Västra avdelningen av Sveriges advokatsamfund höll ordinarie årsmöte d. 28 febr. 1962. Efter då företagna val består styrelsen av adv. Bo Westman, ordf., Gunnar Brattne, v. ordf., Eskil Weibull och Gösta Sjögren, samtliga i Göteborg, Ewert Storm, Skara, Rudolf Lidmar, Halmstad, Rolf Gillblad, Uddevalla, och Gunnar Lagerberg, Borås, med adv. Arne Jörgensen, Göteborg, och Sven Englund, Trollhättan, såsom suppl. Sekr. och kassaförv. har under året varit adv. Bo Björck och klubbmästare adv. Jan Melin, båda i Göteborg. Till avdelningens representanter i samfundets nämnd valdes adv. Lars Odert, Folke Andersson, Åke Eckerstein och Hjalmar Swedberg, samtliga i Göteborg, Einar Hammar, Uddevalla, och Sture Bernstone, Vänersborg. Till suppl. valdes adv. Rolf Leman, Olof Ahlstedt, Hans Vinge och Hans Johnson, samtliga i Göteborg, samt Gösta Mellander, Skövde, och Bo Redgard, Borås.
    Avdelningen har under året ordnat sju diskussionsaftnar med inledningsanföranden över följande ämnen av nedannämnda ledamöter, nämligen Olof Ahlstedt »Zonexpropriation», Bo Björck »Kollegialitet på ont och gott», Per Drijer »Advokatkontorets organisation», Bo Westman »Advokatens tystnadsplikt», Otto Setterberg »Rätt och plikt att avvisa uppdrag», Åke Eckerstein »Arvodesfrågor» och Stig Wiberg »Vad gör egentligen advokatsamfundet?». —Avdelningen har för närvarande 206 ledamöter.

    Mellersta avdelningen av Sveriges advokatsamfund höll sitt årsmöte d. 23febr. 1962 i Uppsala. Efter då förrättade val har styrelsen bestått av adv. Otto Lange, Kristinehamn, ordf., Karl Gezelius, Falun, Harry Gombrii, Västerås,sekr., (avliden under året), Adolf Hamilton, Uppsala, och H.-G. Grefberg, Örebro, med adv. Fritz Helmer, Karlstad, Gösta Kalén, Västerås, (avliden under året), Bertil Sylwan, Falun, Göran Wallerius, Örebro, och Kurt Winberg, Uppsala, som suppl. Revisorer har varit adv. Sven-Peter Troili och Anders von Zweigbergk, båda Västerås, med adv. Hilding Hermansson, Karlstad, och Nils Åkesson, Kristinehamn, som suppl. Vid årsmötet behandlades föreliggande förslag till ändrade stadgar för Sveriges advokatsamfund m. m. — Avdelningen har för närvarande 111 medlemmar.

    Norra avdelningen av Sveriges advokatsamfund höll ordinarie möte i Söderhamn d. 10 mars 1962. Sedan de vanliga föreningsangelägenheterna behandlats, inledde adv. Gösta Heilborn en diskussion rörande praktiska och rättsliga problem i konkurs.
    Styrelsen har efter årsmötet utgjorts av adv. Gösta Heilborn, Östersund, ordf., Frans Victor, Östersund, sekr., Ulf Berglöf, Skellefteå, Hans Lindberg, Gävle, Theodor Lundberg, Luleå, och Ragnar Reimers, Sundsvall, med adv.

154 NOTISERGunnar Ahlström, Gävle, Birger Johansson, Umeå, och Karl-Erik Larsson, Sundsvall, såsom suppl. Ledamöter i samfundets nämnd är adv. Hilding Gagge, Gällivare, Hans Liliequist, Umeå, och Nils Otto Roland, Söderhamn, med adv.Karl-Lennart Andersson, Umeå, Björn Holmer, Östersund, och Gunnar Thorbjörnson, Gävle, såsom suppl. — Avdelningen har f. n. 108 medlemmar.