighet i den nya strafflagen, och denna innehåller intet som ger stöd åt det av ungerska Högsta Domstolen d. 29 okt. 1959 gjorda principuttalandet, att skillnad bör göras mellan olika grupper av medborgare så att klassfiender icke anses förtjänta av villkorlig dom.

I. S.