PERSONALNOTISER

    Nytt justitieråd. K. M:t har 15 febr. 1963 till justitieråd fr. o. m. 1 mars 1963 utnämnt revisionssekreteraren Björn Bernhard.
    Justitierådet Bernhard är född i Stockholm 18 juni 1914, blev student i Stockholm 1932 och jur. kand.där 1938. Efter tingstjänstgöring i Oppunda och Villåttinge domsaga inträdde han i Svea hovrätt, där han blev fiskal 1942 och assessor 1948. Han var särskild föredragande i likvidationsnämnden 1950—1953 och utnämndes till revisionssekreterare 1954 (specialföredragande i sjörättsmål sedan 1957). Han har haft utredningsuppdrag inom handelsdepartementet 1957 och jordbruksdepartementet 1959. Sedan 1955 är han ordförande i hyresnämnd i Stockholm.

    Justitiedepartementet. K. M:t har

    25 jan. 1963 förordnat ass. i Svea hovr. Göran Herner att t. v. t. o. m. 30 juni 1963 inom justitiedep. biträda med handläggning av ärende ang. lagstiftning om skydd för vattenförsörjningen m. m.;
    8 febr. 1963 förordnat ass. i Svea hovr. Gunvor Bergström att t. v. biträda såsom sakkunnig inom justitiedep.
    Dep.chefen har
    1 febr. 1963, med motsv. entled. av dir. Harry Wennberg, förordnat dir. Clas Bohman till sakkunnig i utredn. om illojal konkurrens;
    6 febr. 1963 förordnat fiskalen i Svea hovrätt Anders Knutsson att vara sekr. åt resp. sakkunniga som inom justitiedep. tillkallats för att följa arbetet i två i Finland tillsatta kommittéer med uppdrag att utarbeta förslag till lag om köp av lös egendom och förslag till lagstiftning om kommission, handelsagentur och handelsresande;
    11 febr. 1963 förordnat ekon. lic. Per Hanner att såsom särskild sakkunnig
    27 febr. 1963 förordnat jur. kand. Carl Hemström till bitr. sekr. i utredn.om en samnordisk översyn av aktiebolagstiftn.,
    4 mars 1963 förordnat t. f. ass. vid Sthms rr Sture Hägerroth till sekr. i domstolskomm.

    Socialdepartementet. Dep.chefen har den 16 jan. 1963 förordnat adj.led. i hovr. över Skåne och Blekinge C. A. Petri till sekr. åt utredn.männen för utredn. av vissa frågor rörande den allmänna pensioneringen.