Svensk förening för internationell sjörätt hade sitt ordinarie årsmöte d. 8 juni 1962 i Kalmar. Härvid redogjorde ordf. för den konferens Comité Maritime International hade hållit i Aten i april 1962, varvid behandlats bl. a.frågorna om en konvention avseende registrering av certepartier, regler för beräkning av överliggetidsersättning samt en konvention för erhållande av internationellt enhetliga grunder för beräkning av skador i samband med fartygskollision (jfr SvJT 1962 s. 774). Ordf. och sekr. lämnade härefter en kort orientering inför Comité Maritime Internationals planerade konferensi Sthm d. 9—15 juni 1963. Under denna konferens skall tre huvudämnen behandlas, nämligen dels en ifrågasatt revision av Haag-reglerna, dels frågan om redaransvaret för passagerares bagage och dels slutligen den tidigare icke behandlade frågan om en konvention rörande inteckning i fartyg underbyggnad. Årsmötets överläggningsämne hade givits titeln »Bilskador till sjöss— ansvarighetsfrågor», och överläggningarna hade givits formen av en

NOTISER 151estraddiskussion i vilken medverkade prof. Kurt Grönfors, direktör Kurt Schalling och notarie H. G. Melander.
    Inom föreningen har under året utförts förberedande organisationsarbete inför Comité Maritime Internationals konferens i Sthm 1963.
    Sedan nyval skett i anledning av styrelseledamoten direktör Fritjof Nordborgs bortgång och styrelseledamoten direktör C. E. Åhmansson anmält att han icke längre önskade kvarstå i styrelsen, utgjordes föreningens styrelse av dispaschören Kaj Pineus, ordf., justitierådet Erik Hagbergh, v. ordf., direktören jur. dr Nils Grenander, direktören Emanuel Högberg, direktören Folke Lindahl, direktören Henning Müller, adv. Claes Palme, sekr. och kasaförv., samt assuransdirektören Nils Rogberg med suppl. direktörne Torsten Andersson, hovrättsrådet Allan Björklund, prof. Kurt Grönfors, direktören Per-Erik Hedborg, assuransdirektören Niklas Kihlbom, hamndirektören Helge Linder, justitiekanslern Sten Rudholm och statssekreteraren G. von Sydow. Föreningen hade vid årsskiftet 139 medlemmar.