Ur Svensk författningssamling 1963

2. KK 12 jan. 1963 om gränstullsamarbete med Finland.
10. KK 18 jan. 1963 med anledning av vissa främmande länders tillträde till den i Genève d. 19 sept. 1949 undertecknade konventionen rörande vägtrafik.
11. KK 12 jan. 1963 om ändring i instruktionen d. 16 nov. 1951 (nr 716) för åklagarmyndigheten i Göteborg.
18. Telefonreglemente 1 febr. 1963.
21. KK 15 febr. 1963 ang. ikraftträdande av lagen d. 21 sept. 1962 (nr 512) om indrivning i Sverige av underhållsbidrag, fastställda i Danmark, Finland, Island eller Norge.
30. Lag 1 mars 1963 ang. fortsatt giltighet av lagen d. 3 juni 1955 (nr 272) om inskränkning i rätten att förvärva jordbruksfastighet (jordförvärvslagen).
33. K. M:ts öppna brev 15 febr. 1963 om sammankallande av allmänt kyrkomöte.
35. KF 8 mars 1963 ang. ändrad lydelse av 3 § förordningen d. 6 juni 1941 (nr 416) om arvsskatt och gåvoskatt.
40. KK 15 mars 1963 om ändrad lydelse av kung. d. 10 juli 1947 (nr 534) om antalet nämndemän i städer med rådhusrätt.
41. KK s. d. om ändrad lydelse av 44 § jaktstadgan d. 3 juni 1938 (nr 279).


S. R.