LITTERATURNOTISER 123Law and opinion in England in the 20th century. Editor MORRIS GINSBERG. London 1959. Stevens. 408 s. £ 2 sh. 2.
    Detta omfångsrika och värdefulla verk utgör en samling föreläsningar i skilda juridiska och socialvetenskapliga ämnen som hållits under 1958 vid London School of Economics and Political Science av en rad framstående vetenskapliga experter. Flera av dessa äro välkända namn även i vårt land; förutom utgivaren själv kunna sålunda nämnas professorerna Dennis Lloyd, Gower, Robson och Kahn-Freund samt dr jur. Hermann Mannheim. De skilda bidragen ha samlats i tre grupper, varav den första, under rubriken »Trends of thought», rör mera allmänna samhällsvetenskapliga problemställningar, den andra, under rubriken »Legal development», innehåller exposéer av utvecklingen på olika positivrättsliga områden samt den tredje, som bär titeln »Trends of social policy» innehåller redogörelser för aktuella sociala reformer och reformsträvanden. Allt som allt erbjuder arbetet en förträfflig källa till kunskap om vad som sker på de berörda områdena och ger tillika en imponerande bild av nutida engelsk samhällsvetenskap. Utförliga registerunderlätta bokens begagnande.

I. A.

LOUIS NIZER. My Life in Court. London 1962. Heinemann. 366 s. 25 sh.
    Förf. är en av USA:s mest framgångsrika rättegångsadvokater. Han berättar ingående, lärorikt och inte sällan dramatiskt om några uppmärksammade rättegångar, bl. a. en stor ärekränkningsprocess, där han vann ett skadestånd på 175 000 dollars åt sin klient, societets skilsmässor, några mål om personskador och ett vidlyftigt mål om upphovsrätten till schlagern »Rum and Coca Cola».

S. R.

KARL WISTRAND. Hört och upplevat. Sthm 1962. Wahlström & Widstrand. 245 s. Kr. 19,50, inb. 25,50.

    ». . . en tillknäppt miljö, full av vantrevnad, med presidenten som en orörlig Buddha och hovrättsrådens långa rad som småbuddhor.» Så upplevde Karl Wistrand Göta hovrätt för nära femtio år sedan. Han minns också en själsmördande brist på arbete, bockandet i dörrarna, frånvaron av ordnad ersättning. Några månader av detta blev honom nog.
    Ingen av de andra miljöer som skildras i dessa levnadsminnen framträder ens tillnärmelsevis i lika ofördelaktig dager. Nästan hälften av boken ägnas åt förf:ns levnad före mellanspelet i hovrätten. Med inlevelse berättar han om sin släkts historia, om familjetraditioner och naturligtvis särskilt om egna minnen från barndom och uppväxttid. I centrum för skildringen står här hans mors barndomshem herrgården Degernäs och hans eget föräldrahem läkarbostaden i Karlskoga. Boken innehåller i dessa delar flera tidsbilder av stort person- och kulturhistoriskt intresse. Ett särskilt skimmer vilar också överskildringen av förf:ns tingssittningstid. Han menar själv, att den tiden gav honom bestående livsintryck och i det avseendet blev hans livs höjdpunkt.
    Men erfarenheterna från hovrätten ledde alltså till att han kom att avvika från vad som för hans generation var en normal juridisk karriär och slå inpå vad han själv kallar för oprövade vägar. Dessa förde honom i första hand till Järnbruksförbundet och sedan vidare bl. a. till arbetsdomstolen, Stockholms stadsfullmäktige, riksdagen och Europa-rörelsen. Vad han berättar om sina egentliga verksamhetsår går väl sällan på djupet men ger intressanta inblickar i miljöer, som man ej så ofta stöter på i litteraturen.

I. U.