Försäkringsjuridiska föreningen har under 1962 hållit fyra sammanträden, vid vilka — förutom föreningsärenden — förekommit föredrag av hovrättsfiskalen, jur. lic. Anders Agell över ämnet »Skadeståndsansvar vid överträdelse av författningsföreskrifter; några spörsmål om culparegelns tilllämpning», av försäkringsdirektören Tage Larsson om »Pensionsrätt för änka och frånskild hustru», av prof. Jan Hellner över ämnet »Vad är tillsynspliktig försäkring?» och av direktören Gerhard Grabe om »Några juridiska frågor inom grupplivförsäkring».
    Föreningens styrelse utgöres av hovrättsrådet Olof H. Appeltofft, ordf., justitierådet Nils Beckman, v. ordf., Grabe, dispaschören P. G. Hasselrot, Hellner, statssekreteraren Bengt Hult, adv. Valborg Lundgren och direktionssekreteraren Arne Hallström, sekr. Styrelsesuppl. är direktörerna J.-G. Lindström och Anders Nerman. — Föreningen hade vid årsskiftet 300 aktiva och 31 passiva medlemmar.

    Kriminalpolitiska sällskapet i Stockholm har under 1962 hållit tre sammanträden. D. 20 mars redogjorde byråchef Olle Melin för personalutbildningsberedningens förslag om gemensam vårdarutbildning inom kriminalvård, nykterhetsvård och ungdomsvård. Doc. Knut Sveri talade d. 4 okt. över ämnet »Straff och/eller vård. Några reflexioner kring nyare svensk kriminalpolitik». D. 19 nov. redogjorde psykolog Sven Larsson för erfarenheter från introduktion av group-counselling i kriminalvården
    Möteskommittén har bestått av prof. Ivar Strahl, fångvårdsdirektör Gunnar Marnell och 1:e aktuarie Ulla Larsson.

    Kriminalpolitiska sällskapet i Skåne har under år 1962 hållit fyra sammanträden. En diskussion i februari om ungdomsbrottsligheten inleddes av rådmannen Axel Lundquist och barnavårdsdirektören Åke Bylander, båda Malmö. Den s. k. lilla sinnesundersökningen (4 § lagen om personundersökning i brottmål) belystes vid ett sammanträde i april med rådmannen Carl Olof Jönsson, Malmö, som inledare. Kriminalkommissarien Ivan Mårtensson, Malmö, medlem av statens ungdomsråd, inledde en diskussion i september över ämnet »Kan man minska ungdomsbrottsligheten?» Vid ett sammanträde i november, slutligen, inledde skyddskonsulenten Oscar Ahlborg, Malmö, ett samtal om kriminalvården i frihet. Vid sammanträdena har närvarit mellan 40 och 60 företrädare för advokatkåren, domstolarna, kriminalvården, polisen, rättspsykiatrien, rättsvetenskapen, socialvården och åklagarna. Arbetsutskottets sammansättning är oförändrad (se SvJT 1962 s. 253).

    Svenska avdelningen av Internationella juristkommissionen. Föreningen höll sitt årsmöte d. 24 maj 1962 i Stockholm, varvid till styrelse valdes hovrättsrådet Gustaf Petrén, ordf., prof. Henrik Munktell, v. ordf., jur. kand.

NOTISER 237Jan-Henrik Björck, sekr., adv. Bertil Ahrnborg, hovrättsrådet Per-Erik Fürst, förbundsjuristen Gunnar Lundberg och adv. Ingrid Gärde Widemar. Till suppl. valdes adv. Arthur Boström, byråchefen Bertil Voss och sekr. Harald Serner. I samband med årsmötet bytte föreningen namn från Svenska juristföreningen för rättssäkerhet till Svenska avdelningen av Internationella juristkommissionen, och efter detsamma höll Petrén ett föredrag om »Rättssäkerheten i ny författning».
    I september gästades föreningen av presidenten i De europeiska gemenskapernas domstol A. Donner, som vid en arrangerad lunch på Djurgårdsbrunns värdshus informerade om de överstatliga förhållanden, under vilka denna domstol verkar med sitt säte i Luxemburg.
    Vid den Internationella juristkommissionens konferens i Rio de Janeiro representerades föreningen av Petrén.
    Föreningen har omkring 300 medlemmar.