BENGT MALMÆUS. Bilansvarighetslagen. Sthm 1962. Försäkringsjuridiska föreningens publikation nr 18. Norstedts. 60 s.

    I serien Försäkringsjuridiska föreningens publikationer har tidigare i två olika upplagor utgivits en av LARS BENNICH utarbetad kommentar till 1916 års bilansvarighetslag. Sedan 1945, då andra upplagan av denna kommentar utkom, har emellertid bilansvarighetslagen i vissa hänseenden ändrats, varjämte en mängd nya rättsfall på området tillkommit. På Försäkringsjuridiska föreningens uppdrag har därför chefombudsmannen i Trafikförsäkringsföreningen BENGT MALMÆUS utarbetat en ny skrift, som med koncisa kommentarer till olika lagrum ger en god översikt över bilansvarighetslagens systematik och de olika problem som kan uppkomma vid dess tillämpning. Av stort värde är de många korta rättsfallsreferaten. Som ett gott exempel härpå kan nämnas, hur begreppet skada »i följd av trafik» illustreras av en mängd under olika rubriker grupperade domstolsavgöranden och yttranden av Skadeförsäkringens villkorsnämnd.

H. D-s

KURT GRÖNFORS. Lagstiftningen mot konkurrensbegränsning. Kortfattad orientering. Handelshögskolans i Göteborg skrifter 1962:4. 42 s. Kr. 6,50.

    Föreliggande orientering om lagstiftningen på pris- och konkurrensområdet och hithörande spörsmål lämpar sig utmärkt både som en introduktion i äm-

LITTERATURNOTISER 217net och som en lättillgänglig sammanfattning och hjälpreda. Trots skriftens ringa omfång har Grönfors förmått fånga in alla mera väsentliga frågor och i koncentrerad form ge en god helhetsbild av lagregler, organisation, procedur, typfall och praxis. Dispositionen är föredömligt redig och språket elegant och flytande. Den lättlästa och klara framställningen kommer säkert att sporra mången läsare till vidare studier inom det intressanta ämnesområdet. Författarens litteratururval bör därvid vara till värdefull hjälp.

Å. S.