ERICH KAUFMANN. Gesammelte Schriften. Bd 1: Autorität und Freiheit; Bd 2: Der Staat in der Rechtsgemeinschaft der Völker; Bd 3: Rechtsidee und Recht. Göttingen 1960. Verlag Otto Schwartz & Co. 630, 494, 400 s. DM 48,00 + 38,00+ 32,00.
    För att på hans åttioårsdag hylla den framstående vetenskapsmannen och diplomaten Erich Kaufmann, som efter många års exil återvänt till sitt hemland och funnit anknytning till den juridiska fakulteten i München, ha ett antal representanter för rättsvetenskapen och det västtyska utrikesdepartementet samlat ett betydande antal av jubilarens tryckta och hittills otryckta skrifter inom statslära, statsrätt, internationell rätt och politik samt rättsfilosofi i tre digra band. Dessa ge en imponerande bild av ett liv i vetenskapens och den demokratiska samhällsuppfattningens tjänst och av en forskare med en ovanlig spännvidd och originalitet.

I. A.

 

ERNST VON HIPPEL. Untersuchungen zum Problem des fehlerhaften Staatsakts. Beitrag zur Methode einer teleologischen Rechtsauslegung. 2. durchges. undwes. erw. Aufl. Berlin 1960. Springer-Verlag. 198 s. DM 19,80.
    Bland förvaltningsrättens teoretiska problem har frågan om förutsättningarna för en förvaltningsakts giltighet och verkningarna av rättsliga fel avskilda slag länge tilldragit sig vetenskapens intresse. Det föreliggande arbetet, som rör sig nästan helt på det rättsteoretiska planet, innebär en kritisk diskussion kring den rättsmetod som kommit till användning i Walter Jellineks klassiska arbete på området. I motsats till dennes positivistiska och »naturalistiska» rättsuppfattning vill förf. se problemen mot en värdeteoretisk bakgrund, vilket skulle leda till en teleologisk tydning av förvaltningsrättens ogiltighetslära.

I. A.

 

RENÉ MARCIC. Vom Gesetzesstaat zum Richterstaat. Recht als Mass der Macht. Gedanken über den demokratischen Rechts- und Sozialstaat. Wien 1957. Springer-Verlag. 548 s.
    Författaren till detta omfångsrika statsteoretiska arbete har varit verksam i sitt hemland, Österrike, såsom rättsvetenskapsman, journalist, ämbetsman och politisk skriftställare. Mot bakgrunden av tidigare specialarbeten underkastar författaren hela den moderna problematiken om spänningen mellan socialsäkerhet och individuell frihet en ingående analys. Utgående från den av honom omfattade s. k. ontologiska uppfattningen om de samhälleliga och rättsliga fenomenen avvisar författaren i viss mån den formal-juridiska synen på demokratiens och rättssäkerhetens begrepp och kommer på många punkter till resultat som stå i samklang med de nutida naturrättsliga strömningarna inom den allmänna stats- och rättsläran. Räddningen ur det dilemma som den moderna demokratien ställts inför genom motsättningen mellan individens moraliska krav på frihet och självbestämmanderätt och den sociala

122 LITTERATURNOTISERvälfärdsstatens utveckling vill förf. bl. a. finna i en »lagstiftningskonstens» renässans och i en positiv utveckling av de på kontinenten förekommande författningsdomstolarna och deras verksamhet såsom materiellt lagprövande organ.
    Marcics stora arbete är onekligen svårtillgängligt men visar sig, sedan läsaren övervunnit hindren, rikt på stimulerande och väl övervägda synpunkter. Särskilt värdefull är hans analys av den idéhistoriska och kulturfilosofiska bakgrunden till den nutida problematiken inom den allmänna statsläran.

I. A.