Föreningen Sveriges rättshjälpsjurister. Vid årsmöte i Göteborg d. 13 okt. 1962 omvaldes styrelsen, som består av adv. Arthur L. Ekström, Vänersborg, ordf., Bror Wahlström, Sthm, v. ordf., Anders von Zweigbergk, Västerås, sekr., och Ingvar Björkman, Göteborg. Vid årsmötet redogjorde adv. Sigrid Beckman för familjerättskommitténs reformförslag bl. a. beträffande efterlevande makes rättsställning, varpå en livlig diskussion följde. Göteborgsstad gav efter förhandlingarna middag för deltagarna i årsmötet. — Antalet medlemmar i föreningen har varit 49.

    Föreningen Sveriges kommunala förvaltningsjurister höll d. 27—28 aug. 1962 ordinarie årsmöte i Norrköping med deltagande av ett 100-tal medlemmar från hela landet. Prof. Nils Herlitz utvecklade i anslutning till kommunallagarnas 100-åriga tillvaro intressanta synpunkter på »Svensk stadsförvaltning förr och nu». Stadsadvokaten Östen Malmberg höll föredrag om »Kommunala byggnadsentreprenader». Till styrelse för det nya verksamhetsåret valde föreningen stadsjuristen E. G. Westman, Sthm, kommunalborgmästaren Curt Bergius, Arvika, kanslichefen Stig Norberg, Eskilstuna, stadsombudsmannen Sture Aspegrén, Karlskrona, och drätseldirektören Harry Rydquist, Östersund.

    Jönköpings juridiska förening höll årsmöte d. 23 nov. 1962, varvid prof. Erik Wellander talade om juristsvenska.

    Föreningens styrelse har utgjorts av landssekreteraren Åke Sylwan, ordf., presidenten Joël Laurin, v. ordf., landsfogden Bertil Ankar, lagmannen Erik Ekstedt, häradshövdingen Sven Ruhe, adv. Hans Sundström och hovrättsfiskalen Jan Heuman, kassaförv., med häradshövdingen Frithjof Folkard von Scherling, borgmästaren Nils Rappe och adv. Bengt Skantze som suppl. —Antalet medlemmar uppgår till omkring 140.

    Malmö-Lunds juristförening har under 1962 sammanträtt i Malmö d. 9 mars och d. 26 okt. Till sammanträdena har inbjudits övriga i Skåne verksamma juristsammanslutningar. Vid marssammanträdet höll statssekr. Carl G. Persson föredrag över ämnet »Förstatligande av polis- och åklagarväsendet». Vid oktobersammanträdet talade doc. Gunvor Wallin över ämnet »Spörsmål om dröjsmålsränta».

    Till styrelseledamöter för år 1963 har utsetts hovrättspresident Björn Kjellin, ordf., lagman Gunnar Nilsson, v. ordf., rådman Anders Bruzelius, sekr., adv. Leif Gräntze, kassaförv., prof. Gerhard Hafström, häradshövding Evert Persson och adv. Olof Wellmark. — Föreningens medlemsantal utgör 308.

    Nordvästra Skånes juristförening höll årsmöte d. 29 mars 1962, varvid lagbyråchefen Carl Holmberg höll föredrag om »Förslaget till brottsbalk». — Styrelsen utgöres av borgmästaren L. G. Ohlsson, ordf., häradshövdingarna Sven Rönnquist och G. A. Eriksson samt adv. Bengt Linders och Bertil Peyron, den sistnämnde sekr. — Föreningen har 72 medlemmar.