Nyutkomna böcker

    SVERIGES KOMMUNALLAGAR med därtill hörande föreskrifter 1963. Utg. av Halvar G. F. Sundberg, Sthm 1963. Norstedts. XVII + 780 s. Inb. kr. 98,00.
    I denna författningsedition redovisas de viktigaste bestämmelserna för kommunalstyrelsen i dess olika former med undantag av de med det statliga avlöningsväsendet sammanhängande avlöningsförfattningarna. Bland de nya författningar, som ingå i arbetet, må särskilt nämnas 1960 års civilförsvarslag och barnavårdsförfattningar, 1961 års folktandvårdsförfattningar, 1962 års brandstadga, sjukvårdslag samt skollagen den 6 juni 1962 och övriga skolförfattningar.

    STIG JØRGENSEN. Erstatning for personskade og tab af forsørger. Kbhvn 1963. Juristforbundets forlag. 480 s. Inb. Dkr. 59,00.
    I denna andra upplaga av prof. Jørgensens doktorsavhandling (se SvJT 1958 s. 442) behandlas även ersättning för icke-ekonomisk skada, ett ämne som förf. tidigare behandlat i arbetet Svie og Smerte (se SvJT 1962 s. 46). I den nya upplagan har beaktats lagstiftning och praxis på området sedan 1957.

    KNUT NORSTRÖM. Hur dömer domstolen? Juridik för motorfolk. Sthm 1963. Sveriges bilskolors riksförbund. 273 s. Kr. 14,00.
    Boken innehåller korta och populärt hållna redogörelser för ett trettiotal domar i trafikmål från de senaste fem åren.