Current Projects in the Prevention, Control and Treatment of Crime and Delinquency, Spring 1962. National research and information center on crime and delinquency, National Council on Crime and Delinquency. New York 1962. $ 6,75.

    National Council on Crime and Delinquency, tidigare välkänt under namnet National Probation and Parole Association, har år 1960 upprättat en speciell avdelning, National research and information center on crime and delinquency (R & I), som skall tjäna såsom en clearingscentral för all kriminologisk forskning i USA och i andra delar av världen.
    Genom frågeformulär till alla institutioner, officiella såväl som privata, vilka kan tänkas syssla med kriminologiska frågeställningar, har R & I inhämtat detaljerade uppgifter om pågående forskningsprojekt. Current Projects, av vilka det föreliggande bandet är det första, skall utkomma två gånger om året.
    Det är ett imponerande arbete som här presenteras. Femhundra projekt redovisas detaljerat och 221 — som strängt taget hör med till detta band, men inte har fått plats — finns medtagna i ett appendix (de kommer att redovisas i detalj i nästa band).
    I ett förord redogöres för rapporteringens metodik. Vidare finns en statistisk bearbetning av projektens finansiering, uppgifter om vem som företar undersökningarna samt deras fördelning på olika typer (sociologiska, psykologiska, biologiska etc.).
    För alla som är intresserade av vad modern kriminologi arbetar med, är detta arbete (tillsammans med Excerpta Criminologica) den säkraste informationskällan härvidlag. För alla kriminologer är den oumbärlig.

K. O. S.

Capital punishment. United Nations. Department of Economic and Social Affairs. New York 1962. 76 s.

    På Förenta Nationernas uppdrag har ledamoten av franska kassationsdomstolen MARC ANCEL sammanställt förevarande översikt av dödsstraffets tillämpning i en lång rad stater. Till grund för sammanställningen har legat uppgifter, som FN införskaffat från regeringarna och vissa experter i de olika länderna.
    Trots sitt ringa omfång innehåller Ancels skrift ett tämligen omfattande statistiskt och annat material, och som en aktuell komparativ studie över ett ständigt uppmärksammat och diskuterat ämne har den otvivelaktigt en hel del av intresse att erbjuda. Man kan bl. a. konstatera, att de länder som helt avskaffat dödsstraffet är i huvudsak koncentrerade till Västeuropa och Latinamerika. I övriga delar av världen har man däremot i allmänhet bibehållit detta straff. Särskilt vanligt är, att det föreskrivits som påföljd för mord och för vissa grova brott mot statens säkerhet. Dödsstraff kan emellertid i vissa länder utdömas även för allvarliga former av t. ex. våldtäkt, kidnapping, mened och handel med narkotika. Såsom mera säregna exempel kan nämnas, att samma straff i Afghanistan kan följa på äktenskapsbrott och i det flodrika Arkansas på brottet »killing by colliding while in charge of a steamboat».

LITTERATURNOTISER 219I ett slutavsnitt av den lilla skriften genomgås de skilda argument, som brukar anföras för och mot dödsstraffet. Det konstateras också, att de uppgifter som för den aktuella undersökningen införskaffats från olika stater ger stöd för åsikten, att dödsstraffets avskaffande i ett land icke omedelbart resulterar i någon märkbar ökning av brottsfrekvensen.

H. D-s