Die Staatsverfassungen der Welt. Herausgegeben von der Forschungsstelle für Völkerrecht und ausländisches öffentliches Recht der Universität Hamburg. Frankfurt am Main-Berlin. Alfred Metzner Verlag. Band 1. Die Gesamtverfassung Deutschlands. 1962. 798 s. Inb. DM 76,00. Band 3. Frankreich. 1961. 110 s. DM 15,40.

    En ambitiöst upplagd utgivning av olika länders statsförfattningar har igångsatts av Forschungsstelle für Völkerrecht und ausländisches öffentliches Recht vid universitetet i Hamburg. Början göres i en diger volym med det västtyska statsskicket. Utöver grundlagens text återgives en lång rad internationella dokument berörande förbundsrepublikens folk- och statsrättsliga ställning.
    Bland övriga hittills utkomna delar av denna serie kan särskilt nämnas den som behandlar den nya franska konstitutionen av år 1958. Själva författningstexten återgives såväl i fransk originalversion som i tysk översättning, och dessutom redogöres kortfattat för de allmänna principerna i det nya statsskicket.

H. D-s

Nyutkomna böcker

    K. G. A. SANDSTRÖM. Beskattningen vid aktieutdelning samt utdelning från ekonomisk förening. Sthm 1962. Norstedts. 539 s. Inb. kr. 80,00.
    Efter en analys av begreppet »utdelning» i civilrättsligt och skatterättsligt hänseende redogöres utförligt för svensk rätts regler om beskattning hos ett företag av verkställd utdelning samt hos företagets delägare av uppburen utdelning.

    H. G. CARLSEN. Dansk Funktionærret. Kbhvn 1963. Gads Forlag. 312 s. Dkr 45,00, inb. 56,00.
    Föreliggande arbete är tänkt som en handboksmässig redogörelse för det jänsteförhållanden som regleras av den danska »funktionærloven». Till »funktionærer» hänföres i Danmark bl. a. de som sysselsättas med kontors- och butiksarbete samt vidare arbetsledare av olika slag.

    EDWARD ANDERSSON. Resultatutjämning vid inkomstbeskattningen. Helsingfors 1962. Juridiska föreningens i Finland publikationsserie n:o 30. Fm 23,00, inb. 27,00.
    Boken har som underrubrik »En undersökning av den skatterättsliga avskrivningen av anläggningstillgångar, särskilt inom sjöfartsnäringen». Den innehåller dock i stor utsträckning resonemang som inte är speciellt begränsade till sjöfartsnäringens skatteproblem.

    ARNE TRANKELL. Vittnespsykologiens arbetsmetoder. Örebro 1963. Bokförlaget Liber. 171 s. Kr. 24,50, inb. 29,50.
    Efter en redogörelse för vittnesutsagans allmänna uppkomstbetingelser presenteras i boken den moderna vittnespsykologiens program och arbetssätt.

    IVAR STRAHL. Kompendierna i straffrättens allmänna del enligt brottsbalken.Uppsala 1963. Norblads bokh., Uppsala, i distr. 166 s. Kr. 15,00, för jur. stud. 12,00.