30 LITTERATURNOTISERNy polistidskrift. Svensk Polis, Tidskrift för Sveriges polisväsen, är namnet på en ny tidskrift, utgiven av inrikesdepartementet och avsedd att behandla allehanda polisiära frågor av större eller mindre räckvidd. Bland annat skall redogörelser lämnas för ny lagstiftning och rättsfall av särskilt intresse för polisverksamheten.
    Tidskriften är avsedd att utkomma med sex nummer om året och kommer som ett officiellt organ för svenskt polisväsen att kostnadsfritt tillhandahållas varje polisman i riket, samtliga åklagare, kommuner, statsdepartementsamt vissa andra statliga myndigheter. H. D-s

 

Nyutkomna böcker1

    Norstedts Juridiska Handbok. Sjunde, omarb. uppl. ombesörjd av BENGT LASSEN. Sthm 1962. Norstedts. 1 674 s. Inb. kr. 98,00, halvfr. bd. 115,00.
    Den omfattande lagstiftningsverksamheten sedan föregående upplaga av handboken utkom, år 1959, har föranlett åtskilliga ändringar och tillägg, särskilt i avdelningarna Immateriellt rättsskydd, Förvaltningsrätt och Beskattningsrätt.

 

   ANDERS AGELL. Samtycke och risktagande. Akad. avh. Sthm 1962. Norstedts. 338 s. Kr. 30,00.
    I avhandlingen undersökes vilken betydelse som tillkommer den skadelidandes samtycke vid fråga om skadeståndsansvar för fysisk skada på sak eller person, främst i utomobligatoriska förhållanden. Huvuddelen av avhandlingen ägnas den allmänna culparegelns tillämpning, men även olika former av strikt ansvar uppmärksammas.

 

    BERTIL BENGTSSON. Skadestånd vid sport, lek och sällskapsliv. Sthm 1962. Norstedts. 285 s. Kr. 45,00.
    Arbetet grundas på en omfattande undersökning av domstolsavgöranden och av försäkringsbolagens praxis vid ansvarsförsäkring. Boken är upplagd så, att den skall vara till nytta i det praktiska rättslivet. Rättsfalls- och sakregister underlättar användningen.

 

    FOLKE SCHMIDT. Kollektiv arbetsrätt. Fjärde uppl. Under medverkan i vissa delar av AXEL ADLERCREUTZ. Sthm 1962. Norstedts. 299 s. Kr. 25,00, inb. 30,00.

 

    Den nya upplagan av förevarande arbete (se senast SvJT 1959 s. 33) innehåller flera nybearbetade avsnitt. Större delen av texten kvarstår dock oförändrad i förhållande till den närmast föregående upplagan.

 

    Den allmänna försäkringen. Utg. av B. HAMDAHL, G. DANIELSON och C. LIDBOM. Sthm 1962. Norstedts. 39 + 164 s. Kr. 12,50.
    Boken innehåller en kortfattad översikt över svensk socialförsäkring efter tillkomsten av 1962 års lag om allmän försäkring. I anslutning härtill har intagits en samling viktigare författningstexter på socialförsäkringens område.

 

    RUDOLF FRÖLÉN. Fritzes nya förkortningslexikon. Lund 1962. Fritzes bokförlag. XIV + 594 s. Inb. kr. 42,00.
    Med mer än 37 000 uppslagsord ger boken en mycket fullständig redovisningöver förkortningar som nu är i bruk, inte bara i Sverige utan världen över. I boken lämnas uppgifter om förkortningarnas huvudord och innebörd menäven andra upplysningar av värde i sammanhanget.

 

Ur nordiska tidskrifter 1962
    Arkiv for Luftrett. B. 1. H. 5. JACOB SUNDBERG, Om flygbiljett enligt svenskrätt, s. 317—342. Rettspraksis, s. 343—351.
    Defensor legis. Nr 7—8. GÖRAN PORTIN, Några synpunkter på passivitetsregler vid köp, s. 219—233.

 

1 Omnämnande i denna översikt utesluter icke senare recension.

LITTERATURNOTISER 31    Förvaltningsrättslig tidskrift. H. 1—2. MARCEL WALINE, Reformen av Frankrikes administrativa rättsskipning, s. 1—4. C. G. LIDBERG, Till frågan om motivering av förvaltningsbeslut, s. 5—19. ERIK SJÖHOLM, Förvaltning av kommunala donationsfonder, s. 20—37. HELGE BERGLUND, Ur hyresregleringslagens tillämpning, s. 38—50. — H. 3. NILS HERLITZ, Stadsförvalthing förr och nu, s. 77—93. JACOB SUNDBERG, Om kommersiell biltrafik, s. 94—114. ULF LUNDVIK, Svenska rättsskyddsgarantier under utländsk granskning, s.115—125. E. LOHEMAN, Om återkallelse av körkort, s. 126—129.
    Juristen. Nr 13. JØRGEN HANSEN, Tre bemærkninger til den danske automobilforsikringspolice, s. 291—300. JENS SØNDERGAARD, Juridisk litteratur i januar kvartal 1962, s. 310—318. — Nr 14. H. ALOIS WIDMER, Nogle oplysninger ombehandlingen i særfængslet, belyst gennem en recidivundersøgelse, s. 319—328. — Nr 15. JOHS. ANDENÆS, Rettsteori og rettspraksis, s. 347—360. Fn. BANG OLSEN, Om værneting i »overflytningssager», s. 360—362. — Nr 16. FINN HJALSTED, Luftfartsrettigheder, s. 371—388. — Nr 17. ROBERT BECH, Lidt omadvokatens ret og pligt til at tie og tale m. m., s. 393—402. — Nr 18. MOGENS HVIDT, Domstolenes kompetence i borgerlige sager, s. 421—431.
    Lov og rett. Nr 2. GERD BENNECHE, Rettssikkerheten i barnevernet, s. 49—55. FREDE CASTBERG, Den europeiske konvensjon om menneskerettighetene, s. 56—60. OLAV LID, Om hevd, s. 60—65. TRYGVE IVERSEN, Høyreregel og feltkjøring, s. 65—71. CARL AUGUST FLEISCHER, De nye regler om motorvognansvaret, s.72—80. L. J. DORENFELDT, Bevis av vekt — straffeprosesslovens § 87, 1. ledd, s.80—84. — Nr 3. JOHS. ANDENÆS, De psykiatrisk sakkyndiges plass i straffeprosessen, s. 97—103. J. B. HJORT, Dommeren og loven, s. 110—116. TORSTEINECKHOFF, Filmen om Nürnbergdommen, noen betraktninger om dommeres forhold til loven, s. 116—121. TORE SANDVIK, Naborett og grannelov, s. 121—132. FRITHJOF GRIPNE, Påtalemyndigheten og barnevernet, s. 132—137. — Nr4. FREDE CASTBERG, Den tredje statsmakt, s. 145—154. J. CHR. GIERTSEN, Rettsmedisinsk undersøkelse av dødsfall, s. 160—164. KRISTEN ANDERSEN, Culpaansvaret og den skadede interesse, s. 164—168. L. J. DORENFELDT, Noen bemerkningar om de foreslåtte endringer i straffeprosesslovens regler om pågripelse og fengsling m. v., s. 168—173. AUDVAR Os, Ombudsmannens kompetense, s.173—176.
    Juristnytt. Nr 10. HARALD PETERSEN, Danska domare, s. 211—214. — Nr 11.ERLING HAUGEN, Dommerutdannelse og rekruttering til dommerstanden i Norge, s. 234—236. — Nr 11, 12, 13. PER-ERIK FÜRST, Lag och rätt i DrottningensEngland, s. 238—242, 255—260, 286—288.
    NIR Nordiskt immateriellt rättsskydd. H. 1—2. PETER VILLADSEN, Betænkningen vedrørende nordisk patentlovgivning, s. 1—19. MARTIN RÖTTGERWarenzeichenprobleme im Rahmen des gemeinsamen Marktes, s. 20—29. SVANTE BERGSTRÖM, Om radions inspelningar, s. 30—41. BERNDT GODENHIELMPatent- och varumärkesrätten i de nordiska ländernas rättspraxis, s. 42—50. SEVE LJUNGMAN, I vad mån förekomma divergenser i rättstillämpningen beträffande gemensam upphovsrättslig lagstiftning?, s. 51—58. GUNNAR KARNELL, 1961 års förslag till ändringar av U.S. Copyright Act, s. 59—68. Urdansk, finsk och svensk praxis, s. 79—120.
    Nordisk Administrativt Tidsskrift. H. 3. L. O. JOHANSSON, Delegering av beslutanderätten inom kommunalförvaltningen, s. 152—166. BENDT ANDERSENTendenser i lovgivning og administration på baggrund af landsbyggeloven og andre planlægningslove, s. 167—180. H. BAHR, Norske høyesterettsdommer av administrativ interesse, s. 181-198.
    Nordisk Kriminalteknisk Tidskrift. Nr 4. KLAS LITHNER, Problemet liftningen, s. 88—92.
    Nordisk Tidskrift for International Ret og Jus Gentium. Vol. 32. Fasc.1—2. CARSTEN SMITH, The relation between proceedings and premises, s. 3—138.
    Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab. H. 3—4. ERIK BJERG HANSEN, Begrebet partiel psykose i retspsykiatrisk belysning, s. 227—250. INKERI ANTTILA och ACHILLES WESTLING, Ett försök att på empirisk väg belysa grunderna för judiciell straffutmätning, s. 251—279. KLAS LITHNER, Mord och självmord — en metodologisk studie, s. 280—295. ODD STEFFEN DALGARD, En sosialpsykiatrisk etterundersøkelse av lovovertredere, s. 296—317. HANS FORSSMAN och CARL-FREDRIK GENTZ, Kriminalitetsförekomsten hos presumtivt ostraf-

32 LITTERATURNOTISERfade, s. 318—324. FINN TOFTE, Om »onde cirkler» hos forvarede, s. 325—334. AXEL HYE-KNUDSEN og L. NORDSKOV NIELSEN, Regler og praksis med hensyn til halvtids prøveløsladelse efter straffelovens § 38, stk. 3, s. 335—353. KAJ ARENTsEN og C. J. HANSEN, Ambulant behandling af kriminelle alkoholister, s. 354—386. RAGNAR HAUGE, Engelsk kriminologi i dag, s. 387—395. Sv. GRAM JENSEN, Debatten om dødsstraf, s. 396—403. KAARE  SVALASTOGA og BERL KUTSCHINSKYVoldtægt og social status, s. 404—405.
    Pris- och kartellfrågor. H. 5. Meddelanden från ombudsmannaämbetet för näringsfrihetsfrågor, s. 403—406. Meddelanden från näringsfrihetsrådet, s.407—412.
    Samraadet. Nr 9. L. NORDSKOV NIELSEN, Ministrenes ansvar, s. 107—109.
    Skattenytt. Nr 9. GÖRAN ENGLUND, Livförsäkring och arvsskatt, s. 329—339.
    Statistisk tidskrift. Nr 8. Brott som kommit till polisens kännedom, s. 475—477, 492—495.
    Statsvetenskaplig tidskrift. H. 2—3. CARSTEN WELINDER, Sovjets budget, s. 85—97. HENRIK A. OLSSON, Om »abdikationshot» och parlamentarism, s. 98—118. BÖRJE HANSSEN, Hypotesernes roll inom historisk och nutidsinriktad samhällsforskning, s. 119—132. GÖRAN INGER, Klosterförbudet i Sverige och dess upphävande, s. 113—173. REIDAR LARSSON, Nationalutskotten i Tjeckoslovakien, s. 192—216. HANS SJÖBERG, Den franska fackföreningsrörelsen efter andra väldskriget, s. 216—233. — H. 4. TORE STRÖMBERG, Uppgifter för den allmänna rättsläran, s. 271—278. THORD BYLUND, Israels statsliv, s. 312—332.
    Svensk Skattetidning. H. 7. GÖSTA EKMAN, Skattelagstiftningen vid 1962 års vårriksdag, s. 263—289. LEIF MUTÉN, Behandlingen av deklarationsbrott i olika länder, s. 290—296.
    Svenska stadsförbundets tidskrift. Nr 13. ERIK SJÖHOLM, Förvaltning av kommunala donationsfonder, s. 524—531.
    Tidskrift för kriminalvård. Nr 1. HARDY GÖRANSSON, Verkställigheten av frihetsstraff, s. 1—8. KLAS LITHNER, Sambandet mellan frihetsstraff och socialstruktur, s. 8—10.
    Tidskrift för Sveriges advokatsamfund. H. 4. BJÖRN STRÖM, Fråga om vittnesplikt, s. 331—337. LARS SAMZELIUS, Gäldenärens förhållande till uppbördsmyndigheten och till borgenärer med bättre förmånsrätt, s. 338—345. IVAR BLANCK, Om solicitors, s. 346—350.
    Tidsskrift for Rettsvitenskap. H. 3. CARSTEN SMITH, Den internasjonale rettens innvirkning på den nasjonale retten, s. 182—204. CARL AUGUST FLEISCHERRomatraktat og grunnlov, s. 205—220. — H. 4. W. E. VON EYBEN, Offentligkontrol mod konkurrencebegrænsninger, s. 257—281. TORKEN OPSAHL, En moderne forfatning under debatt, s. 282—319. NILS BECKMAN och TORKEL NORDSTRÖM, Från Sveriges högsta domstol 1961, s. 320—342.
    Tidskrift utgiven av Juridiska Föreningen i Finland. H. 5. Bo PALMGRENHerr Mårten återfunnen (ang. den första finska lagöversättningen), s. 429—440. GUNNAR NYBERGH, Återutsättande av inlöst icke-löpande inteckning, s. 441—454. TORE MODEEN, Medborgerliga uppdrag i äldre tiders lokalförvaltning i SverigeFinland, s. 455—469. GERHARD AF SCHULTÉN, Kan öppet bolag ombildas till kommanditbolag utan att det öppna bolaget upplöses?, s. 470—482.
    Ugeskrift for Retsvæsen. Nr 36. STIG JØRGENSEN, Naturaleksekution, s. 165—179. — Nr 39. P. BRUUN NIELSEN, Om henlæggelser til investeringsfonds, s.181—186. J. L. COHEN, Om testamenters formløse oprettelse og formløse tilbagekaldelse, s. 187—188. FRANTZ THYGESEN, Kan straffedomme ankes tilstadfæstelse?, s. 189—191. P. RASMUSSEN, Dom til opfyldelse af afbetalingskontrakter, s. 191—192. — Nr 41. A. VESTBERG, Nogle spørgsmål om pengelån, s. 197—211. — Nr 43. P. SPLETH, Spredte bemærkninger om misligholdelse ofejendomskøb, s. 213—232. — Nr 45. HERLUF BOHN, Fortolkningen af grundlovens § 22, 2. pkt. og forvaltningen, s. 233—242. C. J. KJÆRSGAARD, Om udlægi afbetalingseffekter, s. 242—245. — Nr 47. ALLAN PHILIP, Lidt fællesmarkedjura, s. 249—260. — Nr 49. C. OVE CHRISTENSEN, Arbejdsmarkedets nye grundlov, s. 265—276. — Nr 51. PER LINDEGÅRD, Kriminalloven og de vestgrønlandskesamfund, s. 281—283. BENT UNMACK LARSEN, Udeblivelsesdom til opfyldelse afafbetalingskøb, s. 283—286. C. H.