Annuaire de législation française et étrangére. Nouvelle série. Tome IX. Année 1960. Paris 1962. Éditions du Centre National de la Recherche Scientifique. 431 s.
    Le Centre frangais de droit comparé utger regelbundet en årsbok, som innehåller sammanställningar av ny lagstiftning i ett stort antal länder (jfr SvJT 1955 s. 58). I tryck föreligger nu av årsboken en nionde del, som avser rättsutvecklingen under år 1960.
    Bakom de summariska upplysningarna om ny lagstiftning skönjer man i många fall klart de politiska förhållanden som föranlett förändringar i rättssystemet. Sålunda ger årsboken besked om hur den politiska utvecklingen i Algeriet framdrivit legislativa nyheter i Frankrike, icke endast med avseende å statsskicket utan även på straffrättens område där man återinfört dödsstraff som påföljd för politiska brott. För Belgiens vidkommande redovisas en omfattande lagstiftning, som sammanhänger med Belgiska Kongos frigörelse från moderlandet. I årsboken finner man också redogörelser för hur rättssystemen byggts upp i ett stort antal nya stater, före detta franska kolonier i Afrika. Den nyvunna självständigheten i dessa länder manifesterar sig bl. a. i lagstiftning om statsskick, flagga, emblem, valspråk och andra nationella symboler.
    Ansvällningen av parkeringsförseelser ledde under 1960 i Storbritannien liksom i vårt eget land till antagande av en lag om förenklat förfarande ifråga om åläggande av parkeringsböter. I Storbritannien reducerades också antalet äktenskapshinder i och med att man trots motstånd från kyrkligt håll antog en lag, som gör det tillåtet att efter äktenskapsskillnad gifta sig med sin svåger eller svägerska (d. v. s. sin frånskilda mans bror resp. hustrussyster). Däremot är det alltjämt förbjudet att ingå äktenskap med sin förutvarande svärmor eller svärfar. I Norge och Jugoslavien antogos under året nya lagar om fosterfördrivning, icke helt olika den svenska lagen omavbrytande av havandeskap. Från USA rapporteras fortsatta strävanden till unifiering av de olika delstaternas civilrätt och straffrätt, och i Sovjetunionen fortskred arbetet på den tidigare påbörjade strafflagsreformen. Från Västtyskland kan nämnas antagandet av en ny hyresregleringslag.
    Dessa axplock kunna måhända ge någon uppfattning om vilket mångskiftande material som rymmes i denna årsbok. Artiklarna, som i allmänhet äro skrivna av framstående jurister i de olika länderna, variera ifråga om längd och utformning. Stundom är det svårt att tillgodogöra sigderas innehåll utan förkunskaper i respektive lands rättssystem. Som helhet ger dock årsboken en god uppfattning om vilka frågor som under 1960 varit föremål för lagstiftarnas uppmärksamhet i skilda hörn av världen.
    För de svenska bidragen till årsboken svara docenten GUSTAF PETRÉN och lagbyråchefen CARL HOLMBERG.

H. D-s