Föreningen Sveriges häradshövdingar höll d. 29 sept. 1962 sitt årsmöte i Sthm under ordförandeskap av häradshövdingen Erik Alexanderson. Bland gästerna märktes hovrättspresidenterna, justitiekanslern, riksåklagaren och två representanter för häradshövdingarnas i Finland förening, lagmannen Arvo Helminen och häradshövdingen Ole Möller. Generaldirektören J. B. Lundgren redogjorde för »Förslaget till naturvårdslag», och förbundsjuristen i Sveriges juristförbund Gunnar Lundberg orienterade om aktuella lönefrågor. Förvaltningsberättelsen visade, att styrelsen efter vanligheten besvarat ett stort antal remisser från Kungl. Maj:t, riksdagens utskott och andra myndigheter samt att almanack för domsaga utgivits under redaktion av tingsdomaren, utnämnde lagmannen Bengt Sandström. Sedan denne undanbett sig omval till v. ordf., valde årsmötet följande styrelse: ordf. häradshövding Erik Alexanderson, Sthm, v. ordf. häradshövding Gunnar Bogren, Trollhättan, sekr. tingsdomare Nils Källoff, Göteborg, kassör häradshövding Sture Hasslow, Vimmerby, samt häradshövdingarna Per-Otto Hainer, Västervik, Olof Östberg, Boden, Torsten Myrland, Sölvesborg, och Nils Baumgardt, Bollnäs. Suppl. blevo häradshövdingarna Arvid Ribbing, Sthm, och Gunnar Engström, Simrishamn, vattenrättsdomaren Vilhelm Sohlberg, Östersund, och tingsdomaren Sven Sigander, Sthm. — Antalet medlemmar i föreningen utgjorde 206, av vilka 4 voro hedersledamöter.

    Stockholms rådhusrätts domareförening sammanträdde till ordinarie årsmöte d. 23 maj 1962. Föreningen och Stockholmsavdelningen av Sveriges advokatsamfund hade gemensamt sammanträde d. 15 febr. 1962, varvid f. d. hovrättsrådet Bengt Lassen höll föredrag över ämnet »Något om lagbokens tillkomst». Föreningen anordnade d. 17 maj 1962 visning av Östasiatiska museet. D. 7 sept. och d. 16 nov. 1962 anordnade föreningen subskriberade middagar för sina medlemmar.
    Såsom styrelse har under året fungerat borgmästaren Yngve Kristensson, ordf., rådmannen Henning Bruce, v. ordf., rådmannen Allan Wirgin, assessorn Jan Schnell, sekr. och kassaförv., assessorn Lars Berglund samt sekreterarna Ingrid von Möller och Mikael af Geijerstam. Suppl. ha varit rådmännen Harry Hector, Rickard Kettner och Wilhelm von Schéele, t. f. rådmannen Sten Kjellgren, assessorn Gunvor Wegnelius, t. f. assessorn Ulf Karlholm och domaraspiranten Bengt Lundblad. — Antalet medlemmar utgör 143.