240 PERSONALNOTISER    Ecklesiastikdepartementet. Rev.sekr. Lars Wilhelmson har 18 febr. 1963 förordnats att tjänstgöra såsom sekr. i utredn. kyrka—stat.

    Nedre justitierevisionen. K. M:t har
    1 mars 1963 förordnat ass. i hovr. över Skåne och Blekinge Gerhard Möller och Lars Villius samt ass. i hovr. för Västra Sverige Lars-Ingemar Thorleif att t. v. tjänstgöra såsom rev.sekr.,
    15 mars 1963 förordnat tingsdomaren i Falu domsaga Arne Nordgren attt. v. tjänstgöra såsom rev.sekr.

    Hovrätterna. K. M:t har
    8 febr. 1963 till hovr.råd utnämnt, i Göta hovr. tingsdomaren i Tveta, Vista och Mo domsaga Per-Gunnar Blomdahl fr. o. m. 1 maj 1963 och i hovr. för Västra Sverige ass. i samma hovr. Erik Borglund fr. o. m. 1mars 1963;
    1 mars 1963 utnämnt tingsdomaren i Hedemora domsaga Carl Emil Wollsén till hovr.råd i hovr. för Nedre Norrland fr. o. m. 1 maj 1963.

    Häradsrätterna. K. M:t har
    8 febr. 1963 utnämnt rev.sekr. Karl Modigh till tingsdomare i Södertörns domsaga fr. o. m. 1 mars 1963;
    15 febr. 1963 beviljat häradshövd. i Rönnebergs, Onsjö och Harjagers domsaga Eric Grunden avsked med utg. av okt. 1963;
    1 mars 1963 förordnat ass. i hovr. för Västra Sverige Sten Leire att t. v. uppehålla tingsdomarämb. i Askims och Mölndals domsaga.

    Rådhusrätterna. K. M:t har
    1 febr. 1963 utnämnt not. vid rr och mag. i Malmö Rolf Andersson till ass. vid samma rr;
    8 febr. 1963 beviljat borgm. i Kalmar Yngve Malmquist avsked med utg. av maj 1963;
    s. d. utnämnt brottmålsass. vid rr och mag. i Gävle Lennart Cavallin till civilass. vid samma rr och mag.;
    22 febr. 1963 förordnat rådm. i Gtbg K. P. Wessman, G. C. L. Ros och E. V. Ahlquist att fr. o. m. 1 mars t. v. t. o. m. 31 dec. 1963 vid Gtbgs rr vara, Wessman ordf. å rr:s 3:e avd., Ros ordf. å rr:s 7:e avd. samt Ahlquist andre ordf. å rr:s 1:a avd. A;
    s. d. entledigat andre rådm. i Oskarshamn T. E. Lagergren med utg. avmars 1963;
    1 mars 1963 utnämnt fiskalen i hovr. för Västra Sverige Björn Eilard till ass. vid rr i Hälsingborg fr. o. m. 1 april 1963.

    Skyddskonsulentorganisationen. K. M:t har 15 febr. 1963 förordnat skyddskons. i Sthms södra förorters dt A. G. Pettersson till skyddskons. i Visby dt.

    Polis- och åklagarväsendet. Riksåklagarämbetet har 4 mars 1963 utnämnt landsfogdeassistenten Karin Neander till bitr. stadsfiskal i Hälsingborgfr. o. m. 1 maj 1963.

    Sveriges advokatsamfund. Såsom ledamöter ha 8 mars 1963 antagits Olle Jonsson, Bollnäs, Göran Bengtsson och Jesper Swedberg, Göteborg, Göran Larsson, Hälsingborg, L. J. Haara, Luleå, samt Folke Aschberg, Omonde Goldie och Axel Lidbeck, Sthm.

    Universiteten. K. M:t har 7 dec. 1962 utnämnt doc. vid universitetet i Sthm, e. o. fiskalen i Svea hovr. Jacob Sundberg att fr. o. m. 1 febr. 1963 vara preceptor i civilrätt vid universitetet.
    En preceptur i civilrätt vid Uppsala universitet har sökts av docenterna Göran Almgren och Sten Hillert, båda Uppsala, samt Gunvor Wallin, Lund. De sakkunniga i tillsättningsärendet, prof. Kurt Grönfors, Fritjof Lejman och Åke Malmström, har förklarat de tre sökandena kompetenta till befattningen och uppfört dem i ordningsföljden Hillert, Almgren, Gunvor Wallin.

    Permanenta skiljedomstolen i Haag. K. M:t har 8 febr. 1963 utsett f. d. justitierådet Ragnar Gyllenswärd till led. av permanenta skiljedomstolen i Haag för sex år.

Trycklov 19/3 1963