Aktsystem i inskrivningsärenden. Kungl. Maj:t har d. 7 dec. 1962 förordnat om införande av kronologiskt aktsystem i inskrivningsärenden i Älvdals övre tingslag och i staden Oskarshamn från och medd. 1 jan. 1963.
    Protokollsystem i inskrivningsärenden tillämpas nu i allenast en domsaga, nämligen Nås och Malungs domsaga, samt i staden Kalmar.

Th.W.

    Svenska föreningen för upphovsrätt har under år 1962 sammanträtt tre gånger. D. 8 febr. talade prof. Svante Bergström över ämnet »1961 års Romkonvention om artisters, fonogramframställares och radioföretags rätt». Vid årsmöte d. 27 april diskuterades efter inledningsanförande av jur. kand. Gunnar Karnell en av Register of Copyrights, U. S. A., i juli 1961 framlagd rapport med förslag till ändring av U. S. Copyright Act. D. 7 nov. höll prof. Seve Ljungman inledningsanförande till diskussion över ämnet »Territoriell begränsning av upphovsrättigheter» i anslutning till rättsfallet NJA 1961 s. 695.
    Föreningens styrelse utgöres av prof. Seve Ljungman, ordf., ambassadören Sture Petrén, v. ordf., lagbyråchefen Torwald Hesser, sekr., prof. Svante Bergström, prof. Gösta Eberstein, justitierådet Erik Hedfeldt, f. d. hovrättsrådet Bengt Lassen och adv. Ivar Philipson. Bitr. sekr. och skattmästare är jur. kand. Gunnar Karnell. — Föreningen hade vid årsskiftet 92 aktiva och 28 stödjande medlemmar.

    Arbetsrättsliga föreningen höll årsmöte d. 26 okt. 1962 i arbetsdomstolens sessionssal under ordförandeskap av föreningens ordförande, justitierådet Gunnar Dahlman, och med deltagande av ett 50-tal medlemmar. Efter årsmötet höll byråchefen Sven-Hugo Ryman föredrag om offentliga tjänstemäns förhandlingsrätt. Dessutom hölls i samband med sammanträde d. 23 mars 1962 föredrag av hovrättsfiskalen Tore Sigeman, Uppsala, om kvittning mot lön och om löneavdrag enligt överenskommelse mellan fackförening och arbetsgivare.
    Vid styrelseval omvaldes till ordf. justitierådet Gunnar Dahlman och till styrelseledamöter prof. Folke Schmidt, v. ordf., TCO-juristen jur. dr Lennart Geijer, skattmästare, direktörerna Gunnar Lindström och Jan Carl Almquist, sekreteraren Bertil Bohlin och direktören Erik Forstadius. — Vid tiden för årsmötet var antalet personliga medlemmar 240 och antalet stödjande medlemmar (arbetsmarknadsorganisationer) 104.

    Svenska samfundet för jämförande rättsforskning, om vars verksamhet senast meddelades i SvJT 1961 s. 317, sammanträdde d. 15 nov. 1961 å Gyldene Freden i Stockholm. Efter sedvanliga årsmötesärenden redogjorde justitierådet Nils Beckman, prof. Åke Malmström och dr. jur. Gerhard Simson för intryck och erfarenheter från den studieresa i Västtyskland, som en grupp svenska jurister företagit sommaren 1961 på inbjudan av justitieministeriet i Bonn.
    1962 års årsmöte hölls på grund av mellankommande förhinder först d. 16 jan. 1963. Sammanträdet hölls på det nya Juridicum i Uppsala, som visades för medlemmarna. Parentation hölls över samfundets bortgångne ordf. justi-

236 NOTISERtierådet Emil Sandström. Föredrag hölls av preceptor Bertil Bengtsson över »Hävningsspörsmål i komparativ belysning».
    Till de medlemmar som så önskat har utsänts Germann: Präjudizien als Rechtsquelle (Acta inst. ups. iurisprudentiae comparativae, II).
    Styrelsen utgöres av prof. Åke Malmström, ordf., jur. lic. Stig Strömholm, sekr., f. hovrättsrådet Allan Björklund, skattm., lagbyråchefen Torwald Hesser, prof. Lars Hjerner, prof. Karl Olivecrona och doc. Gustaf Petrén. Samfundet har f. n. 70 medlemmar. Nya medlemmar vinna inträde efter anm. hos ordf., adr. Juridicum, Riddartorget 5, Uppsala.