157    Ny professor. K. M:t har 21 dec. 1962 till professor i allmän rättslära vid Uppsala universitet fr. o. m.1 jan. 1963 utnämnt preceptorn i civilrätt vid Stockholms universitet Lars A. E. Hjerner.
    Prof. Hjerner är född d. 16 jan. 1922 i Sthm och avlade stud.ex. i Bromma 1940. Han blev pol. mag.och jur. kand. 1944, disputerade för juris doktorsgraden 1956 och förordnades till docent i internationell privaträtt samma år, allt vid Stockholms högskola. Han förordnades år 1959 till docent i internationell rätt vid Uppsala universitet samt kallades och utnämndes år 1961 till preceptor i civilrätt vid Stockholms universitet. Han har under åren 1958—1962 vid olika tillfällen upprätthållit professurer i civilrätt och i internationell rätt vid Stockholms universitet. Sedan år 1948 har han varit lärare i internationell rätt vid Sjökrigshögskolan, sedermera Militärhögskolan.
    Under åren 1945—1947 fullgjorde Hjerner tingstjänstgöring vid Sollentuna och Färentuna domsaga, Uppsala läns norra domsaga och Stockholms rådhusrätt. Efter aspiranttjänstgöring i Svea hovrätt blev han fiskal där 1948, assessor 1958 och samma år t. f. revisionssekreterare. Han har även anlitats såsom expert inom Europarådet vid utarbetandet av förslag till konvention angående betalning av skulder i utländskt myntslag samt av näringslivets organisationer i arbetet å allmänna bestämmelser för leverans av varor till statsverkets civila myndigheter.
    Hjerner har förutom avhandlingen, Främmande valutalag och internationell privaträtt (Sthm 1956—57), publicerat ett trettiotal skrifter i internationell privaträtt, folkrätt, civilrätt, offentlig rätt samt allmän rättslära.

    Justitiedepartementet. K. M:t har 25 jan. 1963 förordnat kanslisekr. i justitiedep. Margit Hirén att t. v. uppehålla en e. o. förste kanslisekr.bef. i samma dep.
    Dep.chefen har
    5 jan. 1963 förordnat kammarrättsrådet Sten von Otter att såsom utredn.man undersöka möjligheterna att i vidgad utsträckning upptaga utlandssvenskar i folkbokföringen och framlägga de förslag, vartill utredn. kan ge anledning;
    21 jan. 1963, med motsv. entled. för just.rådet Erik Hedfeldt, förordnat gen.dir. Yngve Samuelsson att vara led., tillika ordf., i utredn. om illojal konkurrens.

    Ecklesiastikdepartementet. K. M:t har 14 dec. 1962 förordnat ass. i Svea hovr. G. O. S. Ekman att t. v. tjänstgöra såsom sakkunnig i ecklesiastikdep.

    Jordbruksdepartementet. K. M:t har 30 nov. 1962 förordnat rev.sekr. Lars Delin att biträda såsom sakkunnig inom jordbruksdep.

    Lagberedningen. K. M:t har 28 dec. 1962 förordnat ass. i Svea hovr. Henry Montgomery att t. v. biträda inom lagberedn. med sekr.göromål.

    Nedre justitierevisionen. K. M:t har
    12 jan. 1963 utnämnt ass. i Svea hovr. Ivan Hollbeck till rev.sekr. fr. o. m. 1 febr. 1963;
    18 jan. 1963 förordnat ass. i Göta hovr. Fredrik Lindstam att t. v. tjänstgöra såsom rev.sekr.;
    25 jan. 1963 förordnat ass. i Göta hovr. Age Frennberg att t. v. tjänstgöra såsom rev.sekr.

    Riksdagens lagutskott. Första lagutskottet har till ordf. omvalt advokaten Ingrid Gärde Widemar (II kamm.). V. ordf. är liksom föregående år f. cementgjutaren Emil Ahlkvist (I kamm.). Bland suppleanterna i utskottet finnas sex jurister, nämligen från I kamm. byråchefen Olof Palme

158 PERSONALNOTISERoch chefredaktören Allan Hernelius samt från II kamm. häradshövdingen Nils Gustaf Fröding, advokaten Bo Martinsson, ombudsmannen Cecilia Nettelbrandt och ombudsmannen Astrid Kristensson. Sekr. är hovrättsassessorn Anders Wigelius och notarie med sekr.göromål hovrättsfiskalen Magnus Sjöberg.
    I andra lagutskottet har I kamm:s förste vice talman Axel Strand omvalts till ordf., och till v. ordf. har omvalts folkskolläraren John Anderson (II kamm.). En suppleant är jurist, nämligen jur. dr Lennart Geijer (I kamm.). Sekr. är hovrättsfiskalen Börje Wilhelmsson och notarie med sekr.göromål hovrättsfiskalen Jan Johnsson.
    I tredje lagutskottet har häradshövdingen Erik Alexanderson (Ikamm.) valts till ordf. efter prof. em. Hugo Osvald. V. ordf. är liksom föregående år fiskaren Hans Levin (II kamm.). Av suppleanterna i utskottet äro tre jurister, nämligen direktören Yngve Holmberg och jur. dr Lennart Geijer (båda I kamm.) samt docenten Erik Anners (II kamm.). Sekreterare är hovrättsassessorn Peter von Möller och notarie med sekr.göromål hovrättsfiskalen Jan Heuman.