TORE MODEEN. Det kommunala förtroendeuppdraget enligt kommunallagens allmänna stadganden. Acta Academiæ Aboensis. Åbo 1962. XII + 420 s.
    Det kommunala förtroendeuppdraget, sådant det gestaltar sig enligt finländsk rätt, har genom förevarande arbete blivit föremål för en monografisk framställning.
    I en inledande allmän del redogör förf. för den historiska och idémässiga bakgrunden till den nuvarande decentraliserade kommunala förvaltningen, vilken i stor utsträckning bedrives under medverkan av lekmän. I ett kapitel behandlas de olika kommunala uppdragstyperna, särskilt förtroendeuppdraget och det därifrån skilda tjänsteuppdraget. Förf. intresserar sig också för hur det kommunala förtroendeuppdraget förhåller sig till det straffrättsliga tjänstemannabegreppet. Efter en närmare analys av det kommunala förtroendeuppdraget konstaterar förf. sammanfattningsvis att dess representativa natur, dess karaktär av pliktuppdrag och avsaknaden av ett krav på kvalifikation hos innehavaren utgöra dess förnämsta kännetecken.
    I avhandlingens speciella del belyses närmare den kommunala förtroendemannens rättsliga ställning enligt den finländska kommunallagen.

LITTERATURNOTISER 121    Avhandlingen utgör ett belägg för att finländsk och svensk kommunalrätt alltjämt företer många gemensamma drag. De talrika historiska beröringspunkterna ge förf. anledning att i olika sammanhang anställa jämförelser med motsvarande svenska förhållanden. Härigenom har avhandlingen åtskilligt att erbjuda även den som närmast intresserar sig för svensk kommunalrätt.

H. D-s