Den Norske Sakførerforening hadde i 1962 representantskapsmøte i Oslo26. og 27. juni. Under representantskapsmiddagen ble høyesterettsadvokat Georg Lous tildelt foreningens pris for sin besvarelse av den i 1960 oppstillede prisoppgave: »En sakførers rett og plikt til i straffesaker og tvistemål å meddele retten eller motparten opplysninger som ikke går i hans partsfavør.» I fellesskap med Det Danske Advokatsamfund oppstillet foreningen en ny prisoppgave, sålydende: »Betydningen for et moderne rettssamfund av en fri og uavhengig advokatstand og betingelsene for at den kan fylle sin oppgave.» Våren 1962 arrangerte foreningen i Oslo et kurs i regnskapsanalyse, et kurs som ble gjentatt høsten s. å. i Bergen, Stavanger og Trondheim. Og i samarbeid med Norges Handelshøyskole arrangerte foreningen sommeren 1962 i Gjøvik et kurs kalt »Investering og skatt», et kurs som forøvrig ble holdt to ganger. Formann i foreningen var i 1962 fortsatt høyesterettsadvokat Eiliv Fougner. Fast generalsekretær er høyesterettsadvokat Rolf Christophersen, Oslo. Pr. 1. mars 1962 hadde foreningen 1 482 aktive og 206 passive medlemmer.
    Oslo Krets av foreningen hadde pr. 31. desbr. 1962 685 aktive og 131 passive medlemmer. Kretsens formann var i nevnte år høyesterettsadvokat Kjell Haavind. Fast sekretær er overrettssakfører Harald Halvorsen. I løpet av året ble holdt 6 kretsmøter og 1 julemøte. Det ble bl. a. holdt foredrag avoverrettssakfører Einar Løchen om »Rettslige sider ved Det Europeiske Økonomiske Fellesskap» og av høyesterettsadvokat Rolf Langlo om »Sakførerstandens public-relations». Videre ble på et diskusjonsmøte drøftet »Rettspsykiatrien i strafferettspleien. Er det behov for reformer?». Kretsstyret gai 1962 9 uttalelser i salærtvister og 9 uttalelser om god sakførerskikk.

J. T. B.

    Norsk Forening for Luftrett hadde i 1962 medlemsmøte 2. april med foredrag av cand. jur. Torstein Ljøstad om »Enkelte luftfartspolitiske spørsmål på Nord-Atlanteren» og 4. novbr. med foredrag av trafikkinspektør Øyvin Christiansen om »Flysikringstjenesten i Norge». Foreningens formann nevnte år var høyesterettsadvokat Annæus Schjødt jr. Sekretær var universitetsstipendiat Peter Lødrup. Foreningen hadde pr. 31. desbr. 1962 72 personlige medlemmer og 6 selskapsmedlemmer. »Arkiv for Luftrett» utkom i året med ett hefte.

J. T. B.

    Norsk Forening For Internasjonal Rett (Norsk Avdeling av International Law Association) holdt generalforsamling 26. febr. 1962. Som formann bleg jenvalgt høyesterettsadvokat Ole Thorleif Røed. Sekretær var i 1962 fortsatt overrettssakfører Evald Rygh, Oslo. I årets løp ble holdt tre foreningsmøter. På møte 26. febr. holdt universitetsstipendiat Torkel Opsahl foredrag om »Folkerett og internasjonal politikk». På møte 4. april holdt høyesterettsdommer Henrik Bahr foredrag om »Haag-konferansen for internasjonal privatrett, særlig om den IX. samling». Og på møte 27. novbr. holdt professordr. jur. Frede Castberg foredrag om »Menneskerettighetskommisjonen i Strasbourg». Foreningen hadde pr. 1. jan. 1963 67 personlige medlemmer, 1 studentmedlem og 16 selskapsmedlemmer.

J. T. B.

1 Se SvJT 1962 s. 502.