Ur nordiska tidskrifter

    Allmän månadsstatistik. Nr 1, 2. Brott som kommit till polisens kännedom, s. 69—70, 152—153.
    Arkiv for Luftrett. B. 2. H. 1. TORSTEIN LJØSTAD, Luftfartspolitiske problemer på Nordatlanteren, s. 1—32.
    Förvaltningsrättslig tidskrift. H. 5/1962. ENAR ECKERBERG, Något om regeringsrätten och barnavårdsmålen, s. 205—215. BERTIL WENNERGREN. Förvaltningsförfarandets påföljder, då ansöknings- eller besvärshandlingar är ofullständiga, s. 216—229.
    Juristen. Nr 1. THEODOR PETERSEN, Lidt om Højesterets praksis med hensyn til frakendelse af førerbevis, s. 1—14. — Nr 2. POUL RØNNOV, Skriftveksling, s. 17—28. — Nr 3. GEORG ULRICH, Nogle bemærkninger angående arvelovsforslaget m. v., s. 33—42. — Nr 4. MAX SØRENSEN, Det europæiske økonomiske Fællesskab og Danmarks grundlov, s. 57—85. OLE LANDO, Hvorledes regeres Fællesmarkedet?, s. 86—97. H. G. CARLSEN, Domstolenes Kompetence i Funktionærsager, s. 98—99. — Nr 5. BJARNE FRANDSEN, Om fængsel på livstid, s.101—103. KNUD THESTRUP, »Ejendomsret til lejligheder» og boligrestriktionerne,s. 104—106. ROBERT MIKKELSEN, Andelsboligforening eller ejendomslejlighed?,s. 107—112. — Nr 6. A. VINDING KRUSE, Adækvans i erstatningsretten og forsikringsretten, s. 125—140.
    Juristnytt. Nr 2. PER OLOF EKELÖF, Förhöret med den tilltalade, s. 37—38.
    Lov og rett. Nr 1. PETER LØDRUP, Rettspraksis omkring skiftelovens § 50, s.1—12. CHRISTIAN BORCHSENIUS, Gevinstbeskatning og arv, s. 13—20. HERMAN

LITTERATURNOTISER 283SCHEEL, Illojal konkurrense, s. 21—26. ULF UNDERLAND, Tilnærming mellom medlemsstatenes interne lovgivning i EEC, s. 27—33. THORLEIF ANDENÆS, Oppsigelse av revisor i aksjeselskaper, s. 34—39. ARNE HAUGESTAD, Etterfølgende alkoholnydelse, s. 40—42. — Nr 2. AXEL HEIBERG, Om forholdet mellom fredningslovgivningen og bygningsloven, s. 49—54. LARS RAMNDAL, Odelsrett og åsetesrett, s. 65—69. C. A. FLEISCHER, Hus på pantsatt grunn, s. 69—76. W. EvON EYBEN, Landssvigsopgøret, s. 76—81. LARS-JONAS NYGAARD, »Uforbeholdentilståelse» — strprl. § 283, s. 81—85. JOHS. ANDENÆS, »Uforbeholden tilståelse»s. 85—90.
    Nordisk Administrativt Tidsskrift. H. 4/1962. INGEBORG WILBERG, Om parlamentarisme og ministeransvarlighet, s. 223—247. INGER MARGRETE PEDERSEN Ombudsmandsinstitutionen i Danmark, s. 248—273.
    Nordisk försäkringstidskrift. H. 1. JAN HELLNER, Om amerikansk försäkringsrätt, s. 1—15. A. VINDING KRUSE, Adækvans i erstatningsretten og forsikringsretten, s. 21—41.
    Statistisk tidskrift. Nr 1. CECIL HAMMARBERG, Ungdomsbrottsligheten, s. 9—22.
    Tidskrift för Sveriges advokatsamfund. H. 1. NILS ANREP, Samäganderättslagens tillämplighet i konkurs, s. 39—41. KARIN TEJNING, Bör faderskap fastställas?, s. 42—43. WILH. PENSER, Ett rättsfall rörande dödsbodelägarskap vid avstående av arv, s. 44—45. LENNART GROLL, Domstolar och rättspsykiatriska utlåtanden, s. 46—54. RAGNAR GOTTFARB, Och blint häktar Justitia, s. 55—58. Till tolkningen av begreppet god advokatsed, s. 61—94.
    Tidskrift utgiven av Juridiska Föreningen i Finland. H. 6/1962. CURT OLSSONNågot om jämkning av skadestånd i aktiebolag och ideell förening, s. 495—505. GÖRAN PORTIN, En fråga om solidariskt ansvar, s. 524—534. THORE MODEENRösträtten vid kommunala val, s. 535—561.
    Ugeskrift for Retsvæsen. H. 2. P. SPLETH, Den »øgede brugsværdi», s. 1—4. MAX SØRENSEN, Kort bemærkning om loves ikrafttræden, s. 10—11. — H. 6. J. TROLLE, Samtykke og Risikoovertagelse i Erstatningsretten, s. 13—20. F. S. GROVE-STEPHENSEN, Fredrik 2.s Ægteskabsordinans i Slesvig, s. 20—23. — H. 9. HANS HECKSCHER, Forsikringsmedicinske bemærkninger vedrørende privat ulykkesforsikring, s. 25—33. — H. 11. PETER RØRDAM, Fra bedrageriets grænseområde, s. 41—53. JUL. PAULSEN, Udeblivelsesdomme og afbetalingskøb, s. 53—54.A. GØTZSCHE, Domsaffattelse, navnlig i straffesager, s. 54—56. — Nr 13. J.TROLLE, Betænkningen om Vidner, s. 57—64. BENT UNMACK LARSEN, Uskiftetbo med stedbørn, s. 65—68.

C. H.