234 NOTISER    Rikets judiciella indelning m. m. I SvJT 1962 s. 75 anmäldes, att den av Kungl. Maj:t anbefallda utredningen rörande staden Oskarshamns förenande i judiciellt avseende med domsaga verkställts och avvaktade Kungl. Maj:ts prövning. Utredningen avsåg stadens förenande med Norra Möre och Stranda domsaga. Genom beslut d. 16 mars 1962 anbefallde Kungl. Maj:t länsstyrelsen i Kalmar län att skyndsamt föranstalta om utredning angående stadens förenande med Aspelands och Handbörds domsaga, vilken utredning jämväl skulle avse frågan i vad mån till en sålunda bildad domkrets borde överföras delar av angränsande domsagor, främst Norra Möre och Stranda domsaga. Samtidigt anbefallde Kungl. Maj:t Göta hovrätt att, med beaktande av det länsstyrelsen sålunda meddelade uppdraget, skyndsamt inkomma med förslag till ändrad judiciell indelning av södra och mellersta delarna av länet. Sedan de anbefallda utredningarna verkställts och remissbehandlats, har Kungl. Maj:t d. 15 febr. 1963 förordnat, att rådhusrätten i Oskarshamn skall upphöra d. 1 jan. 1964 och att staden från och med sistnämnda dag i judiciellt avseende skall förenas med Aspelands och Handbördsdomsaga. Domsagans kansli skall från och med dag, som Kungl. Maj:t — sedan tingshus med kansli uppförts i Oskarshamn — framdeles bestämmer, vara förlagt till Oskarshamn och skall intill dess alltjämt vara kvar i Högsby. Domsagan skall från och med d. 1 jan. 1964 ha tingsställen i Högsby och Oskarshamn. Vidare förklarade sig Kungl. Maj:t vilja framdeles taga ställning till frågan om ytterligare ändringar i länets judiciella indelning. Det må i sammanhanget anmärkas, att Kungl. Maj:t d. 15 febr. resp. d. 8 mars 1963 förklarat att häradshövdingämbetena i Aspelands och Handbörds samt Södra Möre domsagor, vilka tidigare hållits vakanta, skola återbesättas med ordinarie innehavare.
    Utredningarna angående städerna Växjös och Faluns förenande med domsaga äro slutremitterade och föremål för Kungl. Maj:ts prövning. (Betr. Falun se s. 141.)
    Genom beslut d. 18 maj 1962 har Kungl. Maj:t förordnat, att rådhusrätten i Enköping skulle upphöra d. 1 jan. 1963 och att staden från och med sistnämnda dag skulle i judiciellt avseende förenas med Uppsala läns södra domsaga och Trögds tingslag. Sedermera föreskrev Kungl. Maj:t d. 9 nov. 1962, att för staden skulle från och med d. 1 jan. 1963 tillsvidare till och med d. 31 dec. 1965 finnas särskild inskrivningsdomare och att särskild inskrivningsdag för staden skulle under nämnda tid hållas därstädes.
    Genom skilda beslut d. 18 maj 1962 har Kungl. Maj:t vidare anbefallt vederbörande länsstyrelser att föranstalta om utredningar rörande förening av staden Trelleborg med Oxie och Skytts domsaga, staden Alingsås med Vättle, Ale och Kullings domsaga, staden Söderhamn med Sydöstra Hälsinglands domsaga samt staden Härnösand med Ångermanlands södra domsaga. Samma dag har Kungl. Maj:t anbefallt länsstyrelsen i Värmlands län att föranstalta om kompletterande utredning angående staden Kristinehamns förenande med Östersysslets domsaga. Av de sålunda anbefallda utredningarna har endast den sistnämnda inkommit till Kungl.Maj :t och är föremål för remissbehandling.
    Slutligen har Kungl. Maj:t d. 6 juni 1962 anbefallt Göta hovrätt att verkställa utredning rörande sammanslagning av Kinda och Ydre domsaga med Linköpings domsaga (se vidare s. 141).

I sammanhanget må nämnas att Sydöstra Hälsinglands domsagas tings-

NOTISER 235ställen i Söderala och Enånger från och med år 1963 nedlagts och att domsagan alltsedan nämnda dag har allenast ett tingsställe; förlagt till Söderhamn.

Th. W.