Norsk sivilombudsmann. Etter at det 22. juni 1962 var vedtatt en lov om Stortingets ombudsmann for forvaltningen og deretter av Stortinget var utarbeidet instruks for ombudsmannen, har Stortinget 12. desbr. 1962 valgt høyesterettsdommer Andreas Olai Schei som Stortingets ombudsmann for forvaltningen for tidsrommet 1. jan. 1963—1 jan. 1966.
    Høyesterettsdommer Schei er f. 1902, tok fransk examen artium ved Lycée Corneille i Rouen 1922, ble cand. jur. 1926, var dommerfullmektig, sekretæri Justisdepartementet og hjelpedommer ved Agder lagmansrett inntil 1939, kontorsjef og deretter ekspedisjonssjef i Forsyningsdepartementet 1939—1942, jur. konsulent i Norsk Brændselolje A/S 1942—45 og ekspedisjonssjefi Justisdepartementet 1945—46. Han ble høyesterettsdommer i 1946.

J. T. B.

    Norsk høyesterettsdommer. Etter at høyesterettsdommer Schei er tiltrådt som Stortingets ombudsmann for forvaltningen, er ekspedisjonssjef Carl L. Stabel konstituert som høyesterettsdommer. Høyesterettsdommer Stabel er f.1912 og ble cand. jur. 1935. 1940 ble han ansatt som sekretær i Justisdepartementet og ble 1945 konstituert som byråsjef og 1956 utnevnt til ekspedisjonssjef i samme departement (lovavdelingen).

J. T. B.

    Norsk professor. Til professor i rettssosiologi ved Universitetet i Oslo erutnevnt dr. philos. J. V. Aubert. Professor Aubert er f. 1922. Han ble cand. jur. 1946. 1948—53 var han universitetsstipendiat. 1954 tok han doktorgraden på en avhandling om straffens sosiale funksjon. Han ble s. å. beskikketsom og 1957 utnevnt til dosent i rettssosiologi ved Universitetet.

J.T.B.

    Norsk Seksjon av Den Internationale Juristkommisjon holdt i 1962 (16. mai) et medlemsmøte i fellesskap med Norsk Forening for Internasjonal Rett. Generalsekretæren i den Internationale Juristkommisjon, Sir Leslie Munro, holdt på møtet foredrag om »The Rule of Law». — Formann for og sekretær i den norske seksjon var i 1962 henholdsvis generalsekretær, høyesterettsadvokat Rolf Christophersen og overrettssakfører Harald Halvorsen, Oslo.

J. T. B.

    Norsk Forsikringsjuridisk Forening hadde i 1932 fire medlemsmøter. Det ble holdt foredrag av professor Arne Trankell om »Vitneprøvets troverdighet» og av høyesterettsadvokat Arne Bech om »Entreprenørkontrakter — risiko ogansvar». Professor dr. Knut S. Selmer kåserte om »Forsikringsvillkårene —kontrakt eller salgsvare?» og stortingsmann Lars Ramndal om »Ein lekmannser på juristane». — Foreningens formann og sekretær var i 1962 henholdsvis høyesterettsadvokat Knut Blom og overrettssakfører Hans Jørgen Grundt, Oslo. Pr. 31. desbr. 1962 hadde foreningen 914 personlige medlemmer, hvortil kom 71 selskaper og institusjoner.

J. T. B.

    International Law Association har d. 19—26 aug. 1962 i Bruxelles hållit sin femtionde konferens. På dagordningen stod ett stort antal frågor förberedda genom rapporter och konventionsförslag utarbetade inom associationens respektive kommittéer. Bland de ämnen som sålunda diskuterades måhär nämnas Air and Space Law, Nationalization of Foreign Property, The Principle of Self Defense under the Charter of the United Nations and the Use of Prohibited Weapons, Peaceful Uses of Nuclear Energy, Law of Inter-

NORDISKT OCH INTERNATIONELLT 139national Rivers, International Trade Mark Law, International Monetary Law, samt Family Relations (Adoption).
    Nationaliseringskommittén avslutade sitt arbete genom att för konferensen framlägga ett förslag till statuter för en skiljedomstol beträffande frågor om skydd av investeringar. Även en annan kommitté, varumärkeskommittén, som bearbetat vissa frågor sammanhängande med varumärken med internationell spridning, avslutade sitt arbete härmed för att detta i fortsättningen i stället skulle upptagas av Internationella Handelskammaren. Varumärkeskommittén skulle i fortsättningen i stället studera »The Borderland of Civiland Criminal Remedies in relation to Trade Marks and Unfair Competition». Diskussionen av skiljedomsfrågor avslutades med antagandet av en resolution som rekommenderade ett underlättande av skiljedom mellan enskilda och främmande stater eller statsägda företag. Kommittén angående International Rivers vars rapport i det väsentliga godtogs av konferensen skulle till kommande konferens överarbeta rapporten i vissa hänseenden. Av diskussionen att döma finnas vissa förhoppningar att kommitténs arbete — i vilket från svensk sida justitierådet Bagge tagit särskilt verksam del — då slutligen kommer att krönas med framgång. Vad gäller adoptionsfrågorna beslöts, med hänsyn till att ett konventionsutkast f. n. vore föremål för Haag-konferensens uppmärksamhet, att familjerättskommittén skulle fortsätta sitt arbete genom att kommentera och föreslå förbättringar i detta konventionsutkast.
    Konferensen, tillika ett jubileum för Associationen, omgavs av högtidliga arrangemang och förenades med mycken gästfrihet mot de utländska deltagarna. En dag ägnades åt ett besök i Luxembourg därvid under värdskapet av Kol- och Stålunionen, gemenskapens domstol och parlamentariska församling så aktuella frågor som »supranationaliteten» och inflytandet av gemenskapens rättsregler å de nationella rättsordningarna avhandlades. Djupaste intrycket på deltagarna gjorde måhända dock det tal som ministern och medlemmen av gemenskapens kommission. M. Jean Rey höll vid det högtidliga öppnandet av konferensen över ämnet »Les aspects juridiques et politiques de l'élargissement de la Communauté Economique Européenne». Han liknade därvid med skämtsam underfundighet gemenskapen vid ett hus i vilket hyresgästerna ville flytta in innan det ännu blivit färdigbyggt.

L. Hj.