Handledning i hyresfrågor för studier och praktiskt bruk. Sthm 1959. Hyresgästernas riksförbund. 107 s.

    Denna handledning innehåller i en ringpärm 14 brev avseende olika delar av hyresjuridiken med litteraturhänvisningar, frågor och uppgifter samt en formulärsamling. Huvudsyftet har varit att ge den välorganiserade hyresgäströrelsens ombudsmän, vilka endast undantagsvis är jurister, och dess medlemmar ett stöd i deras förhållande till motparten-fastighetsägaren, men handledningen är trots detta anmärkningsvärt objektiv. Den som till äventyrs tror att hyresjuridiken är enkel berövas snabbt denna villfarelse om han läser handledningen och särskilt frågorna efter varje brev. För jurister, t. ex. i hyresnämnd, ges goda uppslag. I en del fall har författarna varit så ängsliga att frångå det strikt juridiska, att texten blir svårsmält för lekmannen, men övervägande är handledningen mycket instruktiv. Formulärsamlingen är bra och träffar de flesta bekanta situationer. Kanske kan den lära hyresgästen att skriva till sin hyresvärd och att göra det i tid.

M. v. K.

SVEN ULRIC PALME. Gymnasiets samhällslära. 2 uppl. Sthm 1962. Bokförlaget Liber. 309 s. Kr. 11,20.

    Doc. Palme (ursprungligen framstående medeltidshistoriker, numera väsentligen inriktad på modern social historia) har i denna trevliga bok, som betecknar ett enormt framsteg från äldre »samhällsläror», ett kapitel, omfattande 1/10 av boken, med titeln »Vardagsjuridik». Under rubrikerna »normsystemet», »familjen», »skilsmässa», »äktenskap och ekonomi», »barnets rättsliga ställning», »arv och testamente», »rättskipning», »domstolsväsendet», »processen», »resning och nåd», »specialdomstolar», »sanktionerna», »ungdomsbrottslighet och kvinnobrottslighet» samt »polismakten» ges en utmärkt skildring av juridikens värld (för lagstiftningen redogöres i annat sammanhang). Förf. synes ha lyckats att utan större misstag göra svåra saker så begripliga för gymnasisterna som man rimligen kan kräva. Vad domstolarna beträffar ger boken god förberedelse för studiebesök. Sakregistret verkar bra. Bokens övningsuppgifter är i fråga om både den juridiska delen och andra avsnitt ganska krävande men torde, under god ledning, kunna vidga intresset.

M. v. K.

GEORG LOUS. Hva enhver skjønnsmann bør vite. Oslo 1962. Aschehoug & Co. 167 s. Nkr 30,00, inb. 36,50.

    I Norge kan särskilda specialdomstolar — »lensmannsskjønn» och »rettslige skjønn» — fungera såsom organ för åstadkommande av värderingar i samband med expropriation m. m. Till ledning för de i sådana domstolar tjänstgörande lekmännen har høysterettsadvokaten GEORG LOUS utarbetat ovannämnda bok som ger instruktiva kommentarer till lagens regler och som på ett

218 LITTERATURNOTISERintresseväckande sätt belyser åtskilliga besvärliga spörsmål, t. ex. spörsmålet om vad som skall förstås med »full erstatning».

P. O. B.