Danmarks Juristforbund afholdt sit årsmøde den 29. maj 1962 i Fredericia. Formanden, amtmand V. Wedell-Wedellsborg, aflagde beretning, hvoraf fremgik, at forbundet nu har 5 470 medlemmer. I beretningen omtaltes bl. a. de af forbundet førte forhandlinger om lønspørgsmål og andre økonomiske problemer, navnlig de betydningsfulde forhandlinger med finansministeriet om ansættelse af juridiske kandidater i statens tjeneste, uden at ansættelse sker i pensionsberettigende tjenestemandsstilling eller som aspirant til en sådan stilling. Efter den med finansministeriet indgåede overenskomst bestemmes lønnen efter kandidatanciennitet og er det første år 13 000 kr. stigende til 23 000kr. det 12. og følgende år, hvortil kommer dyrtidstillæg, for tiden 58 %.

Hv.

    Den danske Dommerforening afholdt sit årsmøde den 12. og 13. oktober 1962i København. Som gæster deltog rådmand Göte Liedholm, Malmø, häradshövding Erik Falk, Färs härad, Sjöbo, og häradshövding Carl Davidsson, Östra Göinge domsaga, Broby. På mødet talte højesteretsdommer Theodor Petersenom Højesterets praksis med hensyn til frakendelse af førerbeviser i automobilsager, og højesteretsdommer Jørgen Trolle indledte en diskussion om »Problemer i en kommende ægteskabslovgivning».
    Som formand genvalgtes civildommer Harald Petersen. Landsdommer Vildrik, der i mange år har siddet i bestyrelsen, havde ønsket at nedlægge sit mandat, og som ny repræsentant for Vestre Landsret indvalgtes landsdommer Bjarne Frandsen i bestyrelsen. De øvrige medlemmer genvalgtes.

Hv.

    Juridisk Forening i København har i sæsonen 1961—62 haft følgende foredrag: Advokat Hans Fischer-Møller har ud fra højesteretsdommen i Ugeskriftfor Retsvæsen 1961 pag. 23 talt om emnet »Skal en kapitalpension inddrages under skifte af fællesboet?» og professor Bent Christensen om emnet »Er detoffentliges handlefrihed på privatretslige områder undergivet særlige begrænsninger?» Professor Borum har indledt en drøftelse af det foreløbige udkast til forslag til lov om aktieselskaber, og professor Torben Lund har talt om »Dennye forfatter- og kunstnerlov». Advokat Jørgen Hansen har holdt foredrag om»Den danske forsikringspolice» og fuldmægtig i boligministeriet Bent Andersen om »Tendenser i lovgivning og administration på baggrund af landsbyggeloven og andre planlægningslove».

Hv.

    Ärhus Universitet. Landsretssagfører, dr. jur. Robert Bech er fra 1. marts 1962 at regne udnævnt til professor i retsvidenskab ved Århus universitet med retsplejen som fag.
    Professor Bech er født 1924 og blev juridisk kandidat i 1950. Han har sidenvirket som advokat i Århus og fik beskikkelse som landsretssagfører 1954. Til universitetet blev han knyttet først som universitstsmanuduktør og fra 1955

138 NORDISKT OCH INTERNATIONELLTsom lektor i retsvidenskab. Den juridiske doktorgrad erhvervede han i 1962for afhandlingen »Adcitation og Litisdenuntiation» (se anmeldelse i SvJT 1962 pag. 656). Hv.