Rådhusrätterna. K. M:t har
    10 nov. 1961 beviljat rådm. i Sthm Harald Källander avsked med utg. av jan. 1962;
    15 dec. 1961 utnämnt ass. vid Gtbgs rr Åke Bäcker till rådm. i samma stad fr. o. m. 1 jan. 1962;
    s. d. utnämnt ass. vid rr och mag. i Linköping Stig Rosén till rådm. i samma stad fr. o. m. 1 jan. 1962;
    s. d. utnämnt not. vid Malmö rr Åke Lennbo till ass. vid samma rr fr. o. m.1 jan. 1962.
    Ass. vid rr i Borås Bengt Lindeblad, sedan ett år juridisk rådgivare åt överbefälhavaren för FN-trupperna i Kongo, har 24 nov. 1961 tillträtt befattningen som Judge Advocate General vid FN-högkvarteret i Leopoldville.

    Interneringsnämnden. K. M:t har
    29 dec. 1961 dels, med motsv. entled. av överläk. Gunnar Wretblad, förordnat överläk. Yngve Holmstedt att till utg. av 1965 vara led. av interneringsnämnden, dels ock förordnat överläk. Ingmar Flodström, bitr. överläk. Ingmar Eklöf och läk. å psyk.avd. vid fångv.anst. å Långholmen Karl-Erik Törnqvist att under samma tid vara suppl. för Holmstedt i nämnden;
    s. d. dels, med motsv. entled. av rådm. i Sthm Birger Brandt, förordnat lagm. i Göta hovr. Olof Engqvist att till utg. av 1965 vara led., tillika ställföreträdare för ordf., i interneringsnämnden, dels ock förordnat reg.rådet Hans-Fredrik Ringdén att under samma tid vara suppl. för Engqvist i nämnden.

    Ungdomsfängelsenämnden. K. M:t har
    29 dec. 1961 förordnat dels led. av riksdagens II kamm., red. G. I. Andersson att fortf. under 5 år fr. o. m. 11 jan. 1962 vara led. av ungdomsfängelsenämnden ävensom att, vid förfall för ordf. i nämnden, tjänstgöra i sådan egenskap, dels ock förordnat led. av riksdagens II kamm., Ernst Jacobssonoch Astrid Bergegren att under samma tid vara suppl. för Andersson i hans egenskap av led. i nämnden.

    Fångvårdsanstalterna. K. M:t har 8 dec. 1961 konstituerat t. f. förste läkaren å psyk. avd. vid fångv.anstalten å Långholmen Dan Sundberg till bitr.överläkare vid Håga sjukhus fr. o. m. 1 jan. 1962.

    Polis- och åklagarväsendet. K. M:t har
    8 dec. 1961 utnämnt landsfiskalen i dåv. Roma dt P. J. H. önnered att fr. o. m. 1 jan. 1962 vara landsfiskal (utmätningsman) i nybildade Visby dt;
    15 dec. 1961 förordnat byråchefen vid åkl.mynd. i Sthm Sten Warholm att fortf. t. v. i viss omfattning uppehålla en bef. som bitr. stadsfiskal i Sthm;
    s. d. förordnat förste stadsfiskalsassistenten i Sthm Mats Börjesson att t. v. uppehålla bef. som byråchef vid åkl.mynd. i Sthm;
    29 dec. 1961 förordnat e. o. landsfogdeassistenten i Gtbgs och Bohus län Lars Gustaf Andersson till e. o. bitr. landsfogde i Västerbottens län.

    Sveriges advokatsamfund. Såsom ledamöter i samfundet ha antagits 15 dec.1961 Jan Dellborg och Bengt Lüttners, Göteborg, Gösta Fridén, Lidköping, Jan Öberg, Sthm, och Rolf Edholm, Umeå, samt 16 dec. 1961 Gunnar Lind,Köping.

    Universiteten. För vinnande av juris doktorsgrad disputerade 15 dec. 1961 hovrättsfiskalen, jur. lic. Jacob Sundberg vid Sthms universitet på avhandlingen »Air Charter — A Study in Legal Development». Fakultetsopponent var prof. Otto Kahn-Freund, London.

 

Trycklov 25/1 1962