PERSONALNOTISER 79    Hovrätterna. K. M :t har
    10 nov. 1961 förordnat hovr.rådet i hovr. för Övre Norrland Sven Bramsjö att under 1962 vara v. ordf. å avd. i hovr.;
    17 nov. 1961 till hovr.råd i Svea hovr. utnämnt byråchefen för lagärenden i justitiedep., ass. i nämnda hovr. Carl Holmberg, ass. i hovr. Jan Oldin och tingsdomaren i Södertörns domsaga Ragnar Adde, den sistnämnde fr. o. m. 1jan. 1962;
    s. d. förordnat hovr.rådet i hovr. för Nedre Norrland Ingvar Henkow att t. v. t. o. m. 31 dec. 1964 varav v. ordf. å avd. i hovr.;
    24 nov. 1961 utnämnt rev.sekr. Knut Ahlbom till hovr.råd i Göta hovr.fr. o. m. 1 jan. 1962;
    15 dec. 1961 förordnat hovr.råden i hovr. för Västra Sverige Erik Ahlgren, Sven Ekblom och Carl-Ivar Lefwander att fortf. t. v. t. o. m. 30 juni 1962, Ahlgren på e. avd. i hovr. bestrida på lagman ankommande göromål samt Ekblom och Lefwander tjänstgöra såsom v. ordf. på avd. i hovr.;
    29 dec. 1961 till ass. fr. o. m. 1 jan. 1962 förordnat, i Svea hovr. fiskalerna där Ingvar Norrby, Olof Tranell, Carl Edvard Sturkell och Axel Wallén, i hovr. över Skåne och Blekinge fiskalen där Hans Gullberg,i hovr. för Västra Sverige fiskalen där Gunnar Hellgren samt ihovr. för Nedre Norrland fiskalen där Olof Nordström;
    s. d. förordnat envar av hovr.råden i Svea hovr. Ragnar Pihl och Yngve Linder att fortf. fr. o. m. 1 jan. t. v. t. o. m. 30 juni 1962 på en e. avd. i hovr.fullgöra på lagman ankommande göromål;
    s. d. förordnat hovr.rådet i Svea hovr. Staffan Larsson att t. v. under år 1962 vara v. ordf. på avd. i hovr.;
    s. d. förordnat envar av hovr.råden i Svea hovr. Erik Ameln, Jerker Victor,Åke Sahlqvist och Ragnar Adde att fr. o. m. 1 jan. t. v. t. o. m. 30 juni 1962 tjänstgöra såsom v. ordf. på avd. i hovr.

 

    Häradsrätterna. K. M:t har
    10 nov. 1961 beviljat häradshövd. i Norra Åsbo domsaga Arthur Ramfors avsked med utg. av febr. 1961;
    17 nov. 1961 förordnat hovr.rådet i Göta hovr. Liss-Eric Björkman att fr. o. m. 1 jan. 1962 t. v. uppehålla häradshövd.ämb. i Södra Möre domsaga;
    24 nov. 1961 utnämnt fiskalen i Svea hovr. Barbro Lindqvist till tingsdomare i Luleå domsaga fr. o. m. 1 jan. 1962;
    1 dec. 1961 beviljat särskilde inskr.domaren i Askims och Mölndals samt Hisings, Sävedals och Kungälvs domsagor Georg Olovsson avsked med utg.av mars 1962;
    15 dec. 1961 till tingsdomare utnämnt, i Västerbottens västra domsaga fiskalen i hovr. för Övre Norrland Åke Lindbohm fr. o. m. 1 aug.1962, i Gällivare domsaga civilrådmannen i Skellefteå Birger Lundström fr. o. m. 1 jan. 1962 samt i Torneå domsaga ass. vid rr i Östersund Göran Ljungberg fr. o. m. 1 febr. 1962;
    s. d. förordnat ass. i Svea hovr. Olof Sundberg och fiskalen i hovr. för ÖvreNorrland Georg Normark att 1 febr.—31 juli 1962 uppehålla, Sundberg en tingsdomartjänst i Gällivare domsaga och Normark tingsdomarbefattningen i Västerbottens västra domsaga;
    29 dec. 1961 förordnat borgm. i Härnösand Carl Hamilton att 8 jan.—31 juli 1962 uppehålla häradshövd.ämb. i Ångermanlands södra domsaga;
    s. d. förordnat ass. i hovr. för Övre Norrland Anders Naumann att 1 jan.—31 mars 1962 uppehålla häradshövd.ämb. i Luleå domsaga;
    s. d. förordnat ass. i hovr. för Nedre Norrland Tord Widebeck att t. v. uppehålla tingsdomarämb. i Medelpads västra domsaga.

 

    Vattendomstolarna. K. M:t har
    29 dec. 1961 utnämnt vattenrättsdomaren i Nedre Norrbygdens vattendomstol Ernst Sjöberg till vattenrättsdomare i Västerbygdens vattendomstolfr. o. m. 1 april 1962;
    s. d. utnämnt civ.ing. Per Ivan Jönsson till vattenrättsing. fr. o. m. 1 april 1962 med tjänstg. t. v. förlagd företrädesvis till Österbygdens vattendomstol;
    s. d. förordnat t. f. vattenrättsing., lantbruksing. Ewald Öjefors till vattenrättsing. med tjänstg. t. v. förlagd företrädesvis till Österbygdens vattendomstol;

80 PERSONALNOTISER    s. d. utnämnt e. o. vattenrättsing. Erik Alström till vattenrättsing. fr. o. m.1 jan. 1962 med tjänstg. t. v. förlagd företrädesvis till Mellanbygdens vattendomstol.