Tore Alméns minnesfond. Stiftelsens styrelse höll ordinarie årssammanträde d. 14 mars 1963. Till ordförande i styrelsen efter f. d. riksmarskalken Birger Ekeberg, vilken avsagt sig uppdraget, har högsta domstolens ledamöter utsett justitierådet Torkel Nordström. Vid sammanträdet valdes till ny ledamot av styrelsen lagbyråchefen Carl Holmberg.
    Av revisionsberättelsen över 1962 års räkenskaper framgår, att fondens nettoavkastning under år 1962 utgjort 10 803:36 och att tillgångarna, som vid 1961 års slut uppgick till 207 636:39 (se SvJT 1962 s. 404), vid utgången av år 1962 utgjorde 210 819:38. Av detta belopp redovisas på obligationers konto 30 000 kr, aktiers konto 107 423:25, utlämnade låns konto (inteck-

NOTISER 313ningslån) 60 000 kr., checkräknings konto 6 801:51 och kapitalsamlingsräknings konto 6 594:62. Tillgångarna fördelar sig med 149 474:14 på grundfonden och 61 345:24 på dispositionsfonden. Revisionen av 1962 års förvaltning gav icke anledning till anmärkning.
    Ansökan om bidrag från fonden ställes till fondens styrelse, adress Svensk Juristtidning, St. Nygatan 2 AIV, Sthm C. (Ang. fondens ändamål, se SvJT 1920 s. 117.)

C. H.