SVENSK JURIDISK LITTERATUR 1959 OCH 1960

 

FÖRTECKNING UPPRÄTTAD AV JUSTITIERÅDET NILS REGNER

 

Förteckning för 1957 och 1958 se SvJT 1959 s 406445, vartill hänvisas ifråga om indelning, förkortningar m. m. Kompendier upptagna i nedan nämnda särskilda förteckning ha uteslutits.

 

BIBLIOGRAFISKT M M

    Svensk bokkatalog för åren 1941—1950. II:1—2, L—Ö (1959, 1960, s 845—1904)
    Årsbibliografi över Sveriges offentliga publikationer 1958 och 1959. Utgav riksdagsbiblioteket (1959, 1960)
    Gerd Bodman Förteckning över kompendier 1958—1959, utg av Juridiska föreningarna i Lund, Uppsala och Stockholm, SvJT 1960 s 535
    Lars Frykholm Översikt över samhällsvetenskapliga bibliografiska hjälpmedel (1960, 160 s)
    Knut S Selmer Norsk juridisk litteratur 1954—1957, SvJT 1959 s 52
    Jens Söndergaard Oversigt over juridisk literatur udkommet i 1959 i Danmark, Norge og Sverige, TfR 1960 s 513
    Lars-Erik Taxell Juridisk litteratur i Finland 1958—1959, SvJT 1960 s551
    Förteckning över Phillips Hults tryckta skrifter, Minnesskrift för Hult (1960) s 519
    Erik Lindahls bibliografi 1919—1960, EkonT 1960 s 59
    Register till TfR 1948—1957 (1959, 51 s, bilaga till TfR 1959)

 

    Civibus et rei publicæ. Festskrift till Georg Andrén på sjuttioårsdagen den 10 dec 1960 (1960, 550 s). Kungl Vetenskapssamhällets i Uppsala handlingar 8 — SvJT 1961 s 299
    Rättsvetenskapliga studier ägnade minnet av Phillips Hult av Juridiskafakulteten i Uppsala (1960, 534 s). Anm av Bernhard Gomard Juristen 1961 s 212, Folke Schmidt SvJT 1961 s 710, Jörgen Trolle UfR 1961 s 146
    Festskrift tillägnad Halvar Sundberg den 19 aug 1959 från Juridiska fakulteten i Uppsala (1959, 425 s). Anm av Kurt Holmgren SvJT 1961 s 41Louis le Maire NAdmT 1960 s 51, Tore Modeen JFFT 1960 s 55, IngeborgWilberg TfR 1960 s 269
    Erling Sandene Anm av Festskrift til Carl Jacob Arnholm (Oslo 1959, 194s), SvJT 1960 s 350
    Förhandlingarna å det 21. nordiska juristmötet i Helsingfors d 22—24 aug 1957 (Helsingfors 1959, 235 s)
    Bengt Lassen och Sten Rudholm Det tjuguandra nordiska juristmötet (iReykjavik 1960), SvJT 1960 s 705K E Rosén Juristnytt 1960 s 217
    Scandinavian studies in law, ed by Folke Schmidt. Vol 3 1959 (1959, 247s) — Vol 4 1960 (1960, 246 s). Anm av Sara Falk SvJT 1960 s 210, 1961 s 486

94 NILS REGNER    Nils Beckman Anm av Carl Jacob Arnholm, Tredve år. Spredte juridiskearbeider (Oslo 1959, 333 s), SvJT 1960 s 116

 

ALLMÄNNA VERK M M

    Allmänt sakregister till Svensk författningssamling för åren 1940—1949 (1960, 220 s)
    Sveriges rikes lag, utg av C G Hellquist, 1959 (80 u 1958, 3160 s), 1960 (81 u 1959, 3140 s)
    Sara Falk Kring en finländsk lagbok. Finlands lagverk, utg av Juridiska föreningen i Finland, I—III (Helsingfors 1953—1958), SvJT 1960 s 35
    Nordisk domssamling, utg under red för Sverige av Ragnar Gyllensward. Årg 1958 (Oslo 1959). Anm av Hardy Andreasen Juristen 1960 s 32, SaraFalk SvJT 1959 s 696
    Juridikens källmaterial av Hilding Eek, Kurt Grönfors, Jan Hellner, Hans Thornstedt, Lennart Vahlén och Lars Welamson (1959, 160 s; 2 u 1960, 160s). Anm av Carl Jacob Arnholm TfR 1959 s 343, Nils Beckman SvJT 1960 s 31, H Lund Christiansen Juristen 1960 s 56, Carl Lidbom Juristnytt 1959 s 311, Bo Palmgren JFFT 1960 s 48
    Juridikens termer av Hilding Eek, Svante Bergström och Frans Arnheim (1958, 237 s). Anm. av Erik Fahlbeck StatsvT 1959 s 82, Kurt Grönfors SvJT 1959 s 190
    C G Björling—Åke Malmström Civilrätt. Lärobok för nybörjare (15 u 2 tr 1960, 330 s)
    Ulf Cervin Om passivitet inom civilrätten. Ak avh (1960, 284 s). Anm av Stig Jörgensen UfR 1961 s 176, Gunvor Wallin SvJT 1961 s 583
    Jan Hellner Anm av H L A Hart och A M Honoré, Causation in the law (Oxford 1959, 454 s), SvJT 1960 s 525
    Hjalmar Karlgren Anm av Karl Larenz, Lehrbuch des Schuldrechts. II, Besonderer Teil (3 u München 1959, 439 s), SvJT 1960 s 119

 

    Norstedts juridiska handbok. Under red av Nils Alexanderson och Bengt Petri. 6 omarb u ombesörjd av Bengt Lassen (1959, 1647 s)
    Norstedts formulärbok. Anmälningar, ansökningar, bouppteckningar. 2 u av Axel Lindskog (1960, 208 s)
    Uppslagsbok i affärsjuridik. Alfabetiskt ordnad uppslagsbok över handelsrätt och handelsbruk med fullständig formulärsamling. Red av Erik Danielsson (ny u 1960, 1342 s, tidigare med titeln Affärsjuridisk handbok)
    Anders Bruzelius Rättskunskap. I, Rättsreglerna (1959, 198 s). II, Exempelsamling (1960, 138 s)
    Siegfrid Dath Effektiv export på Västtyskland. En handbok med juridiska råd och praktiska exempel. Övers av Hakon Auerbach (1960, 223 s). Anm avJosef Fischler SvJT 1960 s 533
    Vidar Fahlander och Sven Nylin Handelsrätt (8 u 2 tr 1960, 203 s)
    Gustav Forssius Éléments de droit civil suédois (Paris 1960, 16 s)
    Sven Nylin Rättskunskap (3 u 3 tr 1960, 88 s). Handel och hantverk 14
    Åke Pihlgren och Carl Sandblom Handelsrätt (8 u 1960, 194 s)
    Gustaf Rabe Bankjuridik (2 övers u 1960, 242 s). Studierådet vid affärsbankerna
    Handbok i fastighetsförvaltning (1960, 379 s)

SVENSK JURIDISK LITTERATUR 1959 OCH 1960 95    Samhällskunskap för seminarieundervisningen, annan högre undervisning och det fria folkbildningsarbetet. I, Stats- och kommunalkunskap, socialpolitik m m (3 omarb u 1960, 404 s). Skolöverstyrelsens skriftserie 9—10
    Nils Herlitz och Alf Johansson Svensk samhällslära (10 u 1960, 238 s)
    Gustaf Andersson Vem gör vad i länen? (2 u 1959, 172 s)
    Myndigheter och organisationer (i Sverige) i engelsk, fransk, spansk och tysk översättning, Departement och nämnder 1959 s 191, särtr 1959, 15 s)
    Nordiska rådet. Sesjon 6, 1958 (Oslo 1959, 1965 s; suppl 1957—59, ca 1880 s) — Session 7, 1959 (Sthlm 1960, 2103 s) — Session 8, 1960 (Reykjavik 1960, 595 s)
    Gustaf Petrén Nordiska rådet. Ett egenartat folkrättssubjekt, NTfIntRet 1959 s 112, engelsk övers s 346 — Nordiska rådets sjätte session, SvJT 1959 s 119 — Juridiska frågor vid Nordiska rådets sjunde session, ibm 1960 s 62— Nordiska rådets åttonde session, ibm 1960 s 703
    Tauno Ellilä Om behovet av ett nordiskt rådgivande domstolsorgan, SvJT 1959 s 351
    W E von Eyben Krise i nordisk lovsamarbejde? Indledning til diskussion(bl a Oversigt over nordisk lovsamarbejde 1945—1960), TfR 1960 s 298

 

Allmän rättslära m m

    Olof Bruun Om rättsordningens grunder. Några huvudpunkter av allmän rättslära (Göteborg 1959, stencil)
    Torstein Eckhoff Sociology of law in Scandinavia, Scand studies 4 (1960) s 29
    Sten Gagnér Studien zur Ideengeschichte der Gesetzgebung. Ak avh (1960, 404 s). Studia iuridica Upsaliensia 1. Anm av Erik Anners SvJT 1960 s 678
    Oscar Adolf Germann Präjudizien als Rechtsquelle. Eine Studie zu den Methoden der Rechtsfindung (1960, 52 s). Acta Instituti Upsaliensis iurisprudentiae comparativae 2
    Kurt Grönfors Ändamålsförskjutning och rättssäkerhet, SvJT 1960 s 12
    Nils Herlitz Critical points of the rule of law as understood in the Nordic countries, Festskrift för Andrén (1960) s 162
    Vilhelm Lundstedt Legal thinking revised (1956) anm av P M Sachs UfR 1959 s 261
    Åke Malmström Jämförande rättsvetenskap. Synpunkter och riktlinjer, Festskrift för Sundberg (1959) s 270
    Karl Olivecrona The legal theories of Axel Hägerström and Vilhelm Lundstedt, Scand studies 3 (1959) s 125 — El derecho como hecho (Buenos Aires 1959, 197 s) — Rätt och dom (1960, 410 s). Institutet för rättsvetenskaplig forskning 24. Anm av Carl Jacob Arnholm TfR 1961 s 117, Per Olof Ekelöf SvJT 1961 s 359, Henrik Grönqvist JFFT 1961 s. 68
    Folke Schmidt Typfall, partsavsikt och partsculpa. Riktpunkter för avtalstolkning, SvJT 1959 s 497. Härtill Ulf Holmbäck Förklaringsmisstag och oklara avtal. Några reflexioner med anledning av Schmidts uppsats, 1960 s 321; Schmidt En culparegel vid avtalstolkning. Replik till Holmbäck och Karlgren (i Kutym och rättsregel s 32, se under HB), 1960 s 420; Holmbäck En replik, 1960 s 620 — Schmidt Model, intention, fault. Three canons for interpretation of contracts, Scand studies 4 (1960) s 177 (ur förstnämndauppsats; även utg separat). Anm av Stig Jörgensen UfR 1961 s 176

96 NILS REGNER    Per Stjernquist Preliminärer till en undersökning om lagars verkningar, Minnesskrift för Hult (1960) s 413
    Ivar Strahl Makt och rätt. Rättsidéns gång genom historien — från Babylonien till FN. En översikt (2 u 1959, 120 s)
    Håkan Strömberg Några reflexioner om lagstiftningens innebörd, StatsvT 1959 s 1
    Hans Thornstedt Domaren och straffbudet, SvJT 1959 s 1 — The principle of legality and teleological construction of statutes in criminal law, Scandstudies 4 (1960) s 209 (ur uppsats i Festskrift för Herlitz 1955 s 319)
    Lennart Vahlén Avtal och tolkning (1960, 329 s). Institutet för rättsvetenskaplig forskning 25. Anm av Stig Jörgensen UfR 1961 s 176, Hjalmar Karlgren SvJT 1961 s 212


RÄTTSHISTORIA
    Rättshistoriska studier II (1957) anm av Bo Palmgren JFFT 1960 s 49, Knut Robberstad TfR 1961 s 198
    Jan Eric Almquist Landslagens stadfästelse den 2 maj 1442 och dess tilllämpning under konung Kristoffers senare regeringstid, SvJT 1959 s 308
    Gerhard Hafström Land och lag (1959, 98 s). Svenska historiska föreningens folkskrifter 17. Anm av Erik Anners SvJT 1961 s 229 — Landslagens tryckning, ett 350-årsminne, SvJT 1959 s 15 — När tillkom Magnus Erikssons allmänna stadslag?, SvJT 1960 s 537 — Ättens frändehjälp, NordT 1960s 247
    Per-Edwin Wallén Die Klage gegen den Toten (1958) anm av Ragnar Hemmer JFFT 1960 s 186
    Kulturhistoriskt lexikon för nordisk medeltid från vikingatid till reformationstid. Presidium för Sverige Ingvar Andersson m fl, svensk red John Granlund. Bd 4, Epistolarium—Frälsebonde (1959, 720 sp) — Bd 5, Frälsebud—Gästgiveri (1960, 708 sp)
    Hjalmar Karlgren Anm av H F Jolowicz, Roman foundations of modern law (Oxford 1957, 217 s), SvJT 1960 s 350
    Per-Edwin Wallén Anm av Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte Bd 76, Germanische Abteilung (Weimar 1959), SvJT 1960 s 532
    F J B Andrén Om graderingskonstens ålder i Nordeuropa, särskilt Norden. En samling fakta, LantmT 1959 s 181 — Om tegskiftets jordsplittring, SvJT1960 s 44. Härtill Eino Jutikkala Tegskiftet i Finland och i Sverige norr om Skåne ibm s 538, Andrén s 540
    Gerhard Hafström Fä sargar fä, TfR 1959 s 369. Jfr Grönfors i SvJT 1960 s 12
    Erik Anners Äganderätt och handelsintresse. Metodkritiska studier i det germanska lösöreklandrets historia (1960, 212 s). Kungl Vetenskapssamhällets i Uppsala handlingar 3. Anm av Henrik Munktell SvJT 1961 s 371
    Bo Palmgren Återfunna förarbeten till 1667 års sjölag, SvJT 1960 s 25
    Gunnar Quist Kvinnofrågan i Sverige 1809—1846. Studier rörande kvinnans näringsfrihet inom de borgerliga yrkena. Ak avh (1960, 387 s)
    Jan Eric Almquist Om 1439 års s k straffordning, SvJT 1960 s 503
    Carl-Martin Bergstrand Fångar på Nya Elfsborg under 1700-talet (1959,107 s). Anm i Tf Kriminalvård 1960 s 42
    Ang tolkningen av Tjuvabalken 1 i Kristoffers landslag, Lizzie Carlsson Kyrkohistorisk årsskrift 1957 s 29, Ragnar Hemmer ibm 1958 s 154, Carlsson ibm 1958 s 156, Hemmer JFFT 1959 s 367

SVENSK JURIDISK LITTERATUR 1959 OCH 1960 97    Manne Hofrén På rättan tingstad. Några notiser om Tjusts häradsting och tingshus i Gamleby med bilder ur domsagans och Tjustbygdens historia. Utg av de tingshusbyggnadsskyldige i Tjusts domsaga (1960, 162 s). Anm av Per Erik Fürst Juristnytt 1960 s 264, jfr Per Otto Hainer SvJT 1960 s 568
    Jan Eric Almquist Anm av Yrjö Blomstedt Ak avh [med tysk titel: Überdie Besetzung und Handhebung der Landrichter und Lantbezirksrichterämter in Finnland von 1523 bis 1680] (Helsingfors 1958, 500 s), HistT 1960s 93
    Erik Anners Remiss till allmänheten. En laghistorisk studie, Festskrift för Sundberg (1959) s 7
    Carl-Fredrik Corin Självstyrelse och kungl maktpolitik (1958) anm av Sven Grauers HistT 1959 s 87
    Arthur Thomson När ett komma gjorde två till tre, i Septentrionalia etorientalia, Festskrift till Bernhard Karlgren (1959). Anm av Tage de la Motte StatsvT 1960 s 404 — Barnkvävningen. En rättshistorisk studie (1960,294 s)
    1500-talets halländska tingböcker, utg av Albert Sandklef (1959, 157 s). Anm av Knut Robberstad TfR 1960 s 87
    Stockholms stads tänkeböcker från år 1592, utg av Stockholms stadarkiv. Del V 1603—1604 red av Folke Sleman och Göran Setterkrans (1959, 450 s)

 

JURIDISK UNDERVISNING M M
    Universitet och högskolor i 1960-talets samhälle. Riktlinjer och förslag till utbyggnad. 1955 års universitetsutrednings betänkande VI, avg 22 dec 1959, SOU 1959:45 (469 s) — SvJT 1960 s 471Johan Åkerman Samhällsvetenskap och affärsekonomi, EkonT 1960 s 100
    Halvar G F Sundberg Juridiska fakulteten i Uppsala 350 år, SvJT 1959 s 579
    Juridiska föreningen vid Stockholms högskola, Minnesskrift (1960, 140 s). Anm av Hans-Fredrik Ringdén SvJT 1961 s 590
    Professuren i rättsvetenskap vid handelshögskolan i Göteborg (Bergström,Grönfors, Hjerner, Jägerskiöld och Tore Strömberg), SvJT 1959 s 60
    Professuren i offentlig rätt med folkrätt vid Lunds universitet (Jägerskiöld och Håkan Strömberg), SvJT 1959 s 551
    Professuren i processrätt vid Stockholms högskola (Welamson), SvJT 1960 s 149
    Björn Kjellin Språklig utveckling, SvJT 1959 s 103 — Uttalanden i frågans 285
    Rudolf Beckman Prepositionen »å», SvJT 1960 s 135

 

GIFTERMÅLSBALKEN
    Nils Beckman Svensk familjerättspraxis (2 u 1960, 288 s). Anm av Olle Höglund SvJT 1961 s 299
    Sigrid Beckman Giftermålsbalken i tillämpning. Föredrag, Barnavård 1959 s 122
    Åke Malmström Anm av Carl Jacob Arnholm, Lærebok i familierett (3 u Oslo 1958, 347 s), SvJT 1959 s 184
    Medicinska äktenskapshinder. Betänkande avg 3 juni 1960 av kommitté i ämnet, SOU 1960:21 (140 s) — SvJT 1960 s 716 — Yttrande Soc Medd 1961s 84

7—623004. Svensk Juristtidning 1962

98 NILS REGNER    Clas Amilon Kungl Maj:t och åldersdispenserna (enligt GB 2 kap 1 §), Barnavård 1960 s 157
    Gunvor Wallin Om avtal mellan makar. En undersökning rörande äktenskapsförord och bodelning (2 tr 1960, 279 s). Anm av Axel Adlercreutz TfR 1959 s 133, Åke Lögdberg SvJT 1959 s 584, jfr 1960 s 294
    Cecil Hammarberg Äktenskapsförordsvanorna, Statistisk tidskrift 1959 s 259
    Åke Lögdberg Bodelning och arv (kompendium Lund 3 u 1960, 46 s)
    Bör lagstiftningen om äktenskapsskillnad reformeras?, NordJuristmötet 1957 s 20
    Efterlevande makes rättsställning, särskilt rätten att kvarsitta i oskiftat bo, NordJuristmötet 1957 s 102 samt bil IV av Gösta Walin och Torwald Hesser
    Lag (15 maj 1959) om makars gemensamma bostad m m, NJA II 1959 s 1Sigrid Beckman TSA 1959 s 115
    Carl Davidsson Talan mot person, som vistas på okänd ort. Ändrade lagbestämmelser, Barnavård 1960 s 54

 

FÖRÄLDRABALKEN
    Nils Beckman Familjerättspraxis och Åke Malmström Anm av Arnholm, Familierett, se GB
    Lagen 1958 ang blodundersökning se Walin här nedan
    Lars Beckman Ärftliga serumgrupper och faderskapsbestämningar, SvJT 1960 s 252
    Bengt Jonsson Bevisvärdet hos blodgruppsundersökningar i faderskapsärenden, SvJT 1959 s 106
    Einar Sjövall Rättsmedicin, se SL (speciella delen)
    Ann Mari Wigert-Ryberg Blodprov i faderskapsmål. Några praktiska synpunkter, Barnavård 1959 s 196
    Fråga i vissa fall om vem som i kyrkobok bör antecknas såsom fader till barn, som fötts efter äktenskapets upplösning, JO 1960 s 400
    Gösta Walin Ärvdabalken jämte bestämmelser om adoption m m (1960,169 s). Anm av Carl Jacob Arnholm TfR 1960 s 253, Åke Malmström SvJT1960 s 434, Eric Wahlberg Barnavård 1960 s 63
    Carl Davidsson Ett spörsmål vid tillämpningen av föräldrabalkens övergångsbestämmelser rörande adoptioner (ang in-blancoadoption före 1 juli 1959), Barnavård 1960 s 26, SvJT 1960 s 302
    Elin Lauritzen Ändrade bestämmelser ang adoptivbarns rättsliga ställning (komplement till kap VI i Allmänna barnhusets skrift Adoption) (1959, 8 s)
    Brita Hasselrot Adoptionsproblem i samband med ansökningar om adoption av svenska barn från medborgare i främmande länder, Barnavård 1959 s 67
    Greta Behring-Andersson När bör barnavårdsman förordnas för barn i äktenskap?, Barnavård 1959 s 192
    Gerhard Bungerfeldt Barnavårdsnämndernas yttranden i mål rörande vårdnad och umgängesrätt, Barnavård 1959 s 45
    Carl Davidsson Talan mot person å okänd ort, se GB
    Innebörden av bestämmelsen i 8 kap. 6 § andra stycket FB om skyldighet för polismyndighet att biträda barnavårdsman för underhållsskyldigs efterforskande och hörande, JO 1959 s 350, ref i Barnavård 1959 s 39

SVENSK JURIDISK LITTERATUR 1959 OCH 1960 99ÄRVDABALKEN
    Ang nya ärvdabalken, Lars Fogelklou Ekon Revy 1959 s 128, Gösta Walin En återblick, SvJT 1959 s 369
    Lag (28 febr 1958) om förlängning av tid för preskription av rätt till arv eller testamente, NJA II 1958 s 453
    Walin Ärvdabalken, se FB
    Nils Beckman Familjerättspraxis, se GB
    Sigrid Beckman Arv, testamente, boutredning (1960, 96 s). Anm. av Carl Jacob Arnholm TfR 1961 s 224, Olle Höglund SvJT 1961 s 228
    Åke Lögdberg Bodelning och arv, se GB
    Tord Widebeck Arv och testamente (1959, 64 s)
    Axel Adlercreutz Verkan av felaktiga förutsättningar vid testamente, SvJT 1959 s 65
    Stig Gustafsson Utomäktenskapliga barns arvsrätt, Tiden 1960 s 36
    John Kallstenius Arvsavtalslagen contra s k kompanjonförsäkring och därmed sammanhängande avtal, Gjallarhornet 1959 s 207. Härtill Nils Gynnes 301, Kallstenius s 410, Tor Bystedt och Bengt Miöen s 411
    Lennart Pålsson Några frågor om arvsrättspreskription, SvJT 1960 s 541
    Hjalmar Karlgren Anm av O A Borum, Stig Iuul och Otto Schlegel, Båndleggelseinstituttet i dansk ret. En historisk-retslig undersögelse af visse hovedspörgsmål (Khvn 1958, 203 s), SvJT 1959 s 595
    Avveckling av fideikommissen. Förslag avg 19 nov 1959 av fideikommissutredningen, SOU 1959:40 (274 s) — SvJT 1960 s 141 — Yttrande TSA 1960s 359
    Torkel Stern Arvskifte och bouppteckning (1959, 71 s)
    Tore Strömberg P M för bouppteckningsförrättare. Med kortfattad rättsfallsöversikt (7 u 1959, 106 s)
    The administration of an estate under Swedish inheritance laws (Washington 1953)
    Lars Fogelklou Ett rättsfall om avdrag för hyresskuld i bouppteckning (NJA I 1958 s 527), Ekon Revy 1959 s 44 — Yttrande i målet TSA 1959 s 92
    Yngve Kristensson Begränsning av bouppteckningsplikten?, SvJT 1959 s 627
    Efterlevande makes rättsställning, se GB

 

JORDABALKEN
    Lagberedningens förslag till jordabalk m m, avg 10 sept 1960, I—III, SOU 1960:24—26 (I 259 s, II 815 s och III 265 s jämte beredningens förslag till Jordabalk I, SOU 1947:38, 313 s) — N Gärde Jordabalksrevisionen, SvJT 1960 s 481Lars Fogelklou EkonRevy 1960 s 769, 1961 s 66 — Peter Westerlind SvJT 1961 s 431
    Östen Undén Svensk sakrätt. II, Fast egendom Förra avd (4 genoms u 1960, 172 s). Anm av Peter Westerlind SvJT 1961 s 380 — Senare avd (3 genom su 1958, s 179—376)
    Hjalmar Karlgren Säkerhetsöverlåtelse enligt svensk rättspraxis (1959, 238 s). Institutet för rättsvetenskaplig forskning 20. Anm av Svante Bergström SvJT 1960 s 339, Knud Illum UfR 1959 s 235, Åke Malmström TfR 1959 s 357, Lars Fogelklou EkonRevy 1960 s 55, Per Erik Fürst Juristnytt 1959 s 187. I anl av Bergströms anm Rolf Dillén Några synpunkter på säkerhetsöverlåtelse, SvJT 1960 s 616, härtill Karlgren s 700

100 NILS REGNER    Seve Ljungman Några huvudpunkter ang fastighetsköp (kompendiumSthlm 1959, 37 s)
    Carl Jacob Cederlund Upplösning av samäganderätt till fastighet, TSA1959 s 112. Härtill Arne Brunnberg s 201, Cederlund 1960 s 24
    H Wallner Vissa rättsliga samband mellan fastigheter, LantmT 1959 s235
    Olle Westin Gruppbyggets gemensamhetsanläggningar och fastighetsjuridiken, Stadsbyggnad 1959 s 56
    E G Westman Vem äger massorna vid bergsrumsbyggande?, Stadsbyggnad1959 s 77
    Rolf Moberg Några bulvanspörsmål (ang uppsåtet och förhållandet tilljordförvärvslagen), SvJT 1959 s 46
    Ang 3 § lagen 1925 om förbud i vissa fall för bolag m fl att förvärvafast egendom, JO 1959 s 221

 

Nyttjanderätt, servitut
    Arrendelagstiftningen. Yttrande av advokatsamfundets styrelse till arrendelagsutredningen, TSA 1960 s 397
    Gösta Walin Allmänna hyreslagen med förklarande anmärkningar (4 u1960, 354 s) — SvJT 1961 s 727
    Handledning i hyresfrågor för studier och praktiskt bruk. Utg av Hyresgästernas riksförbund (1959, lösblad ca 140 s)
    Lag om makars gemensamma bostad se GB
    Erik Hedfeldt, Hans-Fredrik Ringdén och Carl Hamilton Hyresregleringoch besittningsskydd. 3 omarb u av Herman Zetterberg: Hyresregleringen.Jämte kommentar till 1956 års lagstiftning om hyresregleringens avvecklingoch om besittningsskydd för hyresgäst (1959, 421 s). Anm av Carl Svennegård SvJT 1960 s 203
    Hans Lantz Markvärdestegring, hyresreglering, hyresskatt, Tiden 1959 s339
    Bertil Voss Hyresregleringen och dess avveckling, StadsförbT 1960 s 686
    Bostadsrätt se HB (associationsrätt)
    Lag (4 dec 1959) om förlängning av tiden för vissa servitut, NJA II 1959s 199
    Anders Hansson Om behandling av servitut vid ägoutbyten, LantmT 1960s 131
    Sten Hillert Servitut — förmån och last. En studie över servitutsfigurensfunktion och avgränsning, särskilt dess förhållande till nyttjanderätt. Akavh (1960, 564 s). Anm. av Olle Höglund SvJT 1961 s 715
    Kjell Hårding Skogsfångs- och mulbetesservitut, LantmT 1960 s 125

 

Inskrivningsrätt
    Karl Olivecrona Inteckningsförordningen (5 u 1959, 170 s). Anm av Peter Westerlind SvJT 1960 s 208
    Östen Undén Kommentar till lagfartsförordningen (5 genoms u 1959, 81 s)

 

Jorddelning
    Lantmäteriväsendets och kartverkets organisation. Betänkande avg 15 sept1959 av 1956 års lantmäterikommitté, SOU 1959:30 (322 s)
    Myrslogar i Dalarna. Utredning med förslag, avg 19 sept 1959 av HaraldMalmberg, SOU 1959:31 (121 s) — SvJT 1959 s 720

SVENSK JURIDISK LITTERATUR 1959 OCH 1960 101    Malte Glifberg Fastighetsreglering föranledd av motorvägs byggande,LantmT 1959 s 269
    Bo Salomonsson Om ägoutbyte mellan fastigheter inom olika socknar ellerandra förvaltningsområden, LantmT 1960 s 112

 

BYGGNINGABALKEN M M

 

    Lag (5 maj 1960) om fiskevårdsområden m m, NJA II 1960 s 1
    Mauritz Bäärnhielm Fiskevårdsområde. 1960 års lagstiftning i ämnet medkommentarer (1960, 97 s). Anm av Tomas Cramér SvJT 1961 s 592
    Reviderad brandlagstiftning. Betänkande avg 25 okt 1960 av 1954 årsbrandlagsrevision, SOU 1960:34 (358 s) — C G Källner LandskomT 1960s 740, StadsförbT 1960 s 737, 1961 s 18

 

Stadsbyggnad
    Ändrad byggnadslagstiftning (lag 30 dec 1959, SOU 1957:21), NJA II 1959s 137
    Statsbidragen till städernas vägar och gator m m. Betänkande avg 18 juni1959 av utredningen om städernas väghållning, SOU 1959:19 (136 s)
    Anvisningar till byggnadsstadgan. Byggnadsstyrelsens publikationer 1960:1(1960, 303 s)
    Bertil Ekström Om plangenomförande inom stadsplanelagt område, LantmT1959 s 249
    Stig Jägerskiöld Om ansvaret för gatubyggnadskostnadsavgifter. Några anteckningar från gränsområden mellan offentlig rätt och civilrätt, särskilt ompreskription, FT 1960 s 5. Härtill Lars Dalgren 1961 s 51
    Fritz Kaijser och Rolf Romson Byggnadsnämnds delegationsrätt (1960, 47s). Anm av Anders Nordberg StadsförbT 1960 s 693
    Erik Tobé Det kommunala planmonopolet. Festskrift för Andrén (1960)s 484
    E G Westman »Lex Gamla stan» (44 § byggnadslagen), Stadsbyggnad 1960s 145
    Gustaf Petrén Anm av Egon Larsen, Erstatningsfrie reguleringer (Khvn1959, 404 s) och Ekspropriationserstatningen (Khvn 1958, 63 s), SvJT 1960s 209

 

Expropriation
    Se även stadsbyggnad
    Expropriationsteknik och fastighetsvärdering. Föredrag hållna vid Svenska kommunaltekniska föreningens kurs i Sthlm 23—26 mars 1959 (1959,283 s)
    Nya tendenser i expropriationsrätten, NordJuristmötet 1957 s 125
    Jan Otto Alrutz Normer för ersättning för åkermark (NJA I 1959 s 354),Vattenkraftfören publ 1960:10 s 129
    Christian Kaijser Något om värdering av mark, LandskomT 1959 s 505
    Hans Lantz Markvärdestegring, hyresreglering, hyresskatt, se JB (nyttjanderätt)
    Sigurd Rietz Expropriationslagen tarvar översyn (bl a ang expropriationsteknikerna, rättegångskostnad), StadsförbT 1960 s 181
    Innebörden av regeln i 4 § tredje stycket expropriationslagen (om delgivning med fastighetsägare), JO 1959 s 287

102 NILS REGNER    Expropriationskostnaderna. Riksdagsmotion jämte yttrande, TSA 1959 s158

 

Atomenergi
    Beredskap mot atomenergiolyckor. Betänkande avg 4 nov 1959 av YngveSamuelsson, SOU 1959:38 (120 s)
    Atomansvarighet se HB (skadeståndsrätt)

 

Vägtrafik
    Nils Hj Egedal Några anteckningar om subjektsflerhet vid olovlig yrkesmässig biltrafik, SvJT 1959 s 471 — Något om bestraffning av fusk med s kfärdskrivare på bil, ibm 1960 s 354
    Henrik Klackenberg Nykterhetsnämndernas trafiksäkerhetsuppgifter. Enorientering om de nya körkortskraven (1959; 2 u 1960, 56 s)
    Gustav Malmer Vem är »förare» av bil vid övningskörning?, SvJT 1959 s539
    Knut Norström Trafikreglerna i ord och bild med korta förklaringar (3 u1960, 94 s) — Krockar. Trafikjuristen berättar (1959, 181 s) — Mopeden.Trafik, juridik, teknik (1960, 140 s)
    Arvid Wachtmeister Varför härjar trafikdöden? (1959, 163 s). Anm avPer-Erik Fürst Juristnytt 1959 s 187
    Om förutsättningarna för och förfarandet vid polismyndighets omhändertagande av körkort, JO 1959 s 330
    Framställning om förtydligande bestämmelser rörande begreppet tättbebyggt område i vägtrafikförordningen, JO 1959 s 370
    Fråga huruvida sökande av drosktrafiktillstånd med hänsyn enbart till högålder må anses olämplig som tillståndshavare, JO 1960 s 258
    Se även SL (speciella delen)

 

Gruvrätt
    Axel L:son Alarik Kronans gruvrättigheter enligt gruvlagen och deras utnyttjande (1958, 20 s). Medd från Svenska gruvföreningen 87. Anm av HugoDigman SvJT 1959 s 191

 

Vattenlagen
    Ändringar i vattenlagen (4 kap 14 § och 11 kap 104 §, lag 24 april 1959),NJA II 1959 s 30 — Jan Otto Alrutz Ändring i bestämmelserna om regleringsavgifter, Vattenkraftfören publ 1959:5 (473)
    Skydd för vattenförsörjningen. Betänkande avg 6 dec 1960 av vattenvårdskommittén, SOU 1960:38 (141 s) — Gösta Schirén StadsförbT 1961 s 61
    Per Bergsten Svensk rättspraxis. Vattenrätt, SvJT 1959 s 673
    Sten-Erik Bergstrand Om den rättsliga regleringen av vattenkraftsutbyggnaden, LantmT 1959 s 469
    Åke Holmbäck Föreligger skyldighet vid byggande i vatten samt vid vattenavledning och vattenreglering att lämna ersättning för att företaget fördyrar drivning av timmer från en fastighet?, Minnesskrift för Hult (1960) s254
    Seve Ljungman Några vattenrättsliga ersättningsfrågor i allmänt civilrättslig belysning, Minnesskrift för Hult (1960) s 286, Vattenkraftfören publ1960:13 (483) s 263

SVENSK JURIDISK LITTERATUR 1959 OCH 1960 103    Folke Löwing De stora kraftutbyggnadsmålens behandling (stencil, 6 u1960, 76 s)
    Bengt G Sterne Remissbehandlingen av Norrländska vattenkraftutredningens betänkande (25 sept 1957), Vattenkraftfören publ 1959:5 (473)
    Fråga huruvida länsstyrelse är skyldig att ex officio inhämta upplysningom förutsättningar för utbetalning av nedsatt belopp jämlikt 9 kap 69 §vattenlagen, JO 1960 s 249
    Håkan Strömberg Några problem rörande lokala föreskrifter enligt dennya hälsovårdsstadgan, FT 1959 s 181 — VA-lagen och de kommunala VAreglementena, StadsförbT 1960 s 1. Härtill E G Westman Ang tolkningen avVA-lagens 12 §, s 6
    Westman Förhindrar VA-lagen drivandet av kommunala vatten- och avloppsverk?, StadsförbT 1959 s 527 — Normalförslag till reglemente för kommunalt VA-verk, ibm 1959 s 311

 

HANDELSBALKEN M M
    Tore Almén och Rudolf Eklund Lagen om avtal och andra rättshandlingarpå förmögenhetsrättens område (7 u ombesörjd av Eklund 1960, 169 s)
    Ulf Cervin Om passivitet, se Allmänna verk
    Hjalmar Karlgren Kutym och rättsregel. En civilrättslig undersökning(1960, 112 s). Institutet för rättsvetenskaplig forskning 23. Anm av CarlJacob Arnholm TfR 1960 s 359, Stig Jörgensen UfR 1961 s 176, Curt OlssonSvJT 1961 s 296. Jfr Folke Schmidt SvJT 1960 s 420, Sture Petrén 1961 s 491— En skrift om bulvanproblemet, när bulvanen är en juridisk person. UlrichDrobnig, Haftungsdurchgriff bei Kapitalgesellschaften (Berlin 1959, 111 s),SvJT 1960 s 22
    Leif Mutén Skatterättsliga förutsättningar för civilrättsliga avtal. En probleminventering, Minnesskrift för Hult (1960) s 369
    Knut Rodhe Adjustment of contracts on account of changed conditions,Scand studies 3 (1959) s 151 (ur bilaga V till NordJuristmötet 1951, även utg separat)
    Folke Schmidt Typfall, partsavsikt och partsculpa och Model, intention,fault, se Allmänna verk
    Halvar G F Sundberg Om de kommunalrättsliga besvärs- och underställningsinstitutens civilrättsliga betydelse, Minnesskrift för Hult (1960) s 471
    Lennart Vahlén Avtal och tolkning, se Allmänna verk
    Verkan av avtalsklausuler i standardformulär, NordJuristmötet 1957s 152

    Tore Almén Om köp och byte av lös egendom. Kommentar till lagen 20juni 1905. 4 delvis omarb u ombesörjd av Rudolf Eklund (1960, 978 s). Anmav Hjalmar Karlgren SvJT 1961 s 127
    Hjalmar Karlgren Säkerhetsöverlåtelse, se JB
    Översyn av lösöreköpsförordningen. Yttrande TSA 1960 s 167
    Lars Fogelklou Ett rättsfall om äganderättsförbehåll (NJA I 1959 s 590),EkonRevy 1960 s 692

    Carin och Sten Källenius Byggnadsjuridik. Rättsfall rörande byggnads- ochanläggningsarbeten (2 u 1959, 292 s)
    Sten Källenius Entreprenadjuridik. Kommentar till Svenska teknologföreningens allmänna bestämmelser för entreprenader inom husbyggnads- samt

104 NILS REGNERväg- och vattenbyggnadsfacken (1960, 382 s). Anm av Edgar RosanderSvJT 1961 s 378, Åke Wirseen StadsförbT 1960 s 368
    Fritjof Lejman Om ansvaret för dolda bristfälligheter i fastighet, vålladeav entreprenör vid dess uppförande, Minnesskrift för Hult (1960) s 275
    Axel H Pedersen Byggnadsverksamhetens ekonomiska och juridiska planläggning. Förkortad svensk u av Alvar Nelson (Aarhus 1960, 66 s)
    Kurt Grönfors Om ansvaret för lossat men icke mottaget gods vid sjötransporter. Utredning verkställd på uppdrag av Stockholms handelskammare (1959; 2 oförändr u 1960, 102 s). Anm av T Ahle StadsförbT 1960 s243, Sven Petterson SvJT 1960 s 294, Knut S Selmer Arkiv for sjörett IV s601 — Anm av Erich Krien och Edward Hay, Die Allgemeinen DeutschenSpediteurbedingungen (Berlin 1959, 777 s), Arkiv for sjörett IV s 599
    M Högfeldt Ansvar för gods vid transport på järnväg, luftled, sjöled, landsväg genom trafikföretag, postverk och speditörer samt vid lagring och transportförsäkring (4 u 1959)

    Henrik Hessler Obehöriga förfaranden med värdepapper (1958) anm avLars Fogelklou SvJT 1960 s 511, Jan Hellner Juristen 1960 s 247
    Lars Fogelklou Ett rättsfall om obehörigt uttag å bankräkning (NJA I1958 s 448), EkonRevy 1959 s 363 — Ett rättsfall om belåning av innehavareinteckning (NJA I 1959 s 512), ibm 1960 s 371
    Reinhold Eilard Om kvittning i restitutionsfordran, SkatteT 1960 s 482
    Äger kronan vid återbetalning av överskjutande skatt kvittningsvis göraavdrag för andra kronans fordringar än sådana som avses i 68 § uppbördsförordningen?, JO 1960 s 278, jfr s 374
    Jan Hellner Om felaktiga utbetalningar och liknande misstag vid försäkring, Minnesskrift för Hult (1960) s 176
    Ole Westerberg Condictio indebiti i offentlig rätt, Festskrift för Sundberg (1959) s 394

    Erik Lindahl Synpunkter på den svenska penninglagstiftningen, Festskriftför Sundberg (1959) s 251
    Lars Hjerner Riksbankens investeringsvillkor och bolagsbildning i utlandet, Festskrift för Sundberg (1959) s 203 — Rättegången i valutamål, FT1959 s 281 — Betalningsförbuden i valutaförordningen, FT 1960 s 24
    Ang preskription se Jägerskiöld BB (stadsbyggnad)
    Göran Almgren Pantsättning genom överlämnande av nycklar, Minnesskrift för Hult (1960) s 13

Konkurs- och förmånsrätt

    Rutger Nyman Ett konkursrättsligt spörsmål (ang NJA I 1958 s 2, fullföljd av konkursansökan under åberopande av annan fordran än i ansökningen), SvJT 1959 s 613
    Rättegångskostnaderna i mål om tvistliga fordringar i konkurs, yttrande imål, TSA 1960 s 279, jfr s 414, 1961 s 165
    Ivar Blanck Aktieägares rätt till utdelning i bolagets konkurs i vissa fall(betalnings- och förmånsrätt för lönefordran), TSA 1959 s 130
    Sven Bläckberg Finansiering av fartyg under byggnad, EkonRevy 1959 s133

SVENSK JURIDISK LITTERATUR 1959 OCH 1960 105    Reinhold Eilard En angelägen översyn? (ang förmånsrätt, särskilt i frågaom juridiska personer), SvJT 1960 s 618
    Curt Ekdahl Några problem rörande förlagsinteckning (begränsningen avförmånsrätten till konkurs, utvidgningen 1932 till utestående köpeskillingm m), TSA 1959 s 107
    Bengt Fagergren Om förmånsrätt i utestående köpeskilling (förlagslån, NJA I 1959 s 128), EkonRevy 1959 s 568

 

Skadeståndsrätt

    Fritjof Lejman Svensk rättspraxis. Obligationsrätt. Skadestånd i utomobligatoriska förhållanden 1952—1956, SvJT 1959 s 313, 521
    Försäkringsjuridiska föreningens rättsfallssamling årg 21, 1958 (1959, 466s) och årg 22, 1959 (1960, 362 s)
    Bertil Bengtsson Om ansvarsförsäkring i kontraktsförhållanden. I, Den skadeståndsrättsliga bakgrunden. II, Försäkringsskyddet. Ak avh (1960, 678 s).Försäkringsjuridiska föreningens publ 17:1, 2. Anm av Jan Hellner SvJT1960 s 605, Stig Jörgensen UfR 1960 s 195, Knut Norström Gjallarhornet 1960s 368, NFörsäkrT 1960 s 237, Olof Riska JFFT 1961 s 70 — Skadestånd ochansvarsförsäkring i kontraktsförhållanden (huvuddragen i avhandlingen),Juristen 1960 s 475
    Hjalmar Karlgren Skadeståndsrätt (2 u 1958) anm av Bernhard GomardSvJT 1959 s 336
    Ivar Strahl Tort liability and insurance, Scand studies 3 (1959) s 199 (jfrbilaga I till NordJuristmötet 1951 m fl) — Skadeståndsrättens framtid, Minnesskrift för Hult (1960) s 431
    Behöver vi en allmän skadeståndslag? Debatt vid Nord Juristmötet 1960,Gjallarhornet 1960 s 479 — Bernhard Gomard Lovgivning om erstatning, UfR1960 s 226
    Uppsatser i försäkringsrätt och skadeståndsrätt. Utg av försäkringsaktiebolaget Skandia (1959, 82 s, stencil): Ulf Bernitz Något om värdeminskningsavdrag vid beräkning av försäkringsersättning för skadat gods. — JoelForsberg Om ersättning för skada av hund — Bengt Lindvall Om fastighetsägares ansvar för skador förorsakade genom från fastighet nedfallande snöoch is — SvJT 1960 s 120
    Erland Conradi Anm av Kristen Andersen, Erstatningsrett (Oslo 1959, 398s), SvJT 1960 s 430 — Hans Lindstedt Anm av samma verk, NFörsäkrT 1960s 141
    Jan Hellner Anm av Causation in the law, se Allmänna verk
    Hjalmar Karlgren Anm av Jörgen Trolle, Risiko og skyld i erstatningspraksis (Khvn 1960, 388 s), TfR 1960 s 505
    Jörgen Trolle Anm av Bernhard Gomard, Forholdet mellem erstatningsregler i og udenfor kontraktsforhold (Khvn 1958, 493 s), SvJT 1959 s 83

    Det allmännas skadeståndsansvar (SOU 1958:43), yttrande TSA 1959 s 380, av hamnförbundet StadsförbT 1959 s 589, av socialstyrelsen SocMedd 1959 s 461 — Poul Andersen Nordisk lovgivning om statens og kommunernes erstatningsansvar, UfR 1959 s 141 — Jan Hellner Offentlig och privat skadeståndsrätt. Några reflexioner med anledning av förslaget, SvJT 1960 s 641Gustaf Petrén Några kommentarer till ett aktuellt betänkande, Festskrift för Sundberg (1959) s 314 — Halvar G F Sundberg StatsvT 1959 s 370

106 NILS REGNER    Robert Boman Åberopsbördan (skyldigheten att åberopa rättsfakta) i bilmål, SvJT 1960 s 387. Härtill Thorsten Cars s 697, Boman 1961 s 137, Carss 506, Boman s 507
    Gustav Malmer Vem är »förare» av bil, se BB (vägtrafik)
    Atomansvarighet I. Betänkande med förslag till provisorisk lagstiftning om skadeståndsansvar och försäkring vid atomreaktordrift m m, avg 1 okt 1959 av atomskadeutredningen, SOU 1959:34 (57 s) — Yttrande TSA 1959 s 427
    Bernhard Gomard Legal problems of compensation involved in the use of nuclear energy, Scand studies 4 (1960) s 59 (ur Erstatningsretlige problemer i forbindelse med atomenergiens udnyttelse i UfR 1958 B s 197)
    Niklas Kihlbom Atomriskproblem inom sjöförsäkringen, NFörsäkrT 1960s 215
    Ang förslag till konvention om tredjemansansvaret vid atomdrivna fartyg, SjöfartsT 1959 s 1133

Arbetsrätt
    Folke Schmidt Kollektiv arbetsrätt (3 u 1958) anm av Erik ForstadiusSocMedd 1959 s 476, Carl Chr Schmidt LandskomT 1959 s 102 — Tjänsteavtalet (1959, 420 s). Institutet för rättsvetenskaplig forskning 21. Anm av Axel Adlercreutz StatsvT 1960 s 433, C Ove Christensen Juristen 1960 s 143, Sven-Eric Nilsson SvJT 1961 s 664
    Lennart Geijer Förmansklausuler och frikretsregler. Ett föreningsrättsproblem (1960, 140 s). Anm av Sven-Eric Nilsson Juristnytt 1961 s 31, SvJT 1961 s 668, Carl Svennegård Saco 1960 s 146
    Carl-Gustaf Thomasson Från kollektivavtalsrättens genombrottsår. GustavOlin och 1907 års promemoria om arbetsavtal, StatsvT 1960 s 152
    Arbetsdomstolen, SocMedd 1959: Sven-Hugo Ryman s 441 — Gunnar Dahlman s 446 — Bertil Kugelberg s 447 — Sture W Lantz s 451 — Cyril Holm454 — Carl Christian Schmidt Förlikningsmännens befattning med rättstvister, s 456
    Arbetsrättsliga föreningens skrifter I, Föredrag 1954—1960. Rättsfallsnotiser (1960, 118 s). Anm av Bengt Hult SvJT 1961 s 486
    Axel Adlercreutz Anm av Arthur Nikisch, Arbeitsrecht Bd II (2 u Tübingen1959, 542 s), SvJT 1960 s 435
    Sven-Eric Nilsson Anm av Allan Rise och Jens Degerböl, Grundregler i dansk arbejdsret (Khvn 1959, 182 s), SvJT 1960 s 523

    Erik Forstadius Arbetsmarknaden (1959, 55 s)
    Martin Wahlbäck Hembiträdeslagen. En redogörelse för rättsförhållandet mellan husmoder och hembiträde (7 u 1960, 109 s)
    Per Zetterstedt Arbetsrätt för hotell och restauranger (2 u 1959, 62 s)
    Ove Hesselgren och Yngve Samuelsson Semesterlagen. Redogörelse för gällande semesterlagstiftning (7 u 1959, 216 s). Anm av Per Erik Fürst Juristnytt 1959 s 187 — SvJT 1959 s 698
    Arnold Sölvén Nya semesterlagen samt lagen om förlängd semester förvissa arbetstagare med hälsofarligt arbete 25 maj 1951. Kommentar (13 u1959, 151 s)

    Arbetarskyddsverkets organisationsutrednings betänkanden. I, Lokalaskyddstjänstemän samt Arbetarskyddsstyrelsens organisation. Avg 7 mars

SVENSK JURIDISK LITTERATUR 1959 OCH 1960 1071959, SOU 1959:9 (78 s) — II, Allmänna yrkesinspektionen. Organisationsfrågor och verksamhetsformer. Avg 16 maj 1960, SOU 1960:20 (135 s)
    J Nordin Arbetarskyddslagstiftningen jämte arbetarskyddsstyrelsens beslut och anvisningar samt av styrelsen godkända normer (1959, ny rev u av Arbetarskyddslagstiftningen och lagtillämpningen) — Arbetarskyddsstyrelsens beslut och anvisningar åren 1957—1958 (1959)

Sjö- och lufträtt
    C O Hiljding, Nils Grenander och Anders Lindstedt Sjölagen och sjömanslagen samt sjöarbetstidslagen m fl administrativa kungörelser och författningar jämte förklaringar och prejudicerande utslag samt formulär ävensom lag om avtal och lag om köp och byte av lös egendom samt allmän svensk sjöförsäkringsplan (10 u 1958, 1067 s)
    Gunnar Böös Sjöarbetstidslagen (1960, 130 s)
    Yttrande av Sveriges redareförening över betänkande 1959 ang mönstring och förmedling av sjömän, SjöfartsT 1959 s 2232, samt över bemanningsutredningens betänkande om befäl å handelsfartyg, ibm 1960 s 1239, 1246

    Sven Bläckberg Finansiering av fartyg under byggnad, se HB (konkurs och förmånsrätt)
    J G R Griggs Frustration in relation to contracts of affreightment (1959, 19 s). Handelshögskolans i Göteborg skriftserie 1959: 3, utg i samverkan med Sjörättsföreningen i Göteborg. Anm av Knut S Selmer Arkiv for sjörett III s 614
    Kurt Grönfors Om ansvaret för lossat men icke mottaget gods, se HB ovan— Befraktarens hävningsrätt och sjöfraktavtalets konstruktion (1959, 35 s). Handelshögskolans i Göteborgs skriftserie 1959: 2, utg i samverkan med Sjörättsföreningen i Göteborg. Anm av Sjur Brækhus Arkiv for sjörett IIIs 612 — Avtalsreglering och tvångsreglering av sjötransporter, Minnesskrift för Hult (1960) s 148
    Lennart Hagberg The validity of invoice value clauses under the Haguerules. Comments on a judgement by the Swedish supreme court (NJA I 1955 s 661), Arkiv for sjörett III s 497
    M Högfeldt Ansvar för gods vid transport, se HB ovan
    Fritjof Nordborg Rena konossement — letters of indemnity, SjöfartsT 1959s 2020 — Redarens ansvar vid skeppning av kylgods, SjöfartsT 1960 s 1139
    Claës Palme Sjörättskonferens i Rijeka, SvJT 1960 s 67
    Kaj Pineus Den privata sjörätten inför 1960-talet (översikt över utveckling och reformarbete), SjöfartsT 1960 s 298
    Sanfrid Staffans Grunddragen av rättegången i civila sjörättsmål i första instans. Jämförande framställning av nordisk rätt (1960, 158 s). Anm av Imm Lorck Juristen 1961 s 34, Sven Hj Petterson SvJT 1961 s 727
    Hugo Tiberg The law of demurrage. Ak avh (1960, 466 s). Anm av Kurt Grönfors SvJT 1961 s 220, Erling Selvig Arkiv for sjörett IV s 607 — Reglerna om överliggetid (sammanfattning av avhandlingen), Juristen 1960 s 672 — Time for loading and unloading of ships. A comparative study of English and Scandinavian law, Arkiv for sjörett III s 1
    Knut S Selmer Nyere utenlandsk sjörettslitteratur, SvJT 1959 s 448

    Ny lagstiftning (8 april 1960) om befordran med luftfartyg, NJA II 1960s 76

108 NILS REGNER    Arkiv for luftrett Bd I h 1 (Oslo 1958). Anm av Kurt Grönfors SvJT 1959 s 536, NTfIntRet 1959 s 167
    Kurt Grönfors Sjö- och lufträtt. Till frågan om rättsanalogiens betydelse, TfR 1959 s 54
    Karl Sidenbladh Internationell konvention om luftbefordran, Arkiv for luftrett I s 129
    Hugo Wikander Den svenska luftfartslagen. En översikt jämte några paralleller från angränsande rättsområden, Arkiv for luftrett I s 75
    Luftfartskungörelse, yttrande över förslag, TSA 1959 s 422
    Wikander Anm av Edvin Alten, Ansvaret for passasjerer og gods ved befordring med luftfartöy (Oslo 1958, 22 s), SvJT 1959 s 39

Försäkringsrätt

    Översyn av lagen om försäkringsrörelse. Betänkande avg 31 dec 1959 av 1958 års försäkringssakkunniga, SOU 1960:11 (509 s) — Lorentz Vogel Gjallarhornet 1960 s 127 — Yttranden ibm s 535, 542
    Vogel Konkurrenslagstiftningen och försäkringsväsendet, NFörsäkrT 1959 s 13
    Försäkringsjuridiska föreningens rättsfallssamling se HB (skadeståndsrätt)
    Jan Hellner Försäkringsrätt (1959, 603 s). Försäkringsjuridiska föreningens publ 15. Anm av Ebbe Jacobsson NFörsäkrT 1960 s 56, Stig Jörgensen UfR 1960 s 114, Sven Lidman Gjallarhornet 1959 s 643, Ulf Persson SvJT 1961 s 565, Knut S Selmer TfR 1960 s 386 — Om felaktiga utbetalningar m m vid försäkring, se HB ovan
    Ebbe Jacobsson Skadenämnder i skade- och olycksfallsförsäkring, Gjallarhornet 1959 s 344 — Försäkringsavtalslagens anpassning till kombinerade och kollektiva försäkringar, ibm 1960 s 301
    Uppsatser i försäkringsrätt och skadeståndsrätt, se HB (skadeståndsrätt)
    Försäkringsgivares regressrätt (SOU 1958:44). Yttranden Gjallarhornet 1959 s 499, TSA 1959 s 404
    Anm av Internationellt försäkringslexikon, utg av The European conference of insurance supervisory services (1959), NFörsäkrT 1960 s 242

    Allmän svensk sjöförsäkringsplan av den 13 juni 1957 (1957, 201 s)
    Niklas Kihlbom Atomriskproblem inom sjöförsäkringen, se HB (skadeståndsrätt)
    Kaj Pineus Den svenska sjöförsäkringsplanen och den norska. Några jämförelser, Arkiv for sjörett III s 377
    Jan Hellner Anm av Robert de Smet, Traité théorique et pratique desassurances maritimes I—III (Paris 1959—60), SvJT 1960 s 686

    Bertil Bengtsson Om ansvarsförsäkring i kontraktsförhållanden, se HB (skadeståndsrätt) — Om tolkning av ansvarsförsäkringsvillkor (1960, 41 s). Försäkringsjuridiska föreningens publ 16. Anm av Bengt Hult SvJT 1961 s 596, Stig Jörgensen UfR 1961 s 176
    Atomansvarighet, se HB (skadeståndsrätt)
    Trafikförsäkring för mopeder? Yttrande över betänkande, TSA 1959 s 414
    Knut Norström Hur tolkas bilförsäkringens nya villkor?, Gjallarhornet 1959 s 605

SVENSK JURIDISK LITTERATUR 1959 OCH 1960 109    John Kallstenius Arvsavtalslagen contra s k kompanjonförsäkring m m, se ÄB
    Om förfoganden över livförsäkring. Referat av diskussion, Gjallarhornet 1959 s 7

Associationsrätt

    Håkan Nial Svensk rättspraxis. Bolags- och föreningsrätt 1954—1958, SvJT 1960 s 494
    Hjalmar Karlgren En skrift om bulvanproblemet, se HB ovan
    Aktiebolagslagen. Lagen 14 sept 1944 om aktiebolag med tillhörande författningar och rättsfall (särtryck ur lagboken). Med inledning av Håkan Nial (1960, 14 s)
    Lars Fogelklou Två remissyttranden om förslaget till förenklingar i aktiebolagslagen, EkonRevy 1959 s 297

    Peter Westerlind Banklagen 31 mars 1955 med kommentar (1958) anm av Lars Fogelklou SvJT 1959 s 340, Jan-Harald Löfberg EkonRevy 1959 s 498
    Hans Bergström Affärsbankernas rätt att öppna avdelningskontor, EkonRevy 1959 s 604
    Per Boman Exportören, importören och banken. En vägledning i bankaffärer på utlandet (1959, 108 s). Studierådet vid affärsbankerna
    Olof Ersnell Affärsbankernas inlåningsrätt, EkonRevy 1959 s 217
    Håkan Nial Banksekretessen. En rättslig undersökning (2 u 1959, 53 s). Skrifter utg av Svenska bankföreningen 78. Anm av Peter Westerlind SvJT 1959 s 697
    Gustaf Rabe Bankjuridik (2 övers u 1960, 242 s). Studierådet vid affärsbankerna
    Banklikviditet och kreditprioritering. Betänkande avg 22 mars 1960 av kreditmarknadsutredningen, SOU 1960:16 (245 s) — Yttranden Gjallarhornet 1960 s 514, 515, SparbT 1960 s 409, jfr s 377, 418, StadsförbT 1960 s 625

    Harry Wikström Vad säger föreningslagen? (3 revid u 1960, 42 s)

    Åke Allenmark Om utmätning av bostadsrätt sedan nyttjanderätten till den med bostadsrätten avsedda lägenheten förverkats, SvJT 1959 s 619. Härtill Adolf Hamilton 1961 s 748
    Henrik Hessler Om utmätning av bostadsrätt där nyttjanderätten förverkats, Minnesskrift för Hult (1960) s 202
    Stig Jägerskiöld Om domstols prövning av föreningsbeslut. Anteckningar kring ett rättsfall (ang medlems uteslutning ur yrkesförening), SvJT 1959 s 157
    Holger Romander Om s k partiellt utträde ur ekonomisk förening (återbetalning av överskjutande insats), SvJT 1960 s 546. Härtill Rolf Mobergs 698, Romander s 700

    Henrik Hessler Några spörsmål om tillsyn över stiftelser, Festskrift förSundberg (1959) s 175

Immaterialrätt

    NIR. Register med rättsfallssamling åren 1932—1955 av Frithiof Lindström och Kaj Fürst (1959, 294 s). Anm av Berndt Godenhielm NIR 1960 s 45, Seve Ljungman SvJT 1960 s 295

110 NILS REGNER    Svante Bergström Det juridiska ansvaret för rättskränkningar i rundradioprogram, Festskrift för Sundberg (1959) s 51 — Program för upphovsrätten, Minnesskrift för Hult (1960) s 58 — Ett konventionsarbete i slutfasen. Haagförslaget om droits voisins, NIR 1960 s 132
    Ulf Bernitz Om dubbelupplåtelse av uppföranderätt, NIR 1959 s 39
    Leif Delin Om parodi, NIR 1959 s 234
    Erik Hedfeldt Tankar vid ett lagverks fullbordan, NIR 1960 s 189
    Weine Jarnevall Om reklamalsters rättsskydd, NIR 1959 s 17
    Seve Ljungman Utförande konstnärers rätt enligt det svenska auktorlagsförslaget. Föredrag, i Ophavsretlige perspektiver (se nedan) s 110
    Åke Lögdberg Om auktorrätt till film. Föredrag, i Ophavsretlige perspektiver (se nedan) s 161 — Några ord om rätt till egen bild, Minnesskrift för Hult (1960) s 323 — Något om betydelsen för upphovsrättsligt skydd avsyftet med framställningen av ett hantverks- eller industrialster, NIR 1960s 215
    Sven Romanus Auktorrättskonfederationens lagstiftningskommitté. Några anteckningar, NIR 1960 s 233
    Georges Straschnov en collaboration avec Svante Bergström et Paolo Greco, Protection internationale des »droits voisins». Fondements et principes d'uneconvention multilatérale (Bryssel 1958, 208 s) — SvJT 1959 s 193
    Svante Bergström Anm av Johannes Hansen, Forfatterrett. Et kritisk essay. Med noter ved Bendt Rothe (Khvn 1957, 193 s), SvJT 1959 s 280
    Ophavsretlige perspektiver. Foredrag og diskussioner i Dansk selskab forophavsret 1954—58. Red af Torben Lund og Niels Alkil (Khvn 1958, 203 s). Anm av Erik Hedfeldt NIR 1959 s 260, Torwald Hesser SvJT 1959 s 603

    Gösta Eberstein Det industriella rättsskyddet. Några aktuella synpunkter, NIR 1959 s 73
    Claes Uggla Lissabonkonferensen ang det industriella rättsskyddet, SvJT 1959 s 211

    Förslag till namnlag. Betänkande avg 4 jan 1960 av namnrättskommitten, SOU 1960:5 (362 s) — SvJT 1960 s 313 — Yttrande TSA 1960 s 388
    Ny varumärkeslagstiftning (2 dec. 1960, SOU 1958:10), NJA II 1960 s 195
    Gösta Eberstein Firma, varumärke och borgerligt namn. Några synpunkter de lege ferenda, Minnesskrift för Hult (1960) s 84
    Rune Hermansson Ett par rättsfall rörande varumärkes betydelse vid tilllämpning av konkurrensbegränsningslagstiftningen, NIR 1959 s 250
    Lars Hjerner De förra tyska varumärkenas rättsställning i Sverige. En studie i lagstiftning, lagtolkning och rättstillämpning, Minnesskrift för Hult (1960) s 224
    Åke Holmberg Kartellrätt contra varumärkesrätt. Varumärkes- och firmautredningens förslag till varumärkeslag ur konkurrensbegränsningssynpunkt, TSA 1959 s 3, 1960 s 27
    Claes Uggla Varumärken och konkurrensbegränsningar, NIR 1960 s 248
    Sten Tengelin Illojal reklam och annan illojal marknadsföring. Några synpunkter de lege ferenda, NIR 1959 s 93 — Diskussion s 165
    Revision av lagstiftningen mot illojal konkurrens. Yttrande till varumärkes- och firmautredningen, TSA 1959 s 172
    Se även nedan (näringsrätt)

SVENSK JURIDISK LITTERATUR 1959 OCH 1960 111    Bengt Avellan-Hultman Föranvändarrätten. Några synpunkter på dess uppkomst, bestånd och upphörande, NIR 1960 s 23
    Magne Falk Patentsökande och patenthavare i Sverige. En jämförande undersökning med hänsyn till nationaliteten, NIR 1959 s 1
    Halvar Khennet Om patenterbarheten av s k analogiförfaranden, NIR 1959 s 225
    Fredrik Neumeyer Patent. Reflexioner kring patentinstitutionens uppkomst, utveckling och ställning i vår tid (1959, 60 s)
    Åke von Zweigbergk Europeiskt samarbete på patentområdet, NIR 1960 s 1
    Frågan om gemensam nordisk besvärsinstans i patentsaker. Diskussion, NIR 1959 s 141
    Uppfinningshöjd. Diskussion vid Svenska föreningens för industriellt rättsskydd årsmöte 1960, NIR 1960 s 69
    Seve Ljungman Några nyare utländska standardverk på patenträttens område, NIR 1959 s 256
    Rätten till arbetstagares uppfinningar. Svenska uppfinnarefören publ 1960:1 (105 s)
    Framställning ang statliga myndigheters befogenhet att med sina tjänstemän sluta avtal med avseende å rätten till eventuella framtida uppfinningar av tjänstemännen, JO 1959 s 421
    Frågor rörande handläggningen av ärenden ang ersättning för uppfinningar gjorda av anställda inom försvaret även som visst spörsmål beträffande principerna för bestämmande av sådan ersättning, MO 1960 s 182
    Synpunkter på mönsterskyddet de lege ferenda. Diskussion, NIR 1959 s 193

Näringsrätt

    Ang konkurrensbegränsning och varumärke, se Eberstein, Hermansson, Holmberg och Uggla ovan (immaterialrätt), ang försäkringsväsendet Vogel ovan (försäkringsrätt)
    Åke Holmberg Kartellrättsliga utvecklingslinjer, FT 1959 s 331
    Bror-Henrik Kockum Anm av Guide to legislation on restrictive businesspractises I—II. Publ by European production agency (Paris 1960), SvJT 1960 s 534
    Seve Ljungman Anm av Jan Kobbernagel, Konkurrencens retlige regulering I (Khvn 1957), NIR 1960 s 196

    Gösta Florén Hälsovårdsstadgan med anvisningar och rättsfall (7 u 1959,448 s)
    Fråga om vilka åtgärder som ägt vidtagas av hälsovårdsnämnd och medicinalstyrelsen beträffande importerade livsmedel innehållande färgämne som ej varit godkänt enligt livsmedelsstadgan, JO 1960 s 234
    Frågan om åtgärder för att förbättra konsumtionsmjölkens beskaffenhet. Betänkande avg 13 juni 1960 av 1954 års mjölkkommitté, SOU 1960:29 (236 s)
    Ölfrågan. Betänkande avg 15 dec 1959 av 1954 års bryggeriutredning, SOU 1959:46 (263 s) — Karl-Ingmar Edstrand StadsförbT 1960 s 222
    E Börjeson Får pantlåneföretag i samband med pantlånerörelse driva annan verksamhet, FT 1959 s 254

112 NILS REGNERSTRAFFLAGEN

Kriminologi m m

    Olof Kinberg Les problèmes fondamentaux de la criminologie. Préface de Marc Ancel (Paris 1960, 325 s)
    Henrik Munktell Reflexioner kring några kriminalpolitiska problem, Festskrift för Sundberg (1959) s 289
    Ivar Strahl Kampen mot brottsligheten (1959, 16 s). Skolöverstyrelsens skriftserie 49. Anm av Carl Holmberg SvJT 1959 s 698, Eric Wahlberg Barnavård 1959 s 209 — Engelska kriminalitetsproblem, SvJT 1960 s 565
    Föreläsningar i kriminologi (1959, 54 s, stencil). Sveriges juristförbund
    Ätgärder i syfte att bekämpa brottsligheten. Riksdagsmotioner jämte yttranden, TSA 1959 s 162
    Gerhard Simson Anm av Wolff Middendorff, Soziologi des Verbrechens (Düsseldorf-Köln 1959, 379 s), SvJT 1960 s 685
    Ungdomsbrottslighet. överväganden och förslag av parlamentariska sakkunniga, avg 10 nov 1959, SOU 1959:37 (315 s) — Yttranden Barnavård 1960 s 36, LandskomT 1960 s 364
    Ivar Agge Kriminografiska uppgifter rörande unga lagöverträdare (1959, 17 s och tabeller 34 s, stencil). Kriminalvetenskapliga institutet vid Stockholms högskola, avd för allmän kriminalvetenskap och kriminalpolitik. Anm av Preben Wolf NTfK 1960 s 375
    Dick Blomberg Den svenska ungdomsbrottsligheten (1960, 207 s). Anm av Elsa Malmroth Barnavård 1960 s 65 — Några ungdomskriminologiska synpunkter, Juristnytt 1960 s 6
    Bertil Hermansson, Sten Björkenhed och Roland Björkberg Ungdom och brott. Tre sociologiska undersökningar (1959, 248 s). Anm av Carl Holmberg SvJT 1960 s 352
    Ola Nyquist Den dolda ungdomsbrottsligheten, Barnavård 1960 s 79
    Knut Sveri Kriminalitet og alder. Ak avh (1960, 242 s). Anm av Ivar AggeTfR 1961 s 184
    Carl Svennegård Reformer i stället för resurser, Juristnytt 1959 s 71, jfrs 139 — Den svenska ungdomsbrottsligheten, ibm 1960 s 211. Härtill Clas Amilon 1961 s 2 — Svennegård Ungdomskriminaliteten i Danmark, SvJT 1960 s 360. Härtill Ivar Strahl s 364
    Britt-Mari Persson Anm av Sverre Brun-Gulbrandsen, Kjönnsrolle og ungdomskriminalitet (Oslo 1958, 201 s), NTfK 1960 s 378

Reformförslag och allmänna verk

    Bengt Hult Den pågående strafflagsreformen, SvJT 1959 s 482Yngve Schartau Straff eller »dalt», Gjallarhornet 1959 s 258, NKrimTeknT 1959 s 56
    Ivar Strahl Några reflexioner ang rättssäkerheten i den moderna kriminalrättsskipningen, Festskrift för Sundberg (1959) s 334
    Hans Thornstedt Domaren och straffbudet och The principle of legality, se Allmänna verk

    Strahl Svensk rättspraxis. Straffrätt 1953—1958, SvJT 1960 s 179, 256
    Nordisk kriminalistisk årsbok 1958 (1960, 143 s). Anm av Henrik Grönqvist JFFT 1960 s 149, Hans Thornstedt SvJT 1961 s 52

SVENSK JURIDISK LITTERATUR 1959 OCH 1960 113    Samhällets åtgärder mot lagöverträdare. Red av Stig Hiljding och med förord av Herman Zetterberg (ny u 1960, 260 s) — SvJT 1961 s 380

Allmänna delen

    Ivar Agge Straffrättens allmänna del. Föreläsningar. H 1 (1959, 152 s). Institutet för rättsvetenskaplig forskning 22. Anm av Anders Bratholm TfR 1960 s 90, Henrik Grönqvist JFFT 1960 s 147, Ola Nyquist SvJT 1960 s 288, Knud Waaben NTfK 1960 s 253 — Brottsbegreppets uppbyggnad, strafffrihetsgrunderna (kompendium Sthm 1960, 103 s)
    Tomas Huldén Dolus eventualis än en gång, SvJT 1960 s 598. Härtill Hjalmar Karlgren s 702
    Hans Thornstedt Om rättsvillfarelse (1956) anm av Johs Andenæs TfR 1960 s 69
    Thornstedt Anm av Johs Andenæs, Alminnelig strafferett (Oslo 1956, 544s), SvJT 1959 s 187 — Anm av Knud Waaben, Det kriminelle forsæt (Khvn 1957, 373 s), SvJT 1959 s 598

    Ang behörig åklagare, då svensk medborgare begått brott å svenskt fartyg eller luftfartyg under resa utom riket, Riksåkl cirk 14 febr 1959 (nr 87)
    Lagstiftning (5 juni 1959), om utlämning för brott till nordiska länder, NJA II 1959 s 79 — Ang utlämning inom Norden, Riksåkl cirk 30 aug 1960 (nr 98)

    Fångvårdsanstalters optimala storlek. Betänkande avg i mars 1959 av fångvårdens byggnadskommitté, SOU 1959:6 (63 s). Anm av C Aude-Hansen NTfK 1961 s 110
    Fångvårdsstyrelsen. Betänkande avg 29 maj 1959 av 1955 års fångvårdsstyrelseutredning, SOU 1959:15 (216 s) — SvJT 1959 s 719
    Fånges arbetsersättning. Betänkande avg 15 juni 1959 av 1956 års eftervårdsutredning, SOU 1959:18 (98 s) — SvJT 1959 s 719
    Hardy Göransson Verkställighet av frihetsstraff, TfKriminalvård 1960 s 49, 1961 s 1
    Olle Hellberg Häktningsbesluts inverkan i visst fall vid fastställande av dag för obligatorisk villkorlig frigivning m m, SvJT 1960 s 309
    Klas Lithner Det sociologiska statusproblemet i några svenska fängelseskildringar, TfKriminalvård 1959 s 54
    Karl-Erik Törnqvist Fångvård och brottsprofylax. Hur tillämpas vårdtänkandet inom fångvården? Hjälper vården?, TfKriminalvård 1960 s 1
    Innebörden av stadgandet i 8 § straffverkställighetslagen om att tillfälle såvitt möjligt skall beredas den dömde att samråda med sin försvarare under betänketiden, JO 1959 s 172
    Behandlingsjournalerna. Praktiska erfarenheter, Tf Kriminalvård 1959 s 25, 39
    Carl Svennegård Små reformer beträffande ungdomsfängelse, SvJT 1960 s 55
    Gerhard Simson Straff och skyddsåtgärd mot alkoholbrottslingar i dagensEuropa, NTfK 1959 s 217

    Ändringar i lagen om villkorlig dom (bötesstraff jämte sådan dom, tillfälligt omhändertagande av villkorligt dömd), NJA II 1959 s 50 — Carl Holmberg SvJT 1960 s 60

8—623004. Svensk Juristtidning 1962

114 NILS REGNER    Ang åtgärder för att åstadkomma ökad tillämpning av möjligheten att i villkorlig dom meddela föreskrift om skadeståndsbetalning (yttrande till första lagutskottet), Riksåkl cirk 9 mars 1960 (nr 95) — Yttrande TSA 1960 s 176
    Atle Eriksson Erfarenheter från arbete i övervakningsnämnd, TfKriminalvård 1960 s 33
    Orientering för övervakare, TfKriminalvård 1959 s 2

    Förverkande på grund av brott. Betänkande avg 16 sept 1960 av Hans Thornstedt, SOU 1960:28 (188 s) — SvJT 1960 s 717 — Yttrande TSA 1961 s 73
    Lag (9 maj 1958) om förverkande av alkoholhaltiga drycker m m, NJA II 1958 s 473 — Fråga om ändrade bestämmelser ang beslag och förverkande av alkoholhaltiga drycker m m påträffade hos krigsmän, MO 1960 s 246

    Ang handläggning av åtalseftergiftsärenden enligt lagen 19 maj 1944, Riksåkl cirk 24 febr 1959 (nr 88), 28 sept 1959 (nr 92) — Carl Holmberg SvJT 1959 s 702 — Ang tillämpning under år 1959 av åtalseftergift enligt samma lag, Riksåkl cirk 17 febr 1960 (nr 94)
    Barnavårdsnämnd eller ungdomsdomstol? Diskussion med inl anf av Ernst Bexelius och Sten Mattsson, NKÅ 1958 s 24
    Greta Grenander Barnavårdsnämndernas dilemma, Barnavård 1960 s 146
    K G Gullberg Riksåklagaren och åtalseftergifterna, Barnavård 1959 s 203
    Gunnar S Johnsson Åtalseftergiftsutredningar — en undersökning, Barnavård 1960 s 44
    Ola Nyquist Juvenile justice. A comparative study with special reference to the Swedish child welfare board and the California juvenile court systems. Ak avh (1960, 302 s). Anm av Inkeri Anttila JFFT 1960 s 238, Alvar Nelson SvJT 1961 s 46, Knut Sveri NTfK 1961 s 103 — Barnavårdsnämnderna och rättssäkerheten, Juristnytt 1960 s 34
    NKÅ 1959: Socialnämnderna i kampen mot ungdomsbrottsligheten s 8 —Korttidsbehandling av unga lagöverträdare s 52 — Reaksjonssystemet overfor lovovertredere mellom 14 og 18 år s 74
    Framställning om samordnande av domstolarnas och barnavårdsnämndernas verksamhet beträffande lagöverträdare som fyllt 18 men ej 21 år, JO 1959 s 207

Speciella delen

    Rune Andréasson Alkohol och trafik (1959, 82 s)
    Nils Hj Egedal se BB (vägtrafik)
    E H Dahlin Om avvikande från olycksplats m m, SvJT 1960 s 621
    Per Erik Fürst Principerna för bedömning av trafikbrott, SvJT 1960 s 212
    Svante Bergström Det juridiska ansvaret för rättskränkningar i rundradioprogram, se HB (immaterialrätt)
    Gunnar Fredriksson Biltillgrepp i Sverige 1950—1957. En kriminalstatistisk undersökning (1958, 164 s, stencil)
    Birgit Werner Motorfordonstillgrepp, NTfK 1960 s 330
    Åtgärder i anledning av det tilltagande antalet motorfordonstillgrepp av unga personer, NKÅ 1958 s 1
    Hans Thornstedt Domaren och straffbudet (bl a ang rån), se Allmännaverk

SVENSK JURIDISK LITTERATUR 1959 OCH 1960 115    Ang tillämpningen av 22 kap. 4 § SL i samband med avbetalningsaffärer, Riksåkl cirk 24 maj 1960 (nr 96) — Yttrande TSA 1960 s 171

    Stig Jägerskiöld Svensk tjänstemannarätt II:1 (bl a ang ämbetsansvar), se Förvaltningsrätt (personalrätt)
    Gunnar Timelin Ang verksmyndigheternas skyldighet att anmäla till åtal, FT 1959 s 249
    Ang åsidosättande av föreskrifter i fråga om sigillering av valsedelsomslag och valförrättares ämbetsansvar, JO 1960 s 306

    Ang tillämpning av 26 kap 1 § SL då formlig befallning icke givits, MO 1959 s 119, jfr s 217, 1960 s 90
    Yttrande över framställning ang ändring av lagstiftningen rörande arreststraff och tillrättavisning, MO 1959 s 243

    Einar Sjövall Rättsmedicin (2 u omarb under medverkan av Hans Thornstedt och Gerhard Voigt 1959, 210 s). Kriminologisk handbok utg av Karl Schlyter 6. Anm av Carl Holmberg SvJT 1960 s 299
    Ang hittelön för påträffat tjuvgods, JO 1959 s 368
    Fråga om vad vid redovisning till kronan av försäljningsmedel för hittegods må — utöver direkta försäljningskostnader — avdragas såsom polismyndighetens kostnader i anledning av fyndet, JO 1960 s 300

 

UTSÖKNINGSLAGEN

    Reinhold Eilard Exekutionsrättsliga uppsatser (1958) anm av Lars Welamson SvJT 1960 s 32 — Svensk exekution i lagstiftning och rättstillämpning (1960, 284 s). Anm av I Ulveson SvJT 1961 s 131
    Åke Hassler Utsökningsrätt (2 u 1960, 489 s) — SvJT 1960 s 438
    Utsökningsväsendet och det moderna samhället, NordJuristmötet 1957 s 176 och bil VII av Per Olof Ekelöf
    Översynen av utsökningslagen, yttrande TSA 1960 s 262
    Fråga huruvida utmätningsman — på grund av förment fel i vägsamfällighets debiteringslängd — ägt vägra begärd verkställighet för uttagande av debiterat belopp, oaktat längden icke klandrats vid domstol, JO 1960 s 81
    Fråga om tillämpningen av 58 § UL (vid indrivning av skatter, böter o dyl då utmätning begärts för enskild fordran), JO 1960 s 278
    Frågor om tillämpning av reglerna om tvångsförvaltning av fast egendom (på grund av icke laga kraftvunnen dom), JO 1959 s 177
    Ang utmätning av bostadsrätt se HB (associationsrätt)

 

RÄTTEGÅNGSBALKEN

    Lars Welamson Svensk rättspraxis. Civil- och straffprocessrätt 1953—1957, SvJT 1959 s 225, jfr s 312, 534, 704
    Per Olof Ekelöf Rättegång H 1 (1957) anm av Torstein Eckhoff TfR 1959 s 148 — H 2 (1958, s 185—390). Institutet för rättsvetenskaplig forskning 19. Anm av Bo Palmgren SvJT 1961 s 227

Domstolsväsendet m m

    Michael von Koch Underrättsorganisationen, Juristnytt 1959 s 27, 75
    E H Dahlin Fördelning av nämndemän mellan domsagans kommuner, SvJT 1960 s 550

116 NILS REGNER    Omreglering av hovrätternas domkretsar. Betänkande avg 5 aug 1959 av Ivar Wieslander, SOU 1959:27 (136 s) — SvJT 1959 s 717Michael von Koch Juristnytt 1960 s 28 — Yttrande TSA 1960 s 94
    Domarbanan. Betänkande avg 15 maj 1959 av 1955 års domareutredning, SOU 1959: 17 (222 s) — SvJT 1959 s 553 — Yttrande TSA 1960 s 91 — Gudmund Ernulf Juristnytt 1959 s 167
    Ang domares rätt att biträda enskild med utlåtande i förestående eller pågående rättegång, JO 1960 s 45
    Ang avkunnande av dom inom stängda dörrar och förbud mot dess utlämnande, JO 1959 s 92

    Carl Svennegård Pressen och rättskipningen, Juristnytt 1959 s 263
    Fråga om förundersökningsledares befogenhet att lämna uppgifter till pressen, JO 1959 s 126
    E H Dahlin Praktiska frågor beträffande upptagning av utsagor och utskrift av fonogram, SvJT 1959 s 610. Härtill Bengt Hjern s 612
    Curt Ekdahl Blankettsystemet inom rättsväsendet, TSA 1959 s 34
    Arvid Rudling Till frågan om domstols protokoll och dom, SvJT 1959 s 607

    Albert Hansson Ytterligare något om advokatarvode, TSA 1959 s 133 —God advokatsed contra rättspraxis (ang byte av offentlig försvarare och biträde enligt lagen om fri rättegång), TSA 1960 s 129
    Sven A Jönsson Om advokatbokföring, TSA 1959 s 12, jfr s 297
    Till tolkningen av begreppet god advokatsed, TSA 1959 s 45, 1960 s 30
    Diskussion av frågan om drivande av advokatverksamhet i form av aktiebolag, TSA 1960 s 76, 324
    Advokaten och TV-rättegångarna, TSA 1960, Gunnar Molin s 337 — GöranLuterkort s 346 — Rolf Dillén s 349
    Från praxis i arvodesärenden, TSA 1959 s 152, 1960 s 133

Civilprocess

    S Matz Handbok i svensk civilprocessrätt (1957) anm av Magnus Sjöberg SvJT 1959 s 446
    Karl Olivecrona Rätt och dom, se Allmänna verk
    J Gillis Wetter The styles of appellate judicial opinions. A case study incomparative law (Leyden 1960, 392 s). Anm av Ernst Dyrbye UfR 1960 s 268, Folke Schmidt SvJT 1961 s 484
    Harry Hector Rationellt samarbete mellan domare och advokater i tvistemål (ang inställande av huvudförhandling), TSA 1959 s 335 jfr s 440
    Erik Schmeling Om tillämpligheten av RB 10 kap 3 § andra stycket näst sista meningen, TSA 1960 s 117
    C-E Sundström Behörighet för kronans organ att vara part i rättegång, SvJT 1960 s 161
    Harry D Miller Survey of civil procedure in the United States, SvJT 1959 s 20
    Lars Welamson Anm av Stephan Hurwitz, Tvistemål. Hovedpunkter af dansk civilprocesret i domssager. 2 u ved Bernhard Gomard (Khvn 1959,335 s), SvJT 1960 s 531

SVENSK JURIDISK LITTERATUR 1959 OCH 1960 117Straffprocess

    Se även under Civilprocess ovan
    Samhällets åtgärder mot lagöverträdare, se SL (allmänna verk)
    Carl M Elwing Tillräckliga skäl. Studier över förutsättningarna för allmänt åtal. Ak avh (1960, 439 s). Anm av Per Olof Bolding SvJT 1961 s 659
    Ang. frågan om lagföring av utländska medborgare, som under tillfällig vistelse i Sverige göra sig skyldiga till brott mot trafiklagstiftningen, Riksåkl cirk 30 juni 1959 (nr 90)
    Ang tillkomsten av s k mottagningsavdelningar vid ungdomsvårdsskolorna samt inverkan härav på åklagarnas handläggning av häktningsärenden, Riksåkl cirk 30 jan 1960 (nr 93). Jfr Råd och anvisningar i socialvårdsfrågor, utg av socialstyrelsen, nr 121
    Ang befogenheten för åklagare att, sedan domstol hävt beslag, i samband med fullföljd av talan i målet ånyo taga egendomen i beslag, JO 1959 s 157
    Offentlig försvarares rätt att i enrum meddela sig med klienten. Yttrande av advokatsamfundets styrelse och uttalande av JO, TSA 1960 s 103 — JO 1960 s 70
    Klas Lithner Snärjande frågor i brottmål, TSA 1959 s 120

    Lars Hjerner Rättegången i valutamål, se HB
    K E Rosén Om förenklingar av förfarandet i bötesmålen, svE H Dahlin SvJT 1961 s 60
    Om förfarandet då domstol skall skilja sig från brottmål där tilltalad icke före preskriptionstidens utgång fått del av stämning, JO 1959 s 108
    Hänsynstagande till den tilltalades och försvararens önskemål vid bestämmande av tid för huvudförhandling i brottmål. Yttrande av advokatsamfundets styrelse och uttalande av JO, TSA 1960 s 97

Överrättsprocess m m

    Tage Boye Om plädering i vadeinlagor, SvJT 1960 s 548
    Thorsten Cars Om resning i rättegångsmål. Ak avh (1959, 320 s). Anm av Gunnar Bomgren SvJT 1960 s 519
    Lars Welamson Anm av Victor Hansen, Retsplejen ved Höjesteret (Khvn1959, 225 s), SvJT 1960 s 530

Bevisrätt

    Per Olof Bolding Aspects of the burden of proof, Scand studies 4 (1960) s 9 (ur Bevisbördan och den juridiska tekniken 1951 och andra arbeten) (även utg separat)
    Robert Boman Åberopsbördan i bilmål, se HB (skadeståndsrätt)
    Helge Crohns Advokaten och de rättslärda, TSA 1959 s 204
    Carl M Elwing Några ord om vittnespsykologisk sakkunnigbevisning i rättegångar, TSA 1959 s 8
    Bengt Lindegård Sjukvården och tystnadsplikten, LäkarT 1959 s 2233
    Arne Trankell Vittnesmål i mordbrandsprocessen på Öland. Sakkunnigframställning (1959, 69 s). Anm av Kurt Gordan Barnavård 1959 s 130. Dansk u (Khvn 1960, 80 s) anm av L Nordskov Nielsen Juristen 1960 s 54— Psykologisk bedömning av vittnesutsagor, SvJT 1959 s 641
    Tystnadsplikt för frikyrkopastorer? Förslag av 1951 års rättegångskommitté och yttrande, TSA 1959 s 391

118 NILS REGNERRättegångskostnad

    Tage Boye Om plädering i vadeinlagor, se ovan (överrättsprocess) — Om spilltidsersättningens innebörd och beräkning, SvJT 1959 s 456. Härtill Holger Wiklund s 461, Boye s 468, 1960 s 128, Wiklund s 131 — Boye Omrättegångskostnad och anslutningsvad, SvJT 1959 s 534
    Per Olof Ekelöf Tillämpningen av RB 31 kap 11 § andra stycket i bilmål, Festskrift för Sundberg (1959) s 106 — Fördelning av rättegångskostnaderna enligt RB 18 kap 4 §, Minnesskrift för Hult (1960) s 110
    Eric Essén Kostnaden för blodanalys (fråga om tilltalads förpliktande att ersätta sådan kostnad), SvJT 1959 s 49. Härtill Bengt Hjern s 52
    Björn Kjellin Jämkning av rättegångskostnad i brottmål, SvJT 1960 s 132. Härtill Joel Laurin s 310, Kjellin s 312
    Stadgandet i 31 kap 1 § RB ang återgäldande av kostnad för tilltalads hämtande till rätten har icke ansetts tillämpligt i fråga om kostnader för häktads inställande vid rätten, JO 1959 s 193
    Privatpersonen och processkostnaderna, NordJuristmötet 1957 s 63
    Ang kostnaden i konkursmål se HB (konkursrätt)
    Ersättning för rese- och väntetid, SvJT 1959 s 717, TSA 1959 s 441 — Utlåtande i viss tillämpningsfråga, TSA 1960 s 284

    Förslaget till lag om rättshjälp (SOU 1958:40), yttrande TSA 1959 s 231— Diskussion s 309
    Rättegångsbiträde åt omyndig (när förmyndaren är advokat), framställning om lagändring, TSA 1960 s 412, jfr s 186
    Wilhelm Brodin Utomprocessuell rättshjälp åt mindre bemedlade, TSA1960 s 217, jfr s 231

Specialprocess

    Mål som har karaktär av såväl tull- som militärmål skall handläggas vid tullmålsdomstol, MO 1960 s 77
    Åklagare är skyldig underrätta bestraffningsberättigad chef om inledd brottsutredning i militärt mål även om utredningen ej är att anse såsom förundersökning, MO 1960 s 82

    Henning Nitelius Arvoden och kostnadsersättningar i mål om lagsökning och betalningsföreläggande, SvJT 1960 s 627
    Ang stadgandet i 22 § andra stycket lagsökningslagen om rätt för borgenär till ersättning för kostnad i mål om betalningsföreläggande, JO 1959 s 199
    Enhetlig nordisk lagstiftning om skiljedom?, NordJuristmötet 1957 s 86

 

GRUNDLAGARNA M M

    Regeringsformen 1809—1959 (texten i gällande och tidigare lydelse) (1959, 112 s). Utg på uppdrag av kommittén för firandet av regeringsformens 150 årsjubileum genom riksdagsbiblioteket — SvJT 1959 s 538
    1809 års regeringsform. Minnesskrift till 150-årsdagen 6 juni 1959 (1959, 192 s, utgörande StatsvT 1959 h 2 och 3, sidhänvisningarna nedan avse sistnämnda) — SvJT 1959 s 538 — Häri: Erik Fahlbeck Inför regeringsfor-

SVENSK JURIDISK LITTERATUR 1959 OCH 1960 119mens 150-årsminne s 93 — Nils Stjernquist Regeringsformens tillkomst s 98Edvard Thermænius Kring förarbetena till regeringsformen s 134 — GeorgAndrén Några synpunkter på konstitutionsutskottets memorial nr 1 med förslag till regeringsform. Den engelska linjen s 161 — Fredrik Lagerroth Hans Järta och Sveriges grundlagar s 195 — Carl Arvid Hessler Regeringsformen och den utländska doktrinen. Debatten kring en klassisk fråga s 209Gunnar Heckscher Regeringsformen och författningsutvecklingen s 226 —Nils Herlitz Regeringsformen i nutida författningsliv. Erfarenheter från 1939—55 s 244 — Jörgen Westerståhl Några synpunkter på en allmän författningsrevision s 262 — Lars Frykholm Litteratur om regeringsformen s 271 — Konstitutionsutskottets memorial 2 juni 1809 (med förslag till regeringsform) s 276
    Erik Fahlbeck Kring regeringsformens 150-årsminne, Festskrift för Sundberg (1959) s 135 — Kring utgåvan (1874) av konstitutionsutskottets handlingar vid riksdagen 1809—1810, Festskrift för Andrén (1960) s 84
    Gunnar Heckscher The Swedish constitution 1809—1959. Tradition and practice in constitutional development (1959, 24 s) — Nationell och internationell författningsdebatt 1809 och tidigare, Festskrift för Andrén (1960) s 146
    Nils Herlitz Regeringsformen, SvJT 1959 s 305
    Hans Meijer Regeringsformen. 150-årsminnet (1959, 56 s). Utg på uppdrag av kommittén för firandet av regeringsformens 150-årsjubileum i samband med utställningen Regeringsformen 1809 — SvJT 1959 s 538
    Nils Stjernquist Regeringsformen. Några data kring dess tillkomst (1959, 15 s)

    Nils Herlitz Grundragen av det svenska statsskickets historia (5 u 2 tr 1959, 377 s) — Nordisk offentlig rätt I—II (1958) anm av Torstein Eckhoff TfR 1960 s 365, Finn Hiorthöy NAdmT 1959 s 102, Stig Jägerskiöld HistT 1960 s 226, jfr Herlitz s 382 — Critical points, se Allmänna verk
    P-E Back Anm av Poul Meyer, Politik. Statskundskab i grundtræk (Khvn 1959), StatsvT 1960 s 118
    Nils Stjernquist Anm av Alf Ross, Dansk statsförfatningsret I—II (Khvn 1959—60, 730 s) och Statsretlige studier (Khvn 1959, 205 s), SvJT 1960 s 611
    S Matz Regeringsformens krav, att statsråden skola vara infödda svenska medborgare, NAdmT 1960 s 113
    Sten Sjöberg Om monarkien, t f regeringar och förmyndarstyrelse, Tiden 1959 s 82
    Håkan Strömberg Konungens dispensmakt (1957) och Bernhard StaedlerKonungens dispensrätt (1956) anm av Nils Herlitz FT 1960 s 139

    Författningsutredningen IV. Opinionsbildningen vid folkomröstningen 1957 av Bo Särlvik, avg 20 mars 1959, SOU 1959:10 (145 s)
    Lars Frykholm Delegerade för riksdagens verk, StatsvT 1959 s 326
    Nils Herlitz Om riksdagsarbete. Strödda iakttagelser och reflexioner, Festskrift för Sundberg (1959) s 157
    Kai Korte Strävandena att underlätta utövningen av rösträtt i de nordiska ländernas vallagstiftning, NAdmT 1959 s 41
    Henrik A Olsson 1949 års uppskovsinstitut. Historik, StatsvT 1960 s 357
    Nils Stjernquist Dubbla beslut. Till frågan om beslutsförfarandet i riksdagens kamrar, StatsvT 1960 s 1

120 NILS REGNER    Ang åsidosättande av föreskrifter i fråga om sigillering av valsedelsomslag och valförrättares ämbetsansvar, JO 1960 s 306

    Åke Malmström Grundlag och civillag. Ett exempel från tysk konstitutionell problematik, Festskrift för Andrén (1960) s 275
    Halvar G F Sundberg Om svensk domstols rätt att pröva lagars och andra författningars giltighet, JFFT 1960 s 59
    Gerhard Simson Anm av Jahrbuch des öffentlichen Rechts der Gegenwart. Utg av Gerhard Leibholz. Neue Folge Bd 8 (Tübingen 1959, 482 s), SvJT 1960 s 526

    Hilding Eek Svenska medborgares skydd i utlandet, en fråga om förhållandet mellan den enskilde och det allmänna, Festskrift för Sundberg (1959) s 87
    Olle Hellberg Genèvekonferensen ang begränsning av framtida statslöshet, SvJT 1960 s 66
    Bertil Ahrnborg International Commission of Jurists' kongress i New Delhi 1959, TSA 1959 s 144
    Gustaf Petrén Konventionen om de mänskliga rättigheterna, SvJT 1959 s 210 — Internationella juristkommissionens Delhideklaration, ibm s 541

    Riksdagens budgetarbete. Betänkande avg 27 maj 1959 av budgetkommittén, SOU 1959:16 (56 s)
    Nils Stjernquist Nutida budgetprinciper och grundlagens, Festskrift för Andrén (1960) s 444

    Alfred Bexelius JO-ämbetet 150 år, SvJT 1960 s 81
    Ingrid Gärde Widemar JO-ämbetet 150 år, FT 1960 s 1
    Lars Frykholm Till opinionsnämndens gåta, StatsvT 1959 s 54

Tryckfrihet och offentlighet
    Svante Bergström Det juridiska ansvaret för rättskränkningar i rundradioprogram, se HB (immaterialrätt)
    Hilding Eek Det offentliga och det hemliga. Yttrandefrihet och tystnadsplikt (1959, 39 s). Aktuellt från TU 8
    Håkan Strömberg Meddelanden för offentliggörande i tryckt skrift av den som är underkastad tystnadsplikt, StatsvT 1959 s 385
    Fråga om vittne (i annat mål än tryckfrihetsmål) bort utfrågas om han lämnat visst meddelande till tidning, JO 1959 s 75
    Hilding Eek Anm av Frede Castberg, Freedom of Speech in the West. Acomparative study of public law in France, the United States and Germany (Oslo—London 1960, 475 s), SvJT 1960 s 682Nils Herlitz Anm av sammaverk TfR 1960 s 369
    Åke Dahl Gallring i kommunala arkiv, StadsförbT 1959 s 89
    Ingel Wadén Förstöring av handlingar under krig, krigsfara eller andra utomordentliga förhållanden, FT 1960 s 118

    Bengt Lindegård Sjukvården och tystnadsplikten, se RB (bevisrätt)
    Bengt Lännergren och Gustaf Petrén Sekretessen och domstolarna, TSA 1960 s 193
    Bertil Wennergren Till frågan om handlingars partsoffentlighet i förvaltningsförfarandet, FT 1959 s 139

SVENSK JURIDISK LITTERATUR 1959 OCH 1960 121    Sekretesskyddet för handlingar rörande rikets försvar. Förslag till ändrade bestämmelser jämte yttrande, TSA 1959 s 434
    Sekretessen kring barnavårdsnämnds handlingar i vissa ärenden rörande vårdnaden om barn. Yttrande till JO, TSA 1960 s 106 — Uttalande av JO, ibm 1960 s 405
    Fråga om förundersökningsledares befogenhet att lämna uppgifter till pressen, JO 1959 s 126
    Ämbetsverk har uppdragit åt utomstående person att verkställa utredning ang arbetsförhållanden inom verket. Fråga huruvida handlingar tillkomna under utredningen utgöra allmänna handlingar till vilka envar skalläga fri tillgång, MO 1960 s 109

 

KYRKORÄTT

    Per-Olof Ahrén Kyrkomötets vetorätt, SvenskT 1960 s 217
    Sven Kjöllerström Praktisk teologi. En handbok i kyrkans organisation och verksamhetsformer (1959, 357 s), innehållande bl a Carl-Gustaf Andrén, Kyrkokunskap, och Kjöllerström, Den kyrkliga lagstiftningen i Sverige
    Yngve Stenström Om biskops tjänst och ämbete. En studie i svensk kyrkorätt. Ak avh (1959, 212 s). Anm av Wilh Blomstrand SvJT 1961 s 129, Gustaf Petrén FT 1959 s 225, Halvar G F Sundberg StatsvT 1960 s 100
    Emil Ahrent Prästval. Prästvalslagen och prästvalsstadgan jämte praktiska anvisningar för valförfarandet (1959, 48 s)
    Kyrkomusikerstadgan. Stadga, avlöningsreglemente och pensionsbestämmelser för kyrkomusiker (7 u 1960, 191 s)

 

FÖRVALTNINGSRÄTT

    Stig Jägerskiöld Allmän förvaltningsrätt (1958) anm av Nils Herlitz FT 1960 s 138, Tore Modeen JFFT 1959 s 276

    Kompetensfördelningen av administrativa besvärsmål mellan Kungl Maj:ti statsrådet och regeringsrätten. Betänkande med förslag avg 15 april 1959 av Seve Ekberg, SOU 1959:4 (485 s) — SvJT 1959 s 359 — Yttranden LandskomT 1959 s 808, TSA 1959 s 395 — Kurt Holmgren Regeringsrätten, arbetsuppgifter och arbetsläge, SvJT 1960 s 123Olof Lundblad FT 1959 s 353 —Halvar G F Sundberg FT 1960 s 272
    Nils Herlitz Regeringsrätten mot historisk bakgrund, FT 1959 s 85
    Regeringsrätten 50 år: Kurt Holmgren TfR 1959 s 97, se ock nedan —Stig Jägerskiöld Skattenytt 1959 s 1 — Carl W U Kuylenstierna SvJT 1959 s 374Adolf Lundevall SkatteT 1959 s 215
    Henrik Klackenberg Regeringsrätten och socialvårdsmålen. Några randanteckningar, SocMedd 1959 s 401
    Bo Lagergren Kammarrättsprocessen i ny utformning, Juristnytt 1960 s 4— Skatteprocessen i kammarrätten. Om processledning och muntlighet enligt den nya kammarrättsstadgan, Skattenytt 1960 s 59
    Bertil Wennergren Kammarrätten och dess process, FT 1960 s 168 — Förfarandet i kammarrätten enligt Kungl Maj:ts stadga för kammarrätten 1 dec 1959, SkatteT 1960 s 87

    Rättssäkerheten vid administrativa frihetsberövanden. Sakkunnigbetänkande med förslag till lag om socialdomstol, avg 30 juni 1960, SOU 1960:19 (381

122 NILS REGNERs) — SvJT 1960 s 715Henrik Klackenberg Domstolsprocess i socialvårdsmålen? Några kritiska synpunkter på förslaget, FT 1960 s 225. Härtill Erik Alexanderson Rättssäkerheten vid administrativa frihetsberövanden, 1961 s1 och Erik Holmberg Om formell och reell rättssäkerhet, s 11 — Holger Nordqvist Barnavård 1960 s 130, SocVårdsförbT 1960 s 148 — Yttranden SocMedd 1961 s 15, TSA 1961 s 63 — Hans Hartelius Rättssäkerheten vid administrativa frihetsberövanden, SocMedicinskT 1960 s 376. Härtill Erik Axelson 1961 s 111, Hartelius s 114, Axelson s 158, Hartelius s 160
    Nils Herlitz Swedish administrative law. Some characteristic features, Scand studies 3 (1959) s 87 (ur Karaktäristiska drag i svensk förvaltningsrätt, NAdmT 1950 s 38, 85, även utg separat)
    Kurt Holmgren Om mål och medel inom det administrativa rättsskyddet. Några reflexioner i anslutning till regeringsrättens 50-årsjubileum, FT1959 s 1
    Stig Jägerskiöld Prejudikatens betydelse på förvaltningens område, FT 1959 s 93
    W A Palme Förvaltningen och rättskipningen i Finland och Sverige från äldre tider till våra dagar. JFFT 1960 s 13 — Förvaltningslagskipningens uppkomst och utveckling under den svenska tiden, ibm 1960 s 219 — Förvaltningslagskipningens utveckling i Finland och Sverige efter skilsmässan år 1809, NAdmT 1960 s 138
    Håkan Strömberg Laglighetsprövning och lämplighetsprövning, Festskrift för Sundberg (1959) s 369
    B Tideström Om utslagsskrivning i beskattningsmål, SkatteT 1959 s 275
    Domstolskontrollen över förvaltningsbeslut, NordJuristmötet 1957 s 197
    Ang jävsfrågor i förvaltningen, JO 1959 s 357, 440, 447
    Gustaf Petrén Anm av Bent Christensen, Nævn og råd (Khvn 1958, 477 s), SvJT 1960 s 683Bertil Wennergren Anm av samma verk FT 1960 s 147

    Statliga företagsformer V. Betänkande med förslag till reformering av de nuvarande statliga företagsformerna m m, avg 20 aug 1960 av 1953 års utredning rörande de statliga företagsformerna, SOU 1960:32 (214 s) — Kurt Holmgren EkonRevy 1960 s 745
    Rune Tersman Statsmakterna och de statliga aktiebolagen. Ak avh (1959, 277 s) — Ledning och kontroll av statliga aktiebolag. Sammandrag av avhandlingen (1959, 64 s). Anm av Per Erik Fürst Juristnytt 1959 s 187
    Kurt Holmgren Anm av Douglas V Verney, Public enterprise in Sweden (Liverpool 1959, 132 s), FT 1960 s 161

Kommunalrätt

    Henry Jarild och Nils Andersson Kommunalkunskap (2 revid u 1959, 192 s)
    Fritz Kaijser Kommunallagarna. I, Kommunindelning och kommunalförbund (1959, 303 s). Anm av Gunnar Hellström StadsförbT 1960 s 609, Sixten Larsson LandskomT 1960 s 251 - II, Kommunallag, landstingslag, skolstyrelselag m m (1960, 504 s)
    Halvar G F Sundberg Kommunalrätt. Speciella delen (1959, 252 s). Anm av Gustaf Petrén SvJT 1960 s 436, Håkan Strömberg StatsvT 1959 s 445, E G Westman FT 1961 s 37 — Sveriges kommunallagar med därtill hörande föreskrifter jämte bihang innehållande särskilda författningar rörande kommunalstyrelsen (1960, 852 s)

SVENSK JURIDISK LITTERATUR 1959 OCH 1960 123    Kommunala författningssamlingar i städerna, StadsförbT 1959 s 191
    Ang skolstyrelse se nedan
    Hans Calmfors Borgarrådsinstitutionen i Stockholm och dess motsvarighet i Oslo, Köpenhamn och Helsingfors. Några jämförande synpunkter, NAdmT 1960 s 184
    Harald Hedsten Funderingar kring lag om kommunalförbund, LandskomT 1959 s 98. Härtill Fritz Kaijser s 100
    Kaijser Om borgerlig primärkommuns underställningsfria lånerätt. Några anteckningar kring en HD-dom (NJA I 1960 s 87), FT 1960 s 241 — De kommunala jävsbestämmelsernas tillämpning, StadsförbT 1960 s 562, 650
    Sten-Sture Landström Kommunförbund i Sverige och i utlandet, StatsvT 1960 s 84
    J-E Stenius De kommunala låneproblemen, LandskomT 1959 s 749
    Halvar G F Sundberg Om de kommunalrättsliga besvärs- och underställningsinstitutens civilrättsliga betydelse, se HB
    Torgny Höjer Stadshistorisk revy 1957—1958 II, StadsförbT 1960 s 603, 628, 658
    International bibliography of urban history. Denmark, Norway, Sweden (1960, 73 s)

Vissa förvaltningsgrenar
    Den statliga centrala rationaliserings- och revisionsverksamhetens organisation. Betänkande avg 12 juni 1959 av 1956 års rationaliseringsutredning, SOU 1959:22 (238 s)
    Redogöraransvaret och anmärkningsprocessen. Förslag avg 20 febr 1960, SOU 1960:7 (146 s)
    Wilhelm Björck. Den ekonomiska kontrollen av statsförvaltningen. En översikt med särskild hänsyn till statens sakrevisions verksamhet, StatsvT 1959 s 353
    Lars Tellner Om bevakning av kronans regressrätt i vissa fall (lön o dyl under sjukdom till följd av trafikskada m m), FT 1960 s 289
    Gunnar Timelin Om behandlingen av postverkets fordringar uppkomna genom brottsliga handlingar, TfKriminalvård 1960 s 11 — Märta Gabrielson Teori och praktik. Några reflexioner om betalningen av utdömda skadestånd,ibm s 55

    Erik Sjöholm Polislagen m m. Lagen om polisväsendet i riket, polisreglementet, allmänna polisinstruktionen, kungörelsen ang stats- och reservpolisen, polislöneförordningen, ersättningskungörelsen, lagen om ersättning tillpolisman för skada å kläder, statsbidragskungörelsen m m jämte kommentarer och rättsfall (1959, 248 s) — SvJT 1959 s 538
    Yttranden om förslaget till socialpolis m m (SOU 1958:34) LandskomT 1959 s 192, TfKriminalvård 1959 s 30 — Helge Dahlström Samhällelig polis och »socialpolis». Några betraktelser i anledning av betänkandet, StadsförbT 1959 s 122
    Allmänna ordningsstadgan. Anteckningar ang iakttagelser, JO 1960 s 393
    S Matz Eldfarliga oljor. Författningstext och kommerskollegii tillämpningsföreskrifter jämte inledning m m (2 u 1960. 56 s)
    Giftstadgan och apoteksvarustadgan. Författningstext jämte bilagor med en översikt över 1959 års ändringar i giftstadgan av betydelse för handeln (1960, 88 s)

124 NILS REGNER    Fråga om förutsättningarna för och förfarandet vid återkallelse av vapenlicens, JO 1959 s 307
    Ang yrkanden om förvisning vid brottmålstalan mot utlänning som tidigare meddelats förvisnings- eller utvisningsbeslut, Riksåkl cirk 19 aug 1960(nr 97)

    Frenne Frankman Allmänna skolstadgan och andra allmänna författningarrörande skolväsendet under skolstyrelsens förvaltning (ny u 1960, 701 s) —Folkskolestadgan och andra författningar rörande det obligatoriska skolväsendet (1959, 463 s) — Läroverksstadgan och andra författningar rörande icke-obligatoriska skolor under skolstyrelsens förvaltning (1959, 458 s)
    Stig Jägerskiöld Från prästskola till enhetsskola (1959, 96 s). Anm i StadsförbT 1959 s 248
    Sten-Sture Landström Skolstyrelsen och delegationsrätten, StadsförbT 1959 s 6 — Landström och Per Langenfelt Skolstyrelsens delegationsrätt. En information och kommentar (1958, 39 s)
    Gustaf Sivgård och Ragnar Wallin De nya skolförfattningarna. Skolpliktstidens skolformer. Orientering och kommentarer (1959, 318 s)
    Ang skolstyrelse se även ovan (kommunalrätt)

Personalrätt

    Statstjänstemäns förhandlingsrätt. Betänkande avg 25 febr 1960 av 1956 års förhandlingsrättsutredning, O Ekblom, SOU 1960:10 (105 s) — SvJT 1960 s 472 — Sammanfattning och yttrande Juristnytt 1960 s 95, 215 — Yttranden LandskomT 1960 s 768, SocMedd 1961 s 70 — Gustaf Petrén Juristnytt 1960 s 281 — Carl Svennegård ibm s 193 — Svennegård Är byråchefer rättslösa, ibm s 232, 255, 267
    Stig Jägerskiöld Svensk tjänstemannarätt II:1 (1959, 481 s). Anm av Lennart Geijer SvJT 1960 s 112, O I Mikkelsen NAdmT 1960 s 123 — Statstjänsten i Norge på ny grundval, NAdmT 1959 s 142 — Swedish state officials and their position under public law and labour law, Scand studies 4 (1960) s 101 (ur Svensk tjänstemannarätt I—II, även utg separat)
    Folke Schmidt Tjänsteavtalet, se HB (arbetsrätt)
    Richard Sterner Grundlag (RF § 28) och läkarbrist (ang utländska läkare i anslutning till JK-utlåtande FT 1950 s 34), Tiden 1959 s 280
    Utredning rörande vissa statliga och kommunala befattningshavares rättsliga ställning (ang oavsättlighet och tvångsförflyttning) av Yngve Söderlund och K E Uhlin, Departement och nämnder 1959 s 434 — Stig Jägerskiöld Om tjänstemännens förflyttning och rätt till lön, Juristnytt 1960 s 75
    Gunnar Weijle Återanställning efter återkallad avskedsansökan, FT 1959 s 252
    Framställning ang ändrade bestämmelser rörande tillkännagivande av beslut om tjänstetillsättning, JO 1959 s 379
    Gunnar Timelin Ang verksmyndigheternas skyldighet att anmäla till åtal, FT 1959 s 249
    Yttrande ang åtal och disciplinär bestraffning i avseende å vissa civilatjänstemän inom försvaret, MO 1959 s 250

    Otto Ekenberg Den svenska statsförvaltningens avlöningsväsen III (1960, 486 s)

SVENSK JURIDISK LITTERATUR 1959 OCH 1960 125    Eric Nord Allmänna resereglementet med samhörande författningar (4 u 1960, 68 s)
    Eric Törngren Ändringsklausuler i tjänste- och pensionsreglementen. Referat (NJA I 1959 s 478) och reflexioner, StadsförbT 1960 s 8
    Ole Westerberg Condictio indebiti i offentlig rätt, se HB
    Statstjänstemännens löne- och pensionsvillkor (8 omarb u 1960, 95 s). TCO:s skriftserie 3

Krigslagstiftning
    Halvar G F Sundberg Värnpliktsförfattningar 1959 (4 u 1959, 234 s)

 

SOCIALRÄTT

    Socialförsäkringens organisation. Socialförsäkringens administrationsnämnds betänkande II, avg 1 okt 1960, SOU 1960:35 (313 s) — Yttranden Gjallarhornet 1961 s 41, 123 — Rolf Broberg SocMedicinskT 1960 s 367, SocVårdsförbT 1960 s. 218
    Ernst Michanek Socialboken (11 u 1958, 351 s)
    Konrad Persson Social welfare in Sweden. A summary account (ny u 1959,51 s)
    Carl Gustaf Weibull Vilka förmåner har jag rätt till? Uppslagsbok över medborgarens sociala rättigheter (3 omarb och utök u 1959, 152 s)
    Våra sociala förmåner 1960—61 (1960, 55 s) — Social benefits in Sweden (ny u 1959, 56 s) — Die Sozialgesetzgebung in Schweden (1960, 56 s)
    Nordiska medborgares sociala rättigheter under uppehåll i annat nordiskt land. Utg av den Nordiska socialpolitiska kommittén på framställning från Nordiska rådet (2 u 1959, 80 s)

    John Nordin Yrkesskadeförsäkringslagen och invaliditetsgradsättningen I (ny u 1958, 143 s). II (supplement 1959, 112 s; ny u 1960, 112 s)
    Yngve Samuelsson Försäkringsrådet, SocMedd 1959 s 429
    S Wernstedt Några anteckningar om praxis i av Kungl. Maj:t avgjorda ärenden om ersättning av statsmedel i anledning av olycksfall i arbete eller yrkessjukdom m m, då rätt till sådan ersättning ej förelegat, FT 1960 s 66

    Läkemedelsrabatteringen. Betänkande avg 15 dec 1959, SOU 1959:43 (191 s)
    Sten Westermark Ersättning till kommun från allmän sjukkassa för läkarvård (19 § sjukförsäkringslagen), LandskomT 1959 s 280, StadsförbT 1959 s 177

    Förbättrade familjeförmåner från folkpensioneringen m m. Förslag avg i okt 1959 av 1958 års socialförsäkringskommitté, SOU 1959:32 (238 s)
    Gösta Ekman Folkpensioneringens finansiering, SkatteT 1960 s 336
    Åke Elmér Folkpensioneringen i Sverige med särskild hänsyn till ålderspensioneringen. Ak avh (1960, 623 s). Samhällsvetenskapliga studier 17. Anm av Arne Andersson SocVårdsförbT 1960 s 165, Bertil Bagger-Sjöbäck SocMedd 1960 s 434
    Allan Lundberg Några principiella synpunkter på frågan om förutsättningarna för utfående av vissa kontanta pensionsförmåner, SocVårdsförbT 1959 s 4
    Konrad Persson Lagbroschyr med kommentarer rörande folkpensioneringen (1959, 136 s)

126 NILS REGNER    Eric Essén En fråga om underhåll till barn med okänd fader (ang 6 § lagen om särskilda barnbidrag m m), Barnavård 1959 s 119

    Tilläggspensioneringens administration. Socialförsäkringens administrationsnämnds betänkande I, avg 23 maj 1959, SOU 1959:12 (186 s)
    Lag om allmän tilläggspension av år 1959 med kommentar av Torsten Nilsson (1959, 77 s)
    Rolf Broberg och Erik Malm ATP. Allmänna tilläggspensioneringen. Kortfattad handledning jämte författningstexter (1959; 2 u 1960, 68 s). Anm av Erik Stern SkatteT 1960 s 173
    Erik Malm En orientering om tilläggspensioneringen och dess administration, StadsförbT 1960 s 39
    Ernst Michanek och Lars-Åke Åström De nya pensionerna (1959, 259 s; 2 revid u 1960, 301 s)
    Arne Steneborn Den allmänna tilläggspensioneringen, SkatteT 1960 s 197
    Thord Wallén Allmän tilläggspension (1959, 58 s). Utg av TCO
    Erik Hahr Pensionsstiftelserna och obligatoriet, Skattenytt 1959 s 290, 342
    L Lagerström I vad mån omfattas utlänningar i Sverige och utlandssvenskar av ATP?, Gjallarhornet 1960 s 663
    Gunnar Molin Advokaterna och den allmänna tilläggspensionen, TSA 1960 s 3. Härtill Holger Wiklund s 6, Åke Svensson s 8
    Åke Sambergs ATP och de fria företagarna, Juristnytt 1959 s 283, 295, 304
    Gösta Stendahl Om begreppet inkomst av tjänst enligt ATP, Skattenytt 1960 s 269 — Vem är arbetsgivare enligt ATP, ibm s 309

    Socialvårdsmål, SocMedd 1959: Henrik Klackenberg Regeringsrätten s 401Stig Wernlund Kammarrätten s 419 — Åke Sylwan Länsstyrelserna s 425Yngve Samuelsson Försäkringsrådet s 429
    Bernhard Staedler Socialhjälp åt behövande, som sammanbor med barn med egna inkomster, FT 1960 s 97 — Olov Mattson LandskomT 1960 s 631
    Framställning ang åtgärder i syfte att undanröja ur rättssäkerhetssynpunkt föreliggande missförhållanden i fråga om tillämpningen av lagstiftningen rörande försörjningspliktigas intagande i arbetshem, JO 1960 s 311

    Ulla Lindström Lagen om barnet (ang i socialdepartementet omarbetat förslag till barnavårdslag), SocMedd 1959 s 179 — Elsa Malmroth Barnavård 1959 s 213 — Holger Romander Barnavård 1959 s 91, 188
    Sven af Geijerstam Den nya barnavårdslagen och den förebyggande ungdomsvården, StadsförbT 1960 s 270 — Lennart Karlsson LandskomT 1960s 415
    Verksamheten vid ungdomsvårdsskolorna. Betänkande avg i aug 1959 av kommittén för ungdomsvårdsskolorna, SOU 1959:25 (197 s) — Yttrande LäkarT 1960 s 192
    Åke Bylander Utredningen i vissa barnavårdsärenden, LandskomT 1960 s 841
    Olov Mattson Om juristerna i barnavårdsnämnderna, LandskomT 1960 s 407 — Något om allmänt förebyggande åtgärder inom socialvården, ibm s 575, 669
    Eric Wahlberg Förmedling av sakkunnigt bistånd till barnavårdsnämnderna, Barnavård 1960 s 109

SVENSK JURIDISK LITTERATUR 1959 OCH 1960 127    Ang omhändertagande för skyddsuppfostran när lång tid förflutit efter beslutets fattande, JO 1959 s 321
    Ang barnavård se även SL

    Medicinalförfattningar. Senast utg av A E Bastman, 7 omarb u utg av Erik Björkquist och Håkan Rahm (1959, 1303 s)
    Läkemedelsförsörjningens organisation. Betänkande avg 6 maj 1959 av 1953 års läkemedelskommitté, SOU 1959:5 (303 s) — Yttrande LäkarT 1960s 57
    Lag (14 mars 1958) om tillvaratagande av vävnader och annat biologisktmaterial från avliden person, NJA II 1958 s 530
    Lag om ändring i sinnessjuklagen (vård utan kvarhållningsrätt), NJA II 1959 s 120
    Det rättspsykiatriska undersökningsväsendets organisation. Betänkande avg 11 juni 1959, SOU 1959:20 (180 s) — Yttrande TSA 1959 s 416
    C-G Berglin Vem får tvångsintagas på sinnessjukhus, SocMedicinskT 1960 s 323
    Frågor om intagning på sinnessjukhus grundats på tillräckliga skäl m m, JO 1960 s 181, 193, 217
    Håkan Rahm Nya stadgan om enskilda sjukhem, LäkarT 1960 s 2136

    Gösta Florén Hälsovårdsstadgan, se HB (näringsrätt)
    Fritz Kaijser Den nya hälsovårdsstadgan, LandskomT 1959 s 69, StadsförbT 1959 s 152
    Håkan Strömberg Några problem rörande lokala föreskrifter enligt den nya hälsovårdsstadgan, se BB (vattenrätt)
    Normalhälsovårdsordning. Fastställd av Kungl Maj:t 5 juni 1959 (1959,10 s)

    Henrik Klackenberg Några spörsmål om polismyndighets uppgifter enligt nykterhetsvårdslagen, FT 1959 s 47 — Nykterhetsnämndernas trafiksäkerhetsuppgifter, se BB (vägtrafik)
    Gerhard Simson Straff och skyddsåtgärd mot alkoholbrottslingar, se SL (allmänna delen)
    Ang åtalsprövning enligt 57 § lagen om nykterhetsvård, Riksåkl cirk 12 juni 1959 (nr 89)
    Förhör i ärenden ang tvångsintagning av alkoholmissbrukare (27 § lagen om nykterhetsvård), JO 1959 s 300
    Fråga om förfarandet vid nykterhetsnämnds undersökning (i anledning av enstaka fylleriförseelse) samt om förutsättningarna och formerna för nämndens ingripanden, JO 1960 s 174
    Framställning ang ändring av nykterhetsvårdslagen i syfte bl a att tillgodose behovet av klara bestämmelser om befogenhet för polisen att under erforderlig tid för utredning kvarhålla alkoholmissbrukare, som misstänkes vara farlig, JO 1960 s 345, jfr s 169, 385
    Innebörden av länsstyrelses befogenhet att — i samband med beviljande av villkorligt anstånd med verkställighet av beslut om tvångsintagning av alkoholmissbrukare — åt nykterhetsnämnd uppdraga att besluta om lydnadsföreskrifter, JO 1960 s 379

128 NILS REGNERSKATTERÄTT

    Familjebeskattningen. Förslag avg 10 juni 1959 av 1957 års sambeskattningsrevision, SOU 1959:13 (275 s) — Yngve Gisser SkatteT 1959 s 331 —Sten Wilkens Skattenytt 1959 s 249
    Fastighetsbeskattningen. Betänkande avg 20 jan 1960 av 1957 års fastighetsskattesakkunniga, SOU 1960:4 (179 s) — E Hjortsberg LandskomT 1960s 138, jfr s 506, Skattenytt 1960 s 159, StadsförbT 1960 s 197 — E Reuterswärd SkatteT 1960 s 387
    Studiekostnader vid beskattningen. Betänkande avg 20 jan 1960 av skattelagssakkunniga, SOU 1960:6 (211 s) — Erik Eklund SkatteT 1960 s 148 —Carsten Welinder ibm s 159 — Leif Mutén Skattenytt 1960 s 173
    John Bratt Några nyheter i skattelagstiftningen (ang förlustutjämning, avsättning till konjunkturinvesteringsfond), EkonRevy 1960 s 535, 698 — Erik Eklund Ändrade bestämmelser rörande investeringsfonder för konjunkturutjämning, SkatteT 1959 s 115 — Erland Geijer, Eric Rosenqvist och Harry Sterner Öppen resultatutjämning vid inkomstbeskattningen. Investeringsfonder, skogskonto m m, förlustutjämning, ackumulerad inkomst (1960, 136 s)Sune Kellgren Om konjunkturinvesteringsfonder och deras redovisningstekniska problem (1959, 57 s). Handelshögskolans i Göteborg skriftserie1959:7. Anm av Hans Bylin SkatteT 1960 s 347 — Bertil af Klercker Förlustutjämning vid inkomsttaxeringen, Skattenytt 1960 s 231 — C O Sandström Mera om förlustutjämning vid inkomstbeskattningen, SkatteT 1960 s 403

    Göran Englund Om inkomstskattefaktorn vid beskattning av benefika förvärv. Ak avh (1960, 415 s). Anm av Leif Mutén, Inkomstskatteproblem vid arv och gåva, Skattenytt 1960 s 351, Carsten Welinder SkatteT 1960 s 449
    Åke Hellner Periodiskt understöd och underskott. En undersökning om avdragsrätten för periodiskt understöd och underskott enligt 46 § KL med särskild hänsyn till avdragsförbudet för levnadskostnad och kapitalavbetalning enligt 20 § KL. Ak avh (1959, 353 s). Skrifter utg av Juridiska fakulteten i Lund 21. Anm av Carl W U Kuylenstierna SkatteT 1960 s 117, Carsten Welinder SvJT 1959 s 591
    Leif Mutén Inkomst eller kapitalvinst. Inkomstskatteproblem vid obligations- och fastighetsaffärer. Ak avh (1959, 316 s). Anm av Edward Andersson JFFT 1959 s 278, Torsten Blennow EkonRevy 1960 s 353, Hans Bylin Skattenytt 1959 s 369, Carl W Kuylenstierna SvJT 1961 s 375, Carsten Welinder SkatteT 1959 s 352
    Erik Lindahl Om skatteprinciper och skattepolitik, i Ekonomi, politik, samhälle. En bok tillägnad Bertil Ohlin (1959) s 151
    Nils Meinander Synpunkter på företagsbeskattningens ekonomiska verkningar, i nyssnämnda bok s 211
    Sven Strömberg Om skatteflyktstransaktioner, FT 1959 s 73
    Frank Hallis Wallin »Direkta» och »indirekta» skatter i finansvetenskaplig och finansrättslig doktrin, Skattenytt 1959 s 351

    K Olov Andersson och Folke Nilsson Deklarationshandbok för lantbrukare (2 u 1960, 256 s). Anm av Dag Helmers Skattenytt 1959 s 32
    John Bratt Deklaration och beskattning. Skatterna å inkomst och förmögenhet, arv, gåva m m (5 omarb u 1960, 287 s). Studierådet vid affärsbankerna. Anm (4 u) av Torsten Blennow EkonRevy 1959 s 65

SVENSK JURIDISK LITTERATUR 1959 OCH 1960 129    Carl Fors Deklaration och skatteberäkning. Handledning för jordbrukare, företagare, löntagare m fl skattskyldiga (22 och 23 u 1959, 191 s)
    Erland Geijer, Eric Rosenqvist och Harry Sterner Skattehandbok. II, Regeringsrättsutslag och riksskattenämndens meddelanden jämte register (4 omarb och utök u 1959, 1022 s). Anm av Einar Sivert SkatteT 1960 s 167
    Eric Nilsson och Allan Hallerby Deklaration enligt kontantprincipen (16 u 1960, 82 s)
    Sven Em Ohlon Hur skall jag deklarera samt beräkna och betala mina skatter? (ny u 1960, 62 s)
    Per Edvin Sköld Deklarationshandbok (ny u 1959, 155 s)
    Erland Geijer How Swedish tax laws affect persons removing into or from Sweden or residing abroad (4 revised ed 1959, 122 s) — Om beskattning i Sverige vid in- och utflyttning samt vistelse i utlandet (7 omarb och utök u 1959, 112 s)
    Martin Norr, Frank J Duffy och Harry Sterner Taxation in Sweden (Boston 1959, 652 s). Anm av Leif Mutén Skattenytt 1960 s 324, Frank Hallis WallinTSA 1960 s 357
    Norr och C Sandels The corporate income tax in Sweden (1960). Anm av Leif Mutén Skattenytt 1960 s 324
    Siegfrid Dath Effektiv export på Västtyskland. En handbok, se Allmänna verk
    Erik Scholander Svensk-engelsk och svensk-tysk ordlista över beskattningstermer, SkatteT 1960 s 22, 236
    Regeringsrättens utslag, SkatteT 1959, 1960
    Sakregister till riksskattenämndens meddelanden. Skattenytt och SkatteT 1959, 1960

Skattskyldighet, avdragsrätt m m

    Åke Hellner Skattskyldighet vid benefik överlåtelse av kapitalinkomst, SkatteT 1960 s 473, jfr 1961 s 26
    Beskattning av vinster i s k fiske-(pimpel) tävlingar, SkatteT 1960 s 485
    Nils G Lindquist Om beskattning av pensionsförsäkringsbelopp (ang förslag 1959), SkatteT 1959 s 53 — Meddelanden från Svenska livförsäkringsbolags skattenämnd, SkatteT 1960 s 222
    Hans Bylin Till frågan om avdrag för stämpelkostnader o dyl, SkatteT 1959 s 41
    Eugen Glas Representationskostnader. Några reflexioner, Skattenytt 1959 s 114. Härtill Leif Mutén s 144, John Bratt s 182, Glas s 221, Mutén s 302, Glas s 339
    Erik Scholander Avdrag för omkostnad i förvärvskälla. En redogörelse för två tyska rättsfall, SkatteT 1960 s 415
    Carl-Erik Wallhammar Några ord om rätt till avdrag för ränta å egna hemslån, Skattenytt 1960 s 225 — Något om hur skattelag tolkats i ett aktuellt fall (ang skattefrihet för vissa bidrag till nedbringande av bostadskostnader), SkatteT 1960 s 554

Fastighetstaxering och särskilda inkomstkällor

    Carl Olof Sandström Något om praxis inom området för inkomst av jordbruksfastighet, Skattenytt 1960 s 69

9—623004. Svensk Juristtidning 1962

130 NILS REGNER    Gösta Ekman Lättnader i skogs- och realisationsvinstbeskattningen för fastighetsägare, som deltar i rationaliseringsåtgärder m m, SkatteT 1959 s 172 — Utredningsförslag rörande inventarier i jordbruk med kontantredovisning (värdeminskningsavdrag å maskiner m m, beskattning av djur), SkatteT 1959 s 416
    Helmer Jansson Skogsbrukets beskattning (1960, 116 s)
    Olof Ljungberg och Carl Åbjörnsson Beskattning av inkomst av skogsbruk och Lagstiftningen om skogskonto (2 omarb och utök u 1959, 59 s). Skattenytts skriftserie 1
    Magnus Nordquist Beskattningen av jakten, SvJakt 1959 s 136
    Stig Sagnert Värdeminskningsavdrag för döda inventarier i jordbruk med kontantmässig inkomstredovisning. Förslag 1959, Skattenytt 1959 s 293 —Skatteflyktskommitténs förslag till ändrade beskattningsregler beträffande djur i jordbruk med kontantmässig inkomstredovisning. Översikt och reflexioner, Skattenytt 1960 s 11

    Bertil af Klercker »Avskrivningsunderlag» vid värdeminskningsavdrag för byggnader i rörelse, Skattenytt 1960 s 277
    Erik Lilliesköld Om substansminskning (grus- och lertäkt m m), Skattenytt 1959 s 201. Härtill Gunnar Spetz s 301
    Carl Olof Sandström Ang avdrag för värdeminskning e dyl beträffande annan fastighet, Skattenytt 1960 s 107
    Bertil Wennergren Rätten till avdrag för kostnad å byggnad, Skattenytt 1959 s 207, 341

    Hans Bylin Rörelsebeskattning i regeringsrättens praxis 1956—1959, Skattenytt 1959 s 165, 1960 s 195
    Magnus af Ekenstam Om värderingen av varuuttag i rörelse, Skattenytt 1959 s 228
    Erik Hahr Pensionsstiftelseaktuellt, Skattenytt 1960 s 245, 288
    Sune Kellgren Om personalstiftelser, Skattenytt 1959 s 51
    Leif Mutén Den ändrade bolagsbeskattningen, EkonRevy 1960 s 764
    Carl Olof Sandström Ang skattelättnader för nyemissioner samt aktiebolags och ekonomiska föreningars skattskyldighet för utdelningar, Skattenytt 1960 s 125, SkatteT 1960 s 316
    E G Bergqvist Aktiebolagsbeskattning. Supplement avseende lagändringar, rättsfall m m under 1957, 1958 och 1959 (1960, 29 s) — Goodwill. Något om dess värdering och behandling i räkenskaper och vid beskattning, närmast med tanke på aktiebolag (1960, 15 s)

    Bo Lagergren Inkomst av tjänst i regeringsrättens praxis åren 1956—1958. En prejudikatssammanställning, Skattenytt 1959 s 33
    Alarik Wigert, Sven Svensson och Arne Steneborn Sjömansskatt. Handbok (1958, 104 s). Anm av C P Engblom SkatteT 1959 s 58, Dag Helmers Skattenytt 1959 s 32
    Steneborn Sjömansskatten, SkatteT 1960 s 7
    Erik Lilliesköld Om sjömäns beskattning för inkomst i land m m, Skattenytt 1960 s 19
    Tore Lundin Om beskattning av sjömanshustrus inkomst, Skattenytt 1960 s 135
    Meddelanden från sjömansskattenämnden, SkatteT 1959

SVENSK JURIDISK LITTERATUR 1959 OCH 1960 131    Erfarenheter av sjömansskatten, SjöfartsT 1959 s 2115

    Bo Lagergren Realisationsvinstbeskattning i regeringsrättens praxis åren 1955—1958, Skattenytt 1959 s 129, 179
    Erland Geijer Om realisationsvinstbeskattning vid utbyte år 1961 av Svenska Tändsticksaktiebolagets förlagsbevis mot tyska obligationer m m, SkatteT 1960 s 481

    Erik Scholander Om beskattning av beräknad ränta å till aktie- eller andelsägare utlånade medel, SkatteT 1959 s 47 — Eric Sjölin ibm s 191
    Lennart Stange Några synpunkter på skattskyldigheten för förtäckt aktieutdelning vid aktieöverlåtelse, Skattenytt 1959 s 333

Allmänna avdrag m m

    Erik Scholander Om beräkning av ortsavdrag och statlig inkomstskatt då skattskyldig, som samtaxeras med andra maken, ett år taxeras för två beskattningsår, SkatteT 1959 s 186
    Sven Wasteson Om rätt att i annan kommun än hemortskommunen utnyttja allmänna avdrag och ortsavdrag, Skattenytt 1959 s 97
    L Rönnsten Om beräkning av skatt för ackumulerad inkomst, då denna inkomst är större än den beskattningsbara inkomsten, SkatteT 1959 s 349
    Erik Scholander Om stiftelsers och föreningars rätt till inskränkning i skattskyldigheten jämlikt 53 § 1 mom e) KL, Skattenytt 1960 s 93
    K G A Sandström Nytt dubbelbeskattningsavtal emellan Sverige och Danmark, Skattenytt 1959 s 43 — Beskattning i Sverige av löner och arvodensamt pensioner. Särskilt med beaktande av bestämmelserna i dubbelbeskattningsavtalen, ibm s 259, 350

Taxering m m

    Förbättrad taxeringskontroll. Förslag avg 20 okt 1960 av taxeringskontrollutredningen, Rolf Lindqvist, SOU 1960:36 (378 s) — Skattenytt 1960 s 366 — Yttranden SparbT 1961 s 55, TSA 1961 s 80
    Adolf Lundevall Handbok i taxeringsförfarandet. Författningstexter med kommentar och rättsfall (1959, 436 s). Utg av Statens nämnd för utg av förvaltningsrättsliga publikationer. Anm av Erik Stern SkatteT 1959 s 318

    Magnus af Ekenstam Om deklarationsgranskning, Skattenytt 1960 s 214
    Olof Ljungberg Några synpunkter på frågan om möjligheten att åstadkomma tillfredsställande kontroll av företagens inkomstdeklarationer, Skattenytt 1960 s 282
    Ernst Wessman Taxeringsmyndigheternas inställning till affärsbokföringen, SkatteT 1959 s 192
    Tvångsmedel vid taxeringsrevision. Förslag till lag om handräckning åt beskattningsmyndighet jämte yttrande, TSA 1960 s 391 — Skattenytt 1960 s 315

    Förfarandet i taxeringsnämnd och prövningsnämnd. Anteckningar rörande iakttagelser, JO 1960 s 366, 370
    Sigurd Rietz Jävsbestämmelserna i taxeringsförordningen, en inadvertens, SkatteT 1959 s 342
    B Tideström Om utslagsskrivning i beskattningsmål, SkatteT 1959 s 275

132 NILS REGNERBirger Wennberg Böra de muntliga förhandlingarna i prövningsnämnden vara offentliga eller ej?, FT 1960 s 280 — Om muntliga förhandlingar i prövningsnämnd, Skattenytt 1960 s 369 — Något om prövningsnämndensanvisningar, Skattenytt 1960 s 328
    Dag Helmers Taxeringsintendents besvär hos prövningsnämnd, Skattenytt1959 s 242. Härtill C Arthur Norgren s 300
    W Hermanson Om kompenserande ändring i taxering, Skattenytt 1960 s 138
    Bo Lagergren Skatteprocessen i kammarrätten. Om processledning, se Förvaltningsrätt
    Gustaf Petrén Kammarrätten och fullföljdsreformen, SkatteT 1959 s 139
    Bertil Wennergren Förfarandet i kammarrätten, se Förvaltningsrätt
    G Sandler Några spörsmål i anslutning till bestämmelserna i taxeringsförordningen om extra ordinär besvärsrätt, SkatteT 1960 s 13
    Sandler Ang tillämpningen av bestämmelserna i taxeringsförordningen om vitesföreläggande i samband med anmaning att avgiva självdeklaration samt bötesstraff för underlåtenhet att fullgöra deklarationsskyldighet, SkatteT 1959 s 13
    Bertil Wennergren Om utdömande av taxeringsförfarandets vite, SkatteT 1960 s 529
    Uttalande av JO ang handläggning av vites föreläggande och utdömande, Skattenytt 1960 s 330
    Sture Jarnerup Om förhandsbesked i taxeringsfrågor, FT 1959 s 17, SkatteT 1959 s 246

    Atle Eriksson Om påföljder av brott mot skatteförfattningarna (2 omarb u 1960, 52 s). Skattenytts skriftserie 2. Anm av Sven Lutteman Skattenytt1960 s 118
    Skärpning av skattestrafflagen m m (förslag), Skattenytt 1960 s 315
    Sven Lutteman Vårdslöshet vid deklaration, Skattenytt 1959 s 113
    K G A Sandström Till frågan om skattestrafflagens tillämpning (tillägg till Skattenytt 1958 s 222), ibm 1959 s 180
    Gunnar Wejle Mål om skattebrott (ang skyldighet att göra anmälan tillåtal), Skattenytt 1959 s 137
    Ang förhållandet mellan åklagar- och taxeringsmyndigheter med avseende å förundersökning och åtal för deklarationsbrott. Yttrande till JO, Riksåkl cirk 28 nov 1960 (nr 100)

    Uppbörd

    Reinhold Eilard Om kvittning i restitutionsfordran, se HB
    Ole Westerberg Condictio indebiti, se HB
    Äger kronan vid återbetalning av överskjutande skatt kvittningsvis göra avdrag för andra kronans fordringar än sådana som avses i 68 § uppbördsförordningen?, JO 1960 s 278; jfr s 374
    Äger utmätnings man, som vid indrivning av skatt medger den skattskyldige betalningsanstånd, betinga sig säkerhet för skattefordringen?, JO 1960 s 291

Arvs- och gåvoskatt, stämpelavgift

    Ändrade bestämmelser om arvs- och gåvoskatt (KF 21 nov 1958), NJA II 1958 s 230 — Sven-Ivar Ivarsson Randanmärkningar ang kvarlåtenskaps-

SVENSK JURIDISK LITTERATUR 1959 OCH 1960 133skattens eftermäle, SkatteT 1959 s 347 — Lars Fogelklou EkonRevy 1959 s 128 — N Erik Åqvist Omläggningen av dödsbobeskattningen, SkatteT 1959 s 85
    Eric Rosenqvist Den nya arvs- och gåvobeskattningen (1959, 22 s)
    Einar Mogård Svensk rättspraxis rörande arvsskatt, SvJT 1959 s 469 (tilllägg till 1958 s 575)
    John Bratt och Lars Fogelklou Skatt på arv och skatt på gåva. Kommentar till 1941 års förordning om arvsskatt och gåvoskatt (1960, 300 s). Anm av Erik Stern SkatteT 1960 s 489, N E Åqvist SvJT 1961 s 476Bratt Deklaration och beskattning, se här ovan
    Göran Englund Om inkomstskatte faktorn vid beskattning av benefika förvärv, se här ovan
    S Matz Är änka skyldig betala arvsskatt på livränta, som utgår så länge hon förblir ogift?, SvJT 1959 s 625
    Jöran Mueller Om bestämmande i visst fall (när efterlevande make tillskiftats mer än enligt lag) av efterlevande makes arvsskattefria andel idödsbo, SvJT 1959 s 198
    Bör inteckningskontrollstämpel åsättas vid anteckning om innehav av skuldebrev, som å samma inskrivningsdag intecknats eller varit föremål förannan inteckningsåtgärd, JO 1959 s 122

Tull m m

    Tulltaxeförordning och tulltaxa med statistisk varuförteckning, import och exportföreskrifter m m. 1959. Red av Edwin Andrén (1958, 655 s)
    Tulltaxa med statistisk varuförteckning, import- och exportföreskrifter,särskilda varuskatter. 1960. Red av Åke Spanier (1960, 460 s)
    Förslag till lag om straff för varusmuggling m m. Betänkande avg 2 sept 1959 av Emanuel Walberg, SOU 1959:24 (407 s) — SvJT 1959 s 721 — Yttrande TSA 1959 s 430 — Ny strafflagstiftning (30 juni 1960), NJA II 1960 s 119 — Stig Jungefors Lurendrejeri och tullförsnillning (historisk översikt, ur betänkandet), SvJT 1960 s 689
    Lag (18 dec 1959) om gränstullsamarbete med annan stat, NJA II 1959 s 172 — Stig Jungefors Gränstullrättsliga spörsmål, SvJT 1960 s 305
    Ang vissa frågor, som ha samband med ikraftträdandet av lagen om straff för varusmuggling, Riksåkl cirk 28 dec 1960 (nr 102)
    Ang tillämpning av 1 § 6 mom lagen om straff för olovlig varuinförsel, JO 1959 s 157

Andra skatter

    Sten Walberg Ny processordning för konsumtionsskatter, SkatteT 1959 s 303
    E G Bergqvist Köpmännen och den allmänna varuskatten (1959, 32 s)
    Kjell Edström Jordbrukares taxering till allmän varuskatt, SkatteT 1960 s 545
    Dag Helmers Allmän varuskatt. Författningstext med kommentarer (1959, 89 s) — Den allmänna varuskatten. En översikt, Skattenytt 1960 s 5
    Eric Rosenqvist Den allmänna varuskatten (1959, 31 s)
    N Erik Åqvist, Kjell Edström och Hans R Fridolin Omsättningsskatten. En redogörelse för 1959 års lagstiftning om allmän varuskatt (1959; 2 u 1960,

134 NILS REGNER94 s). Anm av Dag Helmers Skattenytt 1960 s 55, Erik Stern SkatteT 1960 s 168
    Upplysningar ang förordningen om allmän varuskatt. Utg genom finansdepartementets försorg (1959, 7 s), även i SkatteT 1959 s 394 — Ikraftträdandebestämmelserna SkatteT 1959 s 405
    Sakregister till riksskattenämndens meddelanden ang allmänna varuskatten Skattenytt 1959, 1960, SkatteT 1959, 1960

    Filmstöd och biografnöjesskatt. Betänkande avg i jan 1959 av 1957 års filmstödutredning, SOU 1959:2 (153 s)
    Sven Ljungström Nöjesskatt å revy-, kabaret- och varietéföreställningar, SkatteT 1959 s 103, 155

 

INTERNATIONELL RÄTT

    Hans Blix Treaty-making power. Ak avh (1959, 414 s). Anm av Hilding Eek NTfIntRet 1959 s 389, Stig Jägerskiöld, Några anteckningar om rättsvetenskaplig metod, SvJT 1960 s 580

    Per Olof Bolding Forskningsprogram för folkrätten?, Festskrift för Sundberg 1959 s 77
    Hilding Eek Fullgörande av traktatsförpliktelse, SvJT 1959 s 561 — Theadministration of justice in conflict cases involving refugees, Scand studies 3 (1959) s 21 (ur Att sakna hemlandets beskydd, SvJT 1957 s 529 m fl, även utg separat) — Internationella domstolen (1960, 32 s) — Anm av Bengt Broms, The doctrine of equality of states as applied in international organisations. Ak avh (Helsingfors 1959), StatsvT 1960 s 350 — Anm av Nagendra Singh, Nuclear weapons and international law (London 1959, 267 s), SvJT 1959 s 535, NTfIntRet 1959 s 165
    Edvard Hambro De almindelige rettsgrunnsetninger som folkerettskilde. Tanker om de blandede voldgiftsdomstoler, en internasjonal konfliktrett og partsautonomien, SvJT 1959 s 145 — Anm av Dictionnaire de la terminologie du droit international. Publié sous le patronage de l'Union academique internationale (Paris 1960, 755 s), SvJT 1960 s 292
    Hugo Lindgren Andra havsrättskonferensen i Genève, SvJT 1960 s 459Departement och nämnder 1960 s 252
    Bertil A Renborg Territorialhavets folkrättsliga ställning (ang konvention godkänd av FN:s sjörättskonferens 1958), SjöfartsT 1959 s 15 — Territorialhavets bredd, ibm 1960 s 1195
    Kurt Grönfors Det andra internationella rymdrättskollokviet i London 1959, NTfIntRet 1959 s 160 — Karl Sidenbladh Tredje kollokviet i Stockholm 1960, ibm 1960 s 179
    William A Hyman Sovereignty over space, Juristnytt 1960 s 275, 299

    Sten F W Bille La souveraineté fiscale des états et l'intégration économique internationale. Études et projects de constructions fiscales dans le cadre d'une intégration économique. Introduction de Jean van Houtte (Amsterdam 1958, 68 s)
    Hilding Eek Anm av Demetrios S Constantopoulos, The European community (Hamburg), SvJT 1960 s 30

SVENSK JURIDISK LITTERATUR 1959 OCH 1960 135    Håkan Rumstedt Om den gemensamma europeiska marknadens juridiska problem, TSA 1959 s 355
    Hjalmar Karlgren Kortfattad lärobok i internationell privat- och processrätt (2 u 1960, 207 s). Anm av Lars Hjerner SvJT 1961 s 474
    Lars Hjerner Anm av O A Borum, Lovkonflikter. Lærebog i international privatret (4 u Khvn 1957, 236 s), och Allan Philip, Bilateral studies in private international law (New York 1957), SvJT 1959 s 97
    Hilding Eek Anm av Edvard Hambro, Jurisdiksjonsvalg og lovvalg i norsk internasjonal kontraktsrett (Oslo 1957, 406 s), SvJT 1959 s 344HjalmarKarlgren Anm av samma verk TfR 1959 s 354
    Algot Bagge Internationella institutet för unifiering av privaträtten, SvJT 1960 s 244
    Nils Beckman Svensk domstolspraxis i internationell rätt (1959, 83 s). Anm av Hilding Eek NTfIntRet 1959 s 387, SvJT 1959 s 694, Allan Philip UfR 1959 s 180
    Phillips Hult Kvalifikationsproblemet i den internationella privaträtten. En strid om påvens skägg, en gåta för mindre begåvade — eller vad?, Festskrift för Sundberg (1959) s 217, engelsk övers NTflntRet 1960 s 130
    Åke Malmström Några anteckningar till domicilprincipens historia inom internationell privaträtt, Minnesskrift för Hult (1960) s 351
    Sture Petrén Barnavårdslagen och förmynderskapskonventionen, SvJT 1959 s 201Hilding Eek s 561
    Styrbjörn Gärde Konvention i internationella dödsbofrågor?, SvJT 1959 s 57
    K E Rosén Något om utländska dödförklaringars giltighet, SvJT 1959 s 43
    Tillämplig lag i fråga om formen för testamentsförordnanden. Utkast till internationell konvention jämte yttrande, TSA 1960 s 162
    Internationella köp av lösören. Yttrande över utkast till enhetlig lag om slutande av avtal om sådana köp, TSA 1960 s 140
    J Gillis Wetter Rättsliga garantier för investeringar i utlandet, EkonRevy 1960 s 41
    Stig Strömholm Skadeståndsproblem i den internationella privaträtten, TfR 1960 s 434
    Axel Adlercreutz Anm av Franz Gamillscheg, Internationales Arbeitsrecht (Arbeitsverweisungsrecht) (Tübingen 1959, 454 s), SvJT 1960 s 118
    Ole Lando Skandinaviske og fremmede domstoles adgang til at pådömme sager om köb (1959, 27 s). Handelshögskolans i Göteborg skriftserie 1959:4
    Internationella skiljedomsfrågor. Yttrande (över konventionsförslag m m), TSA 1959 s 184, 1960 s 152