Den Norske Sjøretts-Forening, Avdeling av Comité Maritime International, hadde i 1962 fire medlemsmøter med foredrag av Mr. E. J. Weatherley om »An English View of Ship Mortgages», av overrettssakfører Thor Falkanger om »Certepartier for konsekutive reiser», av professor dr. jur. Knut Selmer om »Forsikring av forventet inntekt — særlig i rederinæring» og av professor dr. jur. Kurt Grönfors over emnet »Några reflexioner om kombinerade transporter». Foreningen hadde ved utgangen av 1962 394 personlige medlemmer og 66 selskapsmedlemmer. Formann og sekretær var i året henholdsvis professor dr. jur. Sjur Brækhus og høysterettsadvokat Per Gram, Oslo.

J. T. B.

    Norsk Forening for Opphavsrett hadde i 1962 fire medlemsmøter, hvor det bl. a. ble holdt foredrag av overrettssakfører Alf Kvaal om »Bør brukskunst beskyttes etter lov om opphavsrett til åndsverk?», av professor Knut Robberstad om »Bygningsfreding» og av maleren Rolf Rude om »Hva er å anse som »originaleksemplar» når det gjelder grafikk og skulptur — og hvilke regler knytter seg til dette begrep?». Foreningens formann og sekretær i 1962 var henholdsvis høyesterettsadvokat Knut Tvedt og ekspedisjonssjef Arne Hansen, Oslo. Ved utgangen av året hadde foreningen 131 personlige medlemmer og var dessuten tilsluttet av 21 institusjoner og foreninger.

J. T. B.

    »Pax orbis ex jure.» Under mottot Pax orbis ex jure hölls d. 1—4 april 1962 i Rom en fredskongress. Deltagare i denna voro jurister från hela Europa. Kongressen var anordnad av American Bar Association (ABA) i samarbete med den italienska advokatorganisationen och ingick i den av ABA år 1960 under namnet »World Peace Through Law» startade rörelsen.
    Initiativtagare till »World Peace Through Law» är ABA:s tidigare ordförande Charles S. Rhyne, Washington. Projektet har som naturligt är mötts av mycken skepsis och betecknats såsom helt utopiskt. Dess tillskyndare och de män, som ingå i ABA:s speciella kommitté för rörelsen, representera dock det praktiska livet och äro långt ifrån fångna av illusioner. De föreställa sig givetvis icke, att man i en nära framtid skall kunna uppnå några lysande resultat genom rörelsens initiativ och arbete. Tvärtom deklareras att det är fråga om ett långsiktigt försök att föra fram lag och rätt som alternativ till krig och våld vid lösande av tvister. Juristerna ha tidigare enligt initiativtagarna i alltför stor utsträckning varit avstängda från deltagande i försöken att skapa fred i världen, trots att de på grund av sin vana att handskas med och bilägga tvister mellan människor borde vara de verkligt sakkunniga vid konstruerandet av metoder för fredens upprätthållande och konflikters lösande även på det internationella planet. Juristerna böra, som initiativ-

NORDISKT OCH INTERNATIONELLT 229tagarna uttryckte det, hjälpa till att »formulera regler för civiliserade länders uppträdande».
    Romkongressen hade föregåtts av tre regionala kongresser, för Amerika i San José i Costa Rica i juni 1961, för Asien och Australien i Tokio i september 1961 och för Afrika i Lagos, Nigeria, i december 1961. Till kongressen i Rom hade anlänt deltagare från 24 europeiska länder från båda sidor om järnridån. Varje land hade sänt två representanter och från Sverige närvoro prof. Henrik Munktell (†) och adv. Arthur Boström. Norge representerades av prof. Edvard Hambro och adv. Rolf Langlo, Danmark av adv. Bernt Hjejle och domaren N. V. Boeg samt Finland av hovrättspresidenten V. J.Hakulinen och prof. Kastari.
    Dessutom hade en rad internationella juristorganisationer, exempelvis International Commission of Jurists och International Law Association, sänt representanter.
    Från officiell italiensk sida visades kongressen och dess syften största intresse. Statsministern Amintore Fanfani, justitieministern Giaciulo Boscom. fl. prominenta italienska politiker och jurister talade vid kongressen. Från nästan samtliga representerade länder inlöpte hälsningar från statsöverhuvuden och regeringschefer och sålunda även från excellensen Tage Erlander.
    Påven Johannes XXIII mottog kongressdeltagarna i en privat audience och höll på franska ett starkt applåderat tal och konverserade sedan med åtskilliga deltagare.
    Kongressspråken voro engelska, franska och italienska, vilka sinsemellan simultantolkades. Förhandlingarna präglades av en stark vilja från deltagarnas sida att finna metoder för förhindrande och lösande av internationella konflikter. Förhandlingarna fortgingo på ett högt och sakligt plan, och deltagarna lämnade kongressen med intrycket att det amerikanska initiativet, som säkerligen de flesta till en början funno alltför verklighetsfrämmande, kunde vara fröet till något livskraftigt, och att »The World Peace Through Law» är något både praktiskt genomförbart och nödvändigt.
    Vid såväl de tidigare hållna tre kongresserna som vid Rom-kongressen antogos resolutioner, som innehålla sammanfattningar av de rekommendationer och förslag som framkommit under respektive kongresser. Ur Rom-resolutionens innehåll förtjänar nämnas följande: För att skapa ett gynnsamt klimat för den internationella handeln böra juristerna sträva efter att från sina nationella lagar eliminera allt, som innebär diskrimination av utländska företag och enskilda inom näringslivet. — Man bör söka åstadkomma likformighet inom lagstiftningen beträffande värdepappershandeln, köp och byte, transportväsendet samt patent- och andra immaterialrättigheter — Gemensamma regler beträffande lösandet av »Conflicts of Laws» böra snarast skapas. — Större möjligheter att verkställa utländska domar och skiljedomar måste ernås. — Juris studerandes studier vid utländska universitet böra underlättas. — Möjligheterna för domare, praktiserande jurister och rättslärda att praktisera och studera utomlands måste befrämjas för ernående av större insikter i och förståelse för skilda rättssystem. — Den internationella domstolens jurisdiktion bör erkännas av alla länder utan förbehåll och i internationella överenskommelser böra införas bestämmelser om att uppkommande tvister skola avgöras av denna domstol eller annan lämplig internationell domstol. — Man understryker vikten av allt tänkbart stöd åt de samarbetssträvanden, som utgöra målsättningen för FN:s verksamhet.

230 NORDISKT OCH INTERNATIONELLTUnder tiden d. 30 juni—6 juli 1963 skall »World Peace Through Law» hålla världskongress i Athén. Representanter från 113 olika länder komma att deltaga, och en lång rad internationella juristorganisationer ha inbjudits. Enskilda jurister äga deltaga såsom observatörer. Kongressen torde komma att bliden mest omfattande och representativa juristkongress, som någonsin hållits.

A. B.